کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
منزلت عرفان در اندیشه اسلامی و امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : نصیری، محمد

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

منزلت عرفان در اندیشه اسلامی و امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  منزلت عرفان در اندیشه اسلامی و امام خمینی

محمد نصیری

 

‏ ‏

‏جایگاه و منزلت عرفان در اندیشه و فرهنگ اسلامی تالی تلو منزلت‏‎ ‎‏قرآن و سنت است، چرا که عرفان از یک سو حاصل قرآن و سنت است و‏‎ ‎‏از سوی دیگر، مبین لطایف روح نواز قرآن و سنت و مفسر ظرایف دلنشین‏‎ ‎‏آن است. این نوشتار به دنبال نشان دادن منزلت والای عرفان در اندیشۀ‏‎ ‎‏اسلامی و امام خمینی است. نویسنده معتقد است، جایگاه عرفان اسلامی و‏‎ ‎‏ارزش و آیین سیر و سلوک عرفانی در مهمترین منابع اندیشه اسلامی و امام‏‎ ‎‏خمینی را می توان با ارزش جایگاه و روشی که قرآن و سنت برای سیر و‏‎ ‎‏سلوک و کسب معرفت و ادراک و شهود معرفی می کنند، مقایسه و‏‎ ‎‏اثبات کرد.‏

‏مؤلف ابتدا به طور اختصار به تقسیماتی که دربارۀ خاستگاه و‏‎ ‎‏سرچشمه های عرفان و تصوّف اسلامی شده اشاره کرده و بعد از بحث‏‎ ‎‏مقدماتی  که به منزله یکی از راه های اثبات خاستگاه و جایگاه عرفان‏‎ ‎‏اسلامی تلقی شده است ،به منزلت عرفان اسلامی در نسبت عرفان با‏‎ ‎‏موضوعات، مسائل و مبادیش پرداخته و می نویسد واژه شناسی عارف،‏‎ ‎‏عرفان، تعاریف و تقسیمات و بیان موضوع هر یک از دو بخش عرفان‏‎ ‎‏نظری و عمل به خوبی بیانگر خاستگاه های اهمیت و جایگاه والای عرفان‏‎ ‎‏اسلامی است. نویسنده در پایان، با هدف نشان دادن جایگاه اصطلاحات و‏‎ ‎‏تعابیر عرفانی در مجموعه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به ویژه در آثار‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 327

‏عرفانی امام، به سراغ تعدادی از اصطلاحات رایج در منابع و آثار عرفا و‏‎ ‎‏متصوفه رفته و در ادامه، موضوعاتی مانند اخلاص، ذکر، خوف، توکل و‏‎ ‎‏رضا از مقامات و احوال عرفا از منظر عرفای پیشین و امام را بررسی کرده و‏‎ ‎‏می نویسد: همۀ آیاتی که در هر یک از موضوعات مورد استناد و توجه امام‏‎ ‎‏قرار گرفته، از دیر باز مورد توجه اهل سیر و سلوک  بوده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 328