کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
گام‌های سیر و سلوک در سنن اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : ایزدی، امة الله

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

گام‌های سیر و سلوک در سنن اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  گامهای سیر و سلوک در سنن اسلامی

امة الله ایزدی

‏ ‏

‏ ‏

‏سلوک الی الله به معنای اعمال و پیمودن مسیری است که از انسان تا‏‎ ‎‏خالق هستی و کمال مطلق صورت می گیرد. هر یک از فرق و مکاتب در‏‎ ‎‏مورد چگونگی انجام این سلوک و منازل و مقامات آن سخنان گفته اند. با‏‎ ‎‏توجه به اصلی ترین نیاز انسان که همان یافتن چشمه سار همیشه جوشانی‏‎ ‎‏است که عطش و درونی او را به وصال و به کمال بی نهایت تسکین می دهد،‏‎ ‎‏شناخت مسیر صحیح، و رسیدن به چنین مطلوبی از میان راه های‏‎ ‎‏بی شماری که مدعی رسانیدن مشتاقان به سر منزل مقصودند، بالاترین‏‎ ‎‏ضرورت است. این مقاله بر آن است، گامهای سیر و سلوک و چگونگی‏‎ ‎‏طی منازل و مقامات را از نگاه امام خمینی عارفی  که نه تنها مفسر عرفان‏‎ ‎‏نظری است، بلکه شاهد نزدیک ترین ارتباطات میان خلق وخالق است‏‎ ‎‏بررسی نماید. به اعتقاد نویسنده، از اولین گام های سلوک بی توجهی به‏‎ ‎‏نفس و ریاضت آن است و آخرین ان فنای فی الله، آنچه که محور و مرکز‏‎ ‎‏حرکات این مسیر است همان توجه به ذات یگانه است. وی، با این نگاه‏‎ ‎‏ابتدا به معرفی مرحله توحید، حقیقت و مراتب آن پرداخته، سپس در ادامه‏‎ ‎‏در یک مقدمه حقیقت و چگونگی عرفان را بیان کرده و در چند بخش به‏‎ ‎‏شرح مقدمات، موانع، عوامل مؤثر در سهولت سلوک، گامهای سیر و‏‎ ‎‏سلوک در سنن اسلامی و گامهای سلوک با توجه به اذکار و اوراد نماز را از‏‎ ‎‏نگاه امام خمینی بررسی کرده است.‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 101