کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
جوان و الگو پذیری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : صادقی، سید غلامحسین

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

جوان و الگو پذیری

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  جوان و الگو پذیری

حجة الاسلام  سید غلامحسین صادقی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏نویسنده، در بخش اول مقاله ابتدا بخش روان شناختی جوان و پس از‏‎ ‎‏آن تبیین شخصیت جوان، و همچنین تعریف و تبیین مفهوم الگو؛ سعی در‏‎ ‎‏پاسخ به این سؤال را دارد که چرا جوان الگو پذیر است؟ در پاسخ به این‏‎ ‎‏پرسش نویسنده، تزلزل شخصیت، یأس و ناامیدی، تمایلات گوناگون و‏‎ ‎‏نواندیشی و کمال طلبی را از جمله علتهای الگو پذیری در جوانان می داند.‏

‏سپس به رابطۀ تحول طلبی (فرار از یکنواختی) با الگو و الگو پذیری و‏‎ ‎‏در ادامه به مسأله اساسی تزاحم الگوهای سنتی با الگوهای مدرن و جدید‏‎ ‎‏در بین جوانان می پردازد. در تقسیم بندی الگوها، الگوهای مثبت و منفی در‏‎ ‎‏نزد جوانان که به ترتیب: تهاجم فرهنگی،خلأ اخلاقی، روانی، رقابت،‏‎ ‎‏بدآموزی دستگاه های تبلیغاتی ـ  هنری است؛ می پردازد.‏

‏سپس زمینه های الگو پذیری مثبت که خود باوری، تبیین صحیح دین،‏‎ ‎‏سرگرمیهای سالم و ارتباط منطقی با نسل گذشته است را بیان می نماید در‏‎ ‎‏پایان بخش اول مقاله جایگاه جوان از منظر امام خمینی می پردازد و تحت‏‎ ‎‏عنوانهایی چون: تربیت جوانان، جوانان و ذخائر ملی، مصونیت جوانان در‏‎ ‎‏گرو تربیت اسلامی، احتیاج دائمی به جوانان و سفارش به جوانان به‏‎ ‎‏تهذیب و برخی از نظریات امام را در مورد جوانان بررسی نماید.‏

‏در بخش دوم مقاله تحت عنوان جوانان و آسیب های اجتماعی،‏‎ ‎‏نویسنده، به بحث آسیب شناسی جوانان می پردازد.‏


مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 149

‏تجمّل گرایی، مدپرستی، تضادهای اجتماعی، افول فرهنگ تعاون و‏‎ ‎‏عدم تبیین صحیح دین عنوانهایی است که تحت هر یک از آنها به آسیبهای‏‎ ‎‏اجتماعی جوانان پرداخته می شود.‏

‏از نظر نویسنده، مد پرستی (در معنای منفی آن) دارای زمینه هایی است‏‎ ‎‏که به ترتیب می توان از تناسب سنی جوان با این امر (مدپرستی)، تنوع‏‎ ‎‏طلبی او، فقدان الگوهایی اصیل فرهنگی، فاصله از فرهنگ اصیل بومی و‏‎ ‎‏ایجاد نیازهای کاذب نام برد.‏

‏و در نهایت در بخش سوم مقاله، با عنوان جوان و ارزشهای از دست‏‎ ‎‏رفته، ضمن بحث در مورد مبانی اخلاقی همچون فضیلت، وفای به عهد‏‎ ‎‏انصاف در قضاوت، جوانمردی و تعاون به دوری جوانان از این فضایل‏‎ ‎‏اشاره می شود. عنوانهایی چون روحیه اعتماد، امید به آینده، فرار از‏‎ ‎‏واقعیت، قطع علاقه باپیشینه تاریخی و قانون گرایی بحثهای دیگری در‏‎ ‎‏ارتباط با آسیب شناسی جوانان است که مورد بررسی قرار گرفته است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 150