کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
جایگاه عقل در نظریۀ اخلاقی امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ندری ابیانه، فرشته

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

جایگاه عقل در نظریۀ اخلاقی امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  جایگاه عقل در نظریۀ اخلاقی امام خمینی

دکتر فرشته ندری ابیانه

‏ ‏

‏ ‏

‏در تئوری اخلاقی امام خمینی، عقل امری لازم و معاضد فطرت و‏‎ ‎‏شریعت است. البته، به شرط اینکه مانع از وصول و حجاب اکبر نگردد. این‏‎ ‎‏نکته وجه تمایز تئوری اخلاقی حضرت امام خمینی با تئوریهای اخلاقی‏‎ ‎‏فلاسفۀ دیگر مانند فارابی، ابن سینا و کانت می باشد. امام خمینی تنها از‏‎ ‎‏منظر فلسفی به مسأله نگاه نکرده و آن را مورد بررسی قرار نداده است؛‏‎ ‎‏بلکه عقل را در مقایسه با سایر استعدادهای انسان مورد نقد و بررسی قرار‏‎ ‎‏داده است و ضمن اذعان به تواناییهای عقل به کاستی های آن نیز توجه‏‎ ‎‏داشته است. به دیگر بیان، او که عارفی دلسوخته، حکیمی  زبردست،‏‎ ‎‏فقیهی وارسته، و سیاستمداری نابغه و انسانی کامل بود، به تمام زوایای‏‎ ‎‏وجودی انسان توجه داشته و توجه به بُعدی از وجود آدمی، موجب غفلت‏‎ ‎‏از ابعاد دیگر نگشته است. امام خمینی در مقام جمع و جمع الجمع به بیان‏‎ ‎‏تعریف کامل و جامعی از عقل پرداخته و تئوری اخلاقی  خود را بر اساس‏‎ ‎‏آن بنا نهاده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 165