کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
انسان کامل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : گودرزی، محسن

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

انسان کامل

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  انسان کامل

محسن گودرزی

‏ ‏

‏ ‏

‏بررسی ماهیت ویژگی های «انسان کامل» محور این مقاله به حساب‏‎ ‎‏می آید. نویسنده، با تکیه بر آیات الهی ابعاد مختلف این مسأله را در پانزده‏‎ ‎‏محور، بر می شمرد که عبارت اند از 1. سیر نهایی انسان کامل. 2. تفاوت‏‎ ‎‏انسان کامل با فرشتگان. 3. تفاوت علم خداوند و علم انسان کامل.‏‎ ‎‏4. جایگاه انسان کامل در علوم و دانش. 5. انسان کامل و علوم و دانش های‏‎ ‎‏امروزه. 6. حاکمیت انسان کامل در جهان. 7. دستیابی انسان کاملی و انسان‏‎ ‎‏کافر. 8. مسجود شدن انسان کامل برای فرشتگان.  9. تضاد میان انسان‏‎ ‎‏کامل و انسان کافر. 10.مظهر بودن انسان کامل مر صفات جلال و جمال‏‎ ‎‏خداوند متعال. 11.امانت داری انسان کامل از سوی خداوند متعال.‏‎ ‎‏12.متولی شدن خداوند برای انسان کامل. 13.دستیابی انسان کامل به غیب‏‎ ‎‏و شهود و کشف. 14. انسان کامل و انس با خدا. 15.امتیازات انسان کامل،‏‎ ‎‏به تفضیل مورد بررسی قرار داده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 138