کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
دولت اخلاقی در آرای ‌سیاسی امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : زهیری، علیرضا

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

دولت اخلاقی در آرای ‌سیاسی امام خمینی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  دولت اخلاقی در آرای سیاسی امام خمینی

علیرضا زهیری

‏ ‏

‏ ‏

‏این مقاله گزارشی تحلیلی از چگونگی شکل گیری اندیشه تأسیس‏‎ ‎‏دولت بر پایه های اخلاقی از یونان باستان تا به امروز است. این گزارش بر‏‎ ‎‏محوریت تبیین مبانی نظری دولت اخلاقی از دیدگاه امام خمینی و‏‎ ‎‏راهکارهای ایشان برای تأسیس چنین دولتی سامان یافته و مشتمل بر دو‏‎ ‎‏بخش اصلی زیر است: نویسنده در بخش اول نخست به بررسی مفهوم‏‎ ‎‏دولت اخلاقی و رابطه میان اخلاق و سیاست پرداخته و با استناد به آرای‏‎ ‎‏اندیشمندانی مانند شهید مطهری و علامه طباطبایی نتیجه گرفته است که بر‏‎ ‎‏قراری یک نظم سیاسی  مطلوب و ایجاد روابط عادلانه در میان افراد‏‎ ‎‏اجتماع، مستلزم وجود نهاد دولت بر مبنای ارزش های  اخلاقی است.‏‎ ‎‏نویسنده در ادامه به بررسی دیگر رویکردها در باب دولت‏‎ ‎‏اخلاقی می پردازد و با تحلیل آرای اندیشمندان همچون افلاطون و ارسطو‏‎ ‎‏و هگل دیدگاه های آنان درباره دولت اخلاقی را توضیح می دهد بخش دوم‏‎ ‎‏مقاله با عنوان دولت اخلاقی در رویکرد اندیشمندان مسلمان آغاز شده‏‎ ‎‏است. در این بخش نخست دیدگاه های کسانی مانند فارابی، غزالی قطب‏‎ ‎‏الدین شیرازی و ابن مسکویه رازی تبیین گشته و سپس به تفصیل آرای و‏‎ ‎‏اندیشه های نظری و سلوک سیاسی امام خمینی  در برقراری چنین دولتی‏‎ ‎‏مورد بررسی قرار گرفته است.‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 98