کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
حسد از دیدگاه امام خمینی (ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : الغفوری، خالد

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

حسد از دیدگاه امام خمینی (ره)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  حسد از دیدگاه امام خمینی

حجة الاسلام و المسلمین الشیخ خالد الغفوری

‏ ‏

‏ ‏

‏سرآغاز این نوشتار مقدمه ای است در: اهمیت علم اخلاق و نقش آن‏‎ ‎‏در تکامل رفتارهای انسان و تفاوت نقش عالم فقه و عالم«اخلاق» و سپس‏‎ ‎‏معرفی کتاب «الاربعون حدیثاً» و بیان خصوصیات این اثر ارزشمند.‏

‏آن گاه نویسنده از 9 زاویه به تحقیق و بررسی حدیث پنجم که در‏‎ ‎‏موضوع حسد است می پردازد.‏

‏محور اول، تعریف حسد از دیدگاه مشهور و ارائه نقطه نظرات‏‎ ‎‏حضرت امام در این تعریف؛‏

‏محور دوم، تقسیمات حسد و مبنای هر تقسیم و اشاره به دقت نظر امام‏‎ ‎‏در تقسیم حقیقی؛‏

‏محورسوم.اسباب و دواعی حسد از دیدگاه مشهور و دقت امام در بیان‏‎ ‎‏این دواعی و ارجاع همه آنها به یک سبب که عبارت است از احساس ذات‏‎ ‎‏و خود کم بینی در شخص حسود؛ ‏

‏محور چهارم. آثار سوء معنوی مرتبت بر حسد و بیان دقت نظر امام در‏‎ ‎‏تحلیل این آثار و ارتباط آنها با مسائل اعتقادی؛‏

‏محور پنجم. کیفیت معالجه حسد و بیان دو راه معالجه از سوی امام: 1.‏‎ ‎‏معالجه اعتقادی و نظری 2. معالجه عملی؛‏

‏محور ششم، بیان شرح و تفسیر و توجیه بعضی از روایاتی که گاهی از‏‎ ‎‏آنها برداشت غلط شده است؛‏


مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 222

‏محور هفتم، بررسی حسد از زاویه فقهی و بیان نظریات فقهی و فتاوای‏‎ ‎‏فقها در حکم حسد و امکان تعلق تکلیفی به آن و عدم امکان؛‏

‏محور هشتم، جلوه های رفتاری حسد از قبیل ظلم و تعدی به محسود‏‎ ‎‏در قول و عمل و مخالفت شرعی که منجر به بعضی از امراض‏‎ ‎‏اخلاقی می شود؛‏

‏محور نهم، آثار تکوینی حسد که مباحث مهمی در این زمینه مطرح‏‎ ‎‏شده است؛‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 223