کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
اسم اعظم در دعای سحر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : امین زارعین، موسی الرضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

اسم اعظم در دعای سحر

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 اسم اعظم در دعای سحر

موسی الرضا امین زارعین

‏ ‏

‏ ‏

‏بدان که انسان، تنها وجودی است که جامع همه مراتب عینی و مثالی و‏‎ ‎‏حسّی است و تمام عوالم غیب، و شهود و هر چه در آنهاست در وجود‏‎ ‎‏انسان پیچیده و نهان شده است و چنانچه خدای تعالی می فرماید:‏

‏خداوند همه نامها را به آدم آموخت و مولای ما علی علیه السلام‏‎ ‎‏می فرماید:‏

‏ ‏

‏اتزعم انک جرم صغیر‏

‎ ‎‏و فیک انطوی عالم الاکبر‏

‏و دائک منک تشعر‏

‎ ‎‏و دوائک فیک و لا تبصر‏

‏ ‏

‏بنابراین، آدمی با مالکیان ملکی است و با ملکوتیان، ملکوتی و با‏‎ ‎‏جبروتیان، جبروتی، و ازآن حضرت و حضرت صادق(ع) روایت شده که‏‎ ‎‏فرمودند: بدان که صورت انسانی بزرگترینِ حجت خداوند بر خلق است و‏‎ ‎‏آن همان کتابی است که حضرت با دست خود نوشته است و خود‏‎ ‎‏مختصری از لوح محفوظ است.‏

‏پس انسان خلیفه خداست که به صورت الهی آفریده شده است. چون‏‎ ‎‏خدای تعالی با اسم جامع خود بر حضرات تجلی کرد و در آینه انسان خود‏‎ ‎‏نمایی کرد.‏

‏انسان متصرف در بلاد خداست و خلعتهای اسماء و صفات خداوندی‏‎ ‎‏را در برکرده است و در گنجینه های ملک و ملکوت او نفوذ دارد روحش از‏‎ ‎‏حضرت الاهیّه بر او دمیده شده ظاهرش نسخه ای است از ملک و ملکوت‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 212

‏و باطنش گنجینه های خدای لایموت و چون جامع همه صورتهای کونیه و‏‎ ‎‏الاهیه بودن از این رو در تحت تربیت اسم اُعظمی که به همه اسماء و‏‎ ‎‏صفات محیط بود و بر همه رسم ها و تعین ها حکومت داشت قرار گرفت،‏‎ ‎‏پس رب انسانی جامع کامل همانا حضرت الاهیه است و سزاوار است  او‏‎ ‎‏خدای را به نامی که با مقامش تناسب دارد و او را از اموری که با او سازگار‏‎ ‎‏نیست محافظت می کند بخواند.‏

‏و از این روست که باید در مقام استعاذه و پناهندگی از شیطان رجیم به‏‎ ‎‏نام الله پناهنده  شود نه دیگر نامها. انسان همان وجود جامعی است که همه‏‎ ‎‏مراتب وجود را در انحصار خود قرار داده است. به قول حاجی سبزواری:‏

‏ ‏

‏سین انسان چونکه خیزد از میان‏

‎ ‎‏اول و آخر نماند غیر آن‏

‏و تعبیر لطیفی جناب حاجی سبزواری در دعای صباح و ملاصدار در‏‎ ‎‏شواهد الربوبیه دارند مبنی بر اینکه اصلاً خداوند خود انسان کامل است که‏‎ ‎‏آیۀ شریفۀ «و ما یکون من نجوی ثلاثه الا هو رابعهم» با صراحت ناظر به‏‎ ‎‏همین مطالب است، زیرا تا مرتبه ذات او جامع حقیقت انسانیت و تمام و‏‎ ‎‏کمال انسانی نباشد چگونه به عنوان شخص چهارمی در ما بین سه شخص‏‎ ‎‏شرکت و حضور دارد.‏

‏پس پروردگاری که او را ایجاد کرده و کمالش را به او افاضه فرموده‏‎ ‎‏همان ذات خداوندی است که به اعتبار همه اسماء به حسب بدایت که از‏‎ ‎‏آن به الله تعبیر می شود و از این روست که خدای تعالی به شیطان فرمود‏‎ ‎‏چرا سجده نکردی به آنچه من با دو دستم او را آفریدم دو دست متقابل‏‎ ‎‏مانند دو دست لطف و قهر و با دو دست جلال و جمال که شامل همه‏‎ ‎‏اسماء است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 213