کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
احیای خود باوری و نقش آن در سازندگی نسلها از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : محمدپوردهکردی، سیما

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

احیای خود باوری و نقش آن در سازندگی نسلها از دیدگاه امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  احیای خود باوری و نقش آن در سازندگی نسلها از دیدگاه‎ ‎امام خمینیسیما محمدپور دهکردی

‏ ‏

‏ ‏

‏نویسنده، پس از بیان رسالت دست اندرکاران در احیای خود باوری،‏‎ ‎‏برخی عوامل خودباوری را ذکر می کند.‏

‏وی «خود شناسی» را نخستین گام در راه خود باوری دانسته و به‏‎ ‎‏سخنان معصومین(ع) و گفته های روان شناسان در این زمینه استناد می کند.‏

‏به اعتقاد مؤلف، امام خمینی خود شناسی را مهم ترین رمز استقلال و‏‎ ‎‏پیشرفت کشور می دانست آنجا که می فرماید:«تا اینها خودشان را پیدا نکنند‏‎ ‎‏و نشوند یک موجود شرقی، و خودشان را نشناسد، نمی توانند‏‎ ‎‏مستقل باشند».‏

‏دومین گام در مسیر خود باوری، «عزت نفس» یا به گفته روان شناسان‏‎ ‎‏«ارزیابی مثبت از خود» است که این نکته نیز مورد تأکید حضرت امام(ره)‏‎ ‎‏بود و ایشان همواره به اولیای امور توصیه می کردند که باید جوان ها را‏‎ ‎‏مستقل و معتمد به نفس تربیت کنند. یادآوری میراث غنی و تمدن پربار‏‎ ‎‏گذشته و پیوند نسل کنونی با پیشنیۀ درخشان خویش، ایجاد امید و دور‏‎ ‎‏کردن یأس و نومیدی و بازگشت به مذهب اصیل و بهره گیری هر چه بیشتر‏‎ ‎‏از تعالیم اسلام و هدایت های  قرآن، از دیگر عوامل ایجاد و احیای خود‏‎ ‎‏باوری در جامعه و جوانان محسوب شده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 159