کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
اندیشه تفسیری امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : شکوهیان، حسن

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

اندیشه تفسیری امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  اندیشه تفسیری امام خمینی 

دکتر حسن شکوهیان

‏ ‏

‏ ‏

‏قرآن از زاویه های گوناگونی مورد تفسیر مفسران قرار گرفته است. هر‏‎ ‎‏کس از دیدگاه خود و بنا به تخصصی که دارد خود آیات نورانی قرآن را‏‎ ‎‏تفسیر کرده است، اما از منظر امام آن تفسیری ارزشمند است که انسان را به‏‎ ‎‏طرف معرفت الی الله سوق دهد:‏

‏«یکی از مقاصد مهم قرآن دعوت به معرفت الله و بیان الهیه است» از‏‎ ‎‏منظر امام اصلا غرض از انزال کتب و ارسال رسل همین است: «عمده‏‎ ‎‏بعثت رسل و انزال کتب برای مقصد شریف معرفت الله بوده است» اصل‏‎ ‎‏بعثت، چگونگی نزول وحی، واسطه وحی، مخاطب وحی و زمان وحی‏‎ ‎‏مقولاتی است که امام در این زمینه ها اندیشه نو دارد. اندیشه ایشان متأثر از‏‎ ‎‏جهان بینی ایشان در حوزه عرفان و خصوصا میراث فرهنگی عرفانی وی‏‎ ‎‏در باب انسان کامل و انطباق  درجه تعالی او با درک متعانی دین مفاهیم‏‎ ‎‏است. امام ضمن ارج به تلاش مفسران ، معتقد است که این کتاب سلوک‏‎ ‎‏الی الله یک کتاب تهذیب نفوس و آداب و سخن الهی است که ما وظیفه‏‎ ‎‏داریم به روی مردم مفتوح کنیم. امام خمینی اقرار به ضعف بشر از تفسیر‏‎ ‎‏کلام نورانی حق اصرار دارند که وظیفه ای جز آشنا کردن مردم به معارف‏‎ ‎‏الهیه ندارند. امام در تفسیر «بسم الله الرحمن الرحیم» و سوره حمد مطالبی‏‎ ‎‏عرفانی دارند که رهگشای خلق است در فقره «ایاک نعبد و ایاک نستعین»‏‎ ‎‏امام گفته است چون بنده در اول سلوک الی الله در حجب ظالمانه عالم طبع‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 140

‏و نور الیه عالم غیب محبوس و محجوب است و سفر الی الله خروج از این‏‎ ‎‏حجب است به قدم سلوک معنوی و در حقیقت مهاجرت الی الله رجوع از‏‎ ‎‏بیت نفس و بیت خلق  الی الله است ترک کثرات و رفض غبار غیریت و‏‎ ‎‏حصول توحیدات و غیبت از خلق و حضور لدی الرب است آنچه مهم‏‎ ‎‏است و قابل ذکر طرح کلی اندیشه های  تفسیری امام بر محور تجلی کمال‏‎ ‎‏عالم خلقت در انسان کامل می باشد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 141