کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
امام خمینی و لزوم آشنا سازی عمومی‌ مردم با عرفان‌ اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : حیدری، محمدجواد

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

امام خمینی و لزوم آشنا سازی عمومی‌ مردم با عرفان‌ اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 امام خمینی و لزوم آشنا سازی عمومی مردم  با عرفان اسلامی

حجة الاسلام والمسلمین محمد جواد حیدری

‏ ‏

‏ ‏

‏آثار عرفانی امام بیانگر ویژگی های برجسته ای است که در یک مقایسه‏‎ ‎‏تطبیقی با آثار عرفانی گذشتگان، اندیشه عرفانی ایشان را از دیگران متمایز‏‎ ‎‏می سازد. از نظر نویسنده مقاله، یکی از تفاوتهای عمده تفاوت ماهوی در‏‎ ‎‏مبنا و روش ارائه عرفان اسلامی در سطحی عمومی تر از ویژگی های عرفان‏‎ ‎‏ایشان می باشد. این مقاله ضمن اشاره به ویژگی های عمومی اندیشه عرفانی‏‎ ‎‏امام، بر ویژگی خاص آن که لزوم آشنا سازی عموم مردم با عرفان اسلامی به‏‎ ‎‏منظور اصلاح و رشد و توسعه و ایجاد انقلاب و تحولات اجتماعی در‏‎ ‎‏عرصه های مختلف است؛ تاکید می نماید.‏

‏امام در بیان دستور العمل های عرفانی و تبیین سیرو سلوک و تفکیک‏‎ ‎‏منازل و مقامات به روایات و احادیث تمسک می کرد. نگرش عرفانی امام‏‎ ‎‏به سیره عملی اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه نهضت خون بار عاشورا‏‎ ‎‏از دیگر ویژگی های عرفانی امام بود.‏

‏پرورش و تقویت روح آزادگی و آزادی خواهی مردم و ایجاد‏‎ ‎‏حساسیت به نفی هر گونه ستمگری وستم پذیری در روابط متقابل انسانی‏‎ ‎‏بر اساس معیارهای الهی، از مبانی عرفانی امام درضرورت آشنا سازی مردم‏‎ ‎‏با عرفان به شمار می آید.‏

‏آشنا سازی عموم مردم با عرفان اسلامی با اهداف خاصی در نظر امام‏‎ ‎‏صورت می گرفت که نویسنده به تفصیل به بیان و دو عامل پرداخته است‏‎ ‎


مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 109

‏که برخی از بهترین آنها را به قرار زیر می توان بر شمرد.‏

‏1. احیای فکر و دینی و معرفت عرفانی و تقویت روحیه مذهبی عموم‏‎ ‎‏مردم به منظور رهایی از بحران هویت و استخفاف شخصیت.‏

‏2. تفسیر فلسفه حیات و شناساندن هدف متعالی زندگی وایجاد نشاط‏‎ ‎‏و امیدواری و توکل به خدا در مردم برای تداوم زندگی و اقدامات انقلابی‏

‏3. ترسیم و تفسیر نقاط قوت و امتیاز تفکر عرفانی اسلامی نسبت به‏‎ ‎‏سایر مکاتب و مسالک‏

‏4. همزیستی و حیات مسالمت آمیز با مردم جهان از طریق تعمیم و‏‎ ‎‏تقویت روحیه سلم و صفا و مراعات عدل وانصاف ومواضع حق و تکلیف.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 110