کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
ذکر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : شجری، اعظم

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

ذکر

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

   ذکر 

اعظم شجری

‏ ‏

‏ ‏

‏تحلیلی روایی از مسأله ذکر و نقش و اهمیت آن در سالم سازی فرد و‏‎ ‎‏اجتماع است. این تحلیل با نقل سخنانی از امام خمینی آغاز شده است که‏‎ ‎‏در طی آن ایشان از مسلمانان به ویژه از طلاب حوزه ها خواسته اند که با‏‎ ‎‏ذکر دائم و یاد همیشگی خداوند، به ساختن خود پرداخته و در همان حال‏‎ ‎‏با اراده محکم و اعتماد به یاری و مدد خداوند بر استعمارگران بتازند و آنان‏‎ ‎‏را از سرزمینهای اسلامی بیرون برانند. نویسنده، در ادامه این تحلیل یادآور‏‎ ‎‏شده است که ذکر خدا از بزرگ ترین عبادات و بهترین حسنات است و در‏‎ ‎‏برابر تهاجم وسوسه های نفس ونفوذ شیطان به انسان مصونیت می بخشد،‏‎ ‎‏پرده های خودخواهی و غرور را که بزرگ ترین دشمن سعادت انسان است‏‎ ‎‏می درد، او را از خواب غفلت بیدار می کند و از خطراتی که سعادت وی را‏‎ ‎‏تهدید می کند آگاه می سازد. ذکر مانند دانه های حیاتبخش باران است که بر‏‎ ‎‏سرزمین روح و قلب انسان می بارد و انواع بذرهای فضیلت و تقوا را‏‎ ‎‏شکوفا و بارور می سازد و ذکر حق است که انسان را از منکرات می رهاند و‏‎ ‎‏این گم گشته را از وادیهای خطر و تنهائی نجات می بخشد و سبب‏‎ ‎‏پیوندهای اجتماعی و عاطفی می شود، و با ذکر حق است که جمیع‏‎ ‎‏مسلمانان در سراسر جهان قلب دشمنان و استعمارگران را نشانه می روند و‏‎ ‎‏به انسانها در هر کجا که باشند اصالت می بخشند. و انسان را از ترس، بخل‏‎ ‎‏و سایر رذایل اخلاقی نجات می دهد. و این اذکار قلبیه است که تأثیر فراوان‏‎ ‎‏دارد در تهذیب نفس و پرورش فضایل اخلاقی.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 279