کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
امام خمینی و رویکرد اخلاقی به تعامل اجتماعی زنان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : دادفر، مژگان

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

امام خمینی و رویکرد اخلاقی به تعامل اجتماعی زنان

‏ ‏

‏ ‏

  امام خمینی و رویکرد اخلاقی به تعامل اجتماعی زنان 

مژگان دادفر

‏ ‏

‏ ‏

‏حضور مؤثر و بایسته زن در عرصه نظام اجتماعی در تمامی ابعاد و‏‎ ‎‏زمینه ها منوط به کیفیت و حدود انتظارات جامعه از نقش جنسیتی زن‏‎ ‎‏می باشد که، این انتظارت خود برگرفته از الگوهای پیشنهادی و تبیین یافته‏‎ ‎‏از مقام و جایگاه زن است که بر اساس اصول و مبانی انسان شناختی و‏‎ ‎‏جهان شناختی هر فرهنگ شکل می پذیرد.‏

‏این مقاله به منظور  ترسیم جریان بالندگی زن مسلمان از جنبه اخلاقی‏‎ ‎‏و عرفانی در دو بخش سامان یافته است. در بخش اول، نویسنده جریان‏‎ ‎‏تحول پذیری  شخصیت زن را در حضور اجتماعی اش بر بستر الگوی‏‎ ‎‏مطلوب زن مسلمانان  و بر مبنای اندیشه حضرت امام خمینی ترسیم‏‎ ‎‏نموده، و در بخش دوم، زمینه سلوک معنوی، و روحی زن را بر اساس‏‎ ‎‏دریافت عرفانی امام بررسی نموده است.  در نگاه امام الگوی  مطلوب زنان‏‎ ‎‏مسلمان بر اساس تبیین شخصیت حضرت زهرا(س) ترسیم در دو محور‏‎ ‎‏اخلاقی، روحی و معنوی دست یافته و با تربیت افراد جامعه اسلامی نقش‏‎ ‎‏بایسته خویش را در روند انقلاب و جنگ ایفا نموده. در دیدگاه حضرت‏‎ ‎‏امام، زنان نه تنها از حق حضور در فعالیتهای اجتماعی برخورد دارند، بلکه‏‎ ‎‏تعامل زنان در عرصه حیات جمعی در راستای نیل به اهداف انسانی در‏‎ ‎‏حوزه مسئولیت آنان نیز می باشد. زن مسلمان قبل از هر چیز با پذیرش‏‎ ‎‏حجاب به عنوان اساس ترین محور برای تحت پوشش قرار دادن ارزشهای‏‎ ‎‏خود و در گذشتن از عالی ترین نمود حیات طبیعی او که جلوه گری، زیبایی‏‎ ‎‏و جذابیت ذاتی او بود، در مسیر وحدت بخشی خود با مجموعه هستی گام‏‎ ‎‏بلندی برداشت.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 221