کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
مبانی تربیت اسلامی از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : سبحانی نیا، محمد

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مبانی تربیت اسلامی از دیدگاه امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  مبانی تربیت اسلامی از دیدگاه امام خمینی

محمد سبحانی نیا

‏ ‏

‏ ‏

‏نوشتاری که در پیش رو دارید، نگاهی گذرا به نظریات تربیتی امام‏‎ ‎‏خمینی(ره)، بزرگ مربی عصر حاضر دارد.‏

‏امام خمینی بر خلاف کسانی که انسان را تربیت ناپذیر می دانند، بر‏‎ ‎‏تربیت پذیری انسان تاکید داشته و آن را از الطاف الهی شمرده و می فرماید:‏‎ ‎‏لطفی است از جانب خدای تبارک و تعالی به بشر که قابل از برای این است‏‎ ‎‏که تربیت شود.‏‎[1]‎

‏همچنین امام خمینی(ره) ایام کودکی را آغاز تربیت دانسته و می گوید:‏‎ ‎‏تربیت ها باید از اول باشد. از همان کودکی تحت تربیت انسان قرار گیرد و‏‎ ‎‏بعد هم در هر جا که هست، یک مربی هایی باشند که تربیت کنند انسان را و‏‎ ‎‏تا آخر عمر هم انسان محتاج به این است که تربیت شود.‏‎[2]‎

‏به عقیده نویسنده، یکی از نوآوری های حضرت امام (ره) در مقولة‏‎ ‎‏تربیت، پرداختن به موضوع تربیت سیاسی است که متأسفانه این بُعد‏‎ ‎‏تربیت مورد غفلت قرار گرفته است.‏

‏تربیت سیاسی مورد نظر حضرت امام (ره) عبارت است از:‏

‏1  ـ رشد سیاسی مردم؛ امام خمینی در این باره عقیده دارند افرادی که‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 288

‏بچه ها را تربیت می کنند، مسائل سیاسی روز را نیز به آنان یاد بدهند .‏

‏2  ـ تلقی صحیح از سیاست: از نظر حضرت امام، دو مقوله دین و‏‎ ‎‏سیاست از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و به طور دقیق، تربیت سیاسی در‏‎ ‎‏جهت تحقق این اندیشه است.‏

‏3  ـ بهبود رفتارهای سیاسی: بر اساس آموزه های دینی، هدف از تربیت‏‎ ‎‏سیاسی، پرورش کارگزارانی است که بتوانند مجری قوانین اسلامی  باشند.‏‎ ‎‏امام خمینی(ره)، منشاء فساد دولت مردان و سیاست مداران جامعه را عدم‏‎ ‎‏تربیت صحیح می داند و منشاء گرفتاری امت اسلامی را تسلّط حاکمانی‏‎ ‎‏می داند که از تربیت محروم بوده اند.‏

‏4  ـ تحقق عدالت اجتماعی: به نظر حضرت امام(ره)، تربیت سیاسی‏‎ ‎‏وقتی حاصل شده است که عدالت اجتماعی بر جامعه حاکم باشد.‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 289

  • . ر. ک: صحیفۀ امام، ج 3، ص 330 ـ 331.
  • . ر. ک: صحیفۀ امام، ج 5، ص 285.