کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
عوالم سته و حضرات خمس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : مصطفی پور، محمدرضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

عوالم سته و حضرات خمس

‏ ‏

‏ ‏

  عوالم سته و حضرات خمس

حجة الاسلام و المسلمین محمد رضا مصطفی پور

‏ ‏

‏ ‏

‏مقاله در صدد تبیین و تشریح دو اصطلاح (عوالم و حضرات) ازدیدگاه‏‎ ‎‏فیلسوفان و عارفان است. مباحث این اثر در سه فصل سامان یافته است.‏‎ ‎‏نویسنده، در فصل اول معنای لغوی و اصطلاحی عوالم و حضرات را بیان‏‎ ‎‏کره و می نویسد. «حضرت» در اصطلاح عارفان مساوی با مظهر است،‏‎ ‎‏یعنی چیزی که محل ظهورِ حضور حق و جمال و کمال او باشد، چرا که‏‎ ‎‏عارفان موجودات جهان را جلوه گاه حق می دانند با توجه به معنای لغوی و‏‎ ‎‏اصطلاحی عالم به حضرت - که به طور مفصل در این مقاله آمده روش‏‎ ‎‏می شود که مراتب وجودات به اعتبار وجود «حضرات» و به اعتبار تعینات‏‎ ‎‏«عوالم»  نامیده می شوند فصل دوم در بیان تعداد عوالم و حضرات است.‏‎ ‎‏در این فصل به تعداد عوالم از دیدگاه فلاسفه و عرفا پرداخته شده.‏‎ ‎‏نویسنده ابتدا، این موضوع از نگاه فلاسفه مشاء، اشراق و پیروان حکمت‏‎ ‎‏متعالیه به بحث گذاشته، سپس دیدگاه عارفان را در این زمینه مطرح کرده‏‎ ‎‏است، و می نویسد: عرفا نیز مانند فلاسفه در تعداد عوالم اختلاف دارند‏‎ ‎‏برخی قایل به شش عالم عده ای نیز بین پنج تا سه عالم را معتقدند. امام‏‎ ‎‏خمینی نیز از جمله عارفانی است که تعداد حضرات و عوالم را پنج  دانسته‏‎ ‎‏است، وی در تعلیفه بر فصوص، چون گفته قیصری را مطابق با ذوق‏‎ ‎‏عرفانی ندانسته، ترتیب عوالم را با تربیتی دیگر بیان کرده است.‏

‏نویسنده فصل سوم، این مقاله را به شرح و معرفی اجمالی هر یک از‏‎ ‎‏عوالم و حضرات اختصاص داده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 229