کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
تأثیرات اندیشه آزادی و سیره امام خمینی (ره) بر رشد معنویت در جهان معاصر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : توسلی، سلطانعلی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

تأثیرات اندیشه آزادی و سیره امام خمینی (ره) بر رشد معنویت در جهان معاصر

‏ ‏

‏ ‏

  تأثیرات اندیشه آزادی و سیره امام خمینی (ره) بر رشد‎ ‎معنویت در جهان معاصرحجة الاسلام  سلطانعلی توسلی

‏ ‏

‏ ‏

‏این نوشته با هدف تبیین نقش و تأثیر سیرۀ امام خمینی بر رشد معنویت‏‎ ‎‏در جهان معاصر تدوین شده است. نویسنده، معتقد است یکی از مهم ترین‏‎ ‎‏سیره های امام خمینی، مشی آزادی خواهی و آزادی اندیشی او بود، و این‏‎ ‎‏سیره توانست جایگاه بس مهمی را در میان عموم اندیشمندان و آزادی‏‎ ‎‏خواهان جهان به خود اختصاص دهد. به باور وی، بیشترینه ی نهضتهایی‏‎ ‎‏که در سالهای اخیر در گوشه و کنار جهان به ویژه در دنیای اسلام به وجود‏‎ ‎‏آمده است به نوعی تحت تأثیر اندیشه آزادی امام خمینی بوده است.‏

‏این نوشته مشتمل بر پنج فصل و می باشد: در فصل اول از مفهوم آزادی‏‎ ‎‏سخن به میان آمده است. فصل دوم آزادی در اسلام را به بحث گذاشته‏‎ ‎‏است. در فصل سوم از آزادی تشکلها و احزاب گفت و گو شده است. در‏‎ ‎‏فصل چهارم به بیان حدود آزادی  اختصاص دارد و سرانجام آخرین فصل‏‎ ‎‏مسأله تهاجم فرهنگی غرب را مورد بررسی قرار داده است. نویسنده‏‎ ‎‏معتقد است، آزادی یکی از حقوق اساسی انسانها می باشد و اسلام با‏‎ ‎‏صریح ترین بیانها آن را به رسمیت شناخته است. او همچنین معتقد است‏‎ ‎‏حدود آزادی در اسلام تنها به سلب آزادی دیگران و توهین به مقدسات و‏‎ ‎‏حقوق فردی و جمعی انسانهای دیگر محدود می شود. همچنان که اسلام‏‎ ‎‏آزادی مورد نظر غربیها را نمی پذیرد و آن را آزادی دروغینی می داند که در‏‎ ‎‏واقع به اسارت و بندگی انسانها می انجامد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 284