کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
حکیم وحدت و زعیم کثرت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : نامدار طالشی، مظفر

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

حکیم وحدت و زعیم کثرت

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  حکیم وحدت و زعیم کثرت

دکتر مظفر نامدار طالشی

‏ ‏

‏ ‏

‏انقلاب اسلامی ایران حقیقتی غیر قابل انکار است. به دور از تکرار‏‎ ‎‏نظریه های تاریخی و مادی گرایانه حوزۀ فلسفی سیاسی غرب پیرامون‏‎ ‎‏تبیین علل و چگونگی  و چرایی انقلاب اسلامی و پرهیز از تعمیم نظریات‏‎ ‎‏انقلابهای مدرن به مبانی و فلسفه، این انقلاب را دارای تصویری‏‎ ‎‏اسطوره ای از یک انقلاب بزرگ اجتماعی باید پذیرفت که از تبیین واقعی‏‎ ‎‏همه آن چیزهایی که در ذات پدیده انقلاب اسلامی  نهفته نیز عاجز بوده ایم.‏

‏این مقاله تلاش می کند به جلوه هایی از سلسله سوالات و فرضهایی‏‎ ‎‏پیرامون حقایق پنهان و نقش محوری آن به عنوان انتخاب بهترین گزینه‏‎ ‎‏بپردازد از این رو  امام خمینی رهبر فقید انقلاب حکیم وحدت و زعیم‏‎ ‎‏کثرت، بزرگ ترین شریان حیات این انقلاب دانسته شده است و در تعلیل‏‎ ‎‏این رخداد آمده است که عالم آفرینش در باورهای سالک الی الله تجلی‏‎ ‎‏اسماء الهی است و سالک چون همه کثرات و تعینات صوری را به سوی‏‎ ‎‏محو در توحید می بیند مجاهدانه تلاش می کند که طبیعت را برای همه و‏‎ ‎‏همه را رو به وحدت و توحید هدایت نماید. امام این رسالت را به دوش‏‎ ‎‏کشید و این وظیفه را به تبع انبیاء الهی با طی اسفار اربعه سفر از خلق به‏‎ ‎‏سوی حق و از حق به حق و از حق به سوی خلق و به وسیله حق رسالت‏‎ ‎‏خویش را به انجام رسانید پدیده های پنهان انقلاب اسلامی از موج آغازین‏‎ ‎‏حرکت امام اگر چه معطوف به تحولات فردی بود شروع و اکمال آن از‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 239

‏جامعه و بازگشت به کثرت و نتیجه طبیعی و تاریخی آن که انقلاب بود گذر‏‎ ‎‏کرد، منجر به موج دوم حرکت او اگر چه اجتماعی و معطوف به تحولات‏‎ ‎‏کثرت گرایانه است، اما در نهایت چون به وحدت منتهی می شود و نتیجه‏‎ ‎‏مهم تر آن کمال ظهور جامعه توحیدی است آیا این انقلاب وابسته به تفکر‏‎ ‎‏مدرن است آیا ایدئولوژی حاکم بر اندیشه انقلاب اساساً غیر تاریخی و‏‎ ‎‏ناظر به گذشته است، یعنی انقلاب بازگشت به اصالتهاست؟ اینها مسائل‏‎ ‎‏اساسی است که در این مقاله پاسخ آن داده شده است در یک جمله اینکه‏‎ ‎‏ماهیت نظر به این انقلاب فقط با تفکر توحیدی قابل تغییر است نظریه های‏‎ ‎‏انقلاب در حوزه تفکر مدرنیسم به دلیل ذات غیر توحیدی آن، وجاهت‏‎ ‎‏علمی ، فلسفی و تاریخی برای توصیف و تفسیر انقلاب ندارد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 240