کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
دولت اخلاقی در آرامش سیاسی امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : زهیری، علیرضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

دولت اخلاقی در آرامش سیاسی امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  دولت اخلاقی در آرامی سیاسی امام خمینی

علیرضا زهیری

‏ ‏

‏ ‏

‏این مقاله گزارشی تحلیلی از چگونگی شکل گیری اندیشه تأسیس‏‎ ‎‏دولت بر پایه های اخلاقی از یونان باستان تا به امروز است.‏

‏این گزارش بر محوریت تبیین مبانی نظری دولت اخلاقی از دیدگاه امام‏‎ ‎‏خمینی و راهکارهای ایشان برای تأسیس چنین دولتی سامان یافته و‏‎ ‎‏مشتمل بر دو بخش اصلی زیر است:‏

‏نویسنده در بخش اول نخست به بررسی مفهوم دولت اخلاقی و رابطه‏‎ ‎‏میان اخلاق و سیاست پرداخته و با استناد به آرای اندیشمندانی مانند شهید‏‎ ‎‏مطهری و علامه طباطبایی نتیجه گرفته است. که برقراری یک نظم سیاسی‏‎ ‎‏مطلوب و ایجاد روابط عادلانه در میان افراد اجتماع مستلزم وجود نهاد‏‎ ‎‏دولت بر مبنای ارزش های اخلاقی است. نویسنده در ادامه به بررسی دیگر‏‎ ‎‏رویکردها در باب دولت اخلاقی می پردازد و با تحلیل آرای اندیشمندان‏‎ ‎‏همچون افلاطون و ارسطو و هگل دیدگاه های آنان درباره دولت اخلاقی را‏‎ ‎‏توضیح می دهد بخش دوم مقاله با عنوان دولت اخلاقی در رویکرد‏‎ ‎‏اندیشمندان مسلمان آغاز شده است.‏

‏در این بخش نخست دیدگاه های کسانی مانند فارابی، غزالی قطب‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 130

‏الدین شیرازی و ابن سکویه رازی تبیین گشته و سپس به تفضیل آرامی و‏‎ ‎‏اندیشه های نظری و سلوک سیاسی امام خمینی  در برقراری چنین دولتی‏‎ ‎‏مورد بررسی قرار گرفته است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 131