کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
هرمنوتیک، خرد و اخلاق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : محمودی، سید علی

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

هرمنوتیک، خرد و اخلاق

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  هرمنو تیک خرد و اخلاق

دکتر سید علی  محمودی

‏ ‏

‏ ‏

‏امام خمینی به دلیل دارابودن ابعاد وجودی، علی رغم شرح اوصاف و‏‎ ‎‏کمالات ایشان در قلمرو زبان و قلم، هنوز نیاز به پژوهش دارد. آنچه درباره‏‎ ‎‏این مرد الهی گفته شده غیر از پژوهشی است که باید بر پایه متن شناسی و‏‎ ‎‏تأویل متون، ساختار زبان نوشتاری و گفتاری انجام شود این مقاله در پی‏‎ ‎‏آن است که وجوه پیچیدگی های تأویل متون سخنها عموماً و سخن امام‏‎ ‎‏خصوصاً را، به تصویر کشاند در آغاز نقدپذیری متون، فهم نسبی آن،‏‎ ‎‏زمینه های وجود آن و اشکال گوناگون نوشتاری وگفتاری متون زیر عنوان‏‎ ‎‏روش شناسی پژوهشی در حد گنجایش مورد بررسی قرار می گیرد و سپس‏‎ ‎‏به طور مستوفی از روش پژوهش در متون امام خمینی سخن به میان‏‎ ‎‏می آید.  نتیجه گیری از این پژوهش مبتنی بر کالبد شکافی دست کم، پنج‏‎ ‎‏گزینه از متون سیاسی است که در کلام یا قلم امام بُروز و ظهور یافته است.‏‎ ‎‏متن اول «کشف الاسرار» که در مقام کشف نظریات انحرافی بعضی‏‎ ‎‏روشنفکران و تشخیص و شناسایی منشا این انحراف با تبیین و پاسخ به‏‎ ‎‏بعضی سوالاتی است که به ظاهر صورت معقولی دارد از طرف‏‎ ‎‏روشنفکران مطرح بوده و هست. متن دوم «ولایت فقیه» است که در‏‎ ‎‏سطحی گسترده برای اولین بار نظریه عملی کردن آمال و اندیشه های‏‎ ‎‏صدها سال به غبار نشسته فقیهان و در واقع طرح ایجاد یک جامعه ء‏‎ ‎‏توحیدی بر اساس حاکمیت عدالت و سوم گفتاری در جمع نمایندگان‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 245

‏کانون نویسندگان ایران است که مسأله تکلیف انجام وظیفه با قلم را به آنان‏‎ ‎‏تاکید می کند چهارم منشور برادری است که با طرح باب اجتهاد فقهی،‏‎ ‎‏دوری و پرهیز از نظامات شرقی و غربی، اتحاد گروهها و فرق مسلمانان را‏‎ ‎‏ترسیم می کند و بالاخره با پیام به میخائل گورباچف، ایجاد یک دگرگونی‏‎ ‎‏زیر بنایی را در ساختارهای فرهنگی سیاسی و اقتصادی کشور اتحاد‏‎ ‎‏جماهیر شوری را ضروری می داند. با پژوهش این متون برگزیده، نقش‏‎ ‎‏خود را در راه عملی کردن احکام دین به تصویر می کشد از این رهگذر‏‎ ‎‏رجوع به دین شناسان آگاه در یافته و به تصویری از ولایت اخلاق در‏‎ ‎‏ساختار زبانی و معنایی امام پی می بریم.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 246