کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
خلاصه ویژگی‌ های عرفانی امام خمینی (ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : انصاری، علیرضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

خلاصه ویژگی‌ های عرفانی امام خمینی (ره)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  خلاصه ویژگیهای عرفانی امام خمینی

حجة الاسلام علیرضا انصاری

‏ ‏

‏ ‏

‏هدف نویسنده، تبیین لزوم خدا محوری به همراه انجام وظایف‏‎ ‎‏اجتماعی و فردی، در عرفان صحیح با استناد به برخی از ویژگیهای عرفان‏‎ ‎‏نظری و عملی امام خمینی( ره) است.‏

‏وی با اشاره به تعریف عرفان که رسیدن به کمال مطلق (حقیقت مطلق)‏‎ ‎‏است، روش امام را در جمع کردن بین فقه و عرفان و فلسفه و عرفان و‏‎ ‎‏سیاست و عرفان که دارای نتایج ارزنده ای از جمله تشکیل حکومت الهی‏‎ ‎‏و تربیت انسانهای زیادی است را به عنوان الگو ذکر می کند. و در ضمن‏‎ ‎‏نقش امام را در تحریف زدایی، احیاگری، عرفان با شناساندن مدعیان‏‎ ‎‏کاذب عرفان و احیای شخصیت های عرفانی ادبیات عرفانی  را، در تبیین‏‎ ‎‏عرفان صحیح بیان می کند.  دیگر اینکه انسان عارف در نزدگی باید همان‏‎ ‎‏طور که شرع مقدس خواسته است بدون افرا و تفریط وظایف خود را‏‎ ‎‏انجام دهد، یعنی باید از ما سوی الله انقطاع پیدا کند و از قید لذّتها و‏‎ ‎‏هوسهای غیر الهی از طریق ریاضت کشیدن با عشق ورزیدن به خدا، خود‏‎ ‎‏را به کمال مطلق و مقام فنا برساند و برای اینکه از چارچوب شرع خارج‏‎ ‎‏نشود، لازم است از امامان معصوم علیهم السلام و استاد سیرو سلوک که‏‎ ‎‏تعبیر به مرشد می کنند، پیروی کند، چون عقل انسانها توان شناخت کامل را‏‎ ‎‏ندارد، همان گونه که امام چنین عمل می کرد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 146