کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
اسمای الهی در جهان نگری عرفانی امام خمینی (ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : رحیمیان، سعید

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

اسمای الهی در جهان نگری عرفانی امام خمینی (ره)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  اسمای الهی در جهان نگری عرفانی امام خمینی(ره)

حجة الاسلام دکتر سعید رحیمیان

‏ ‏

‏ ‏

‏نقش علم الاسماء در تبیین وجود شناسی و خداشناسی عرفانی، نقش‏‎ ‎‏علم الاسماء در تبیین جهان شناسی در نزد اهل معرفت، نقش علم الاسماء‏‎ ‎‏در انسان شناسی و مسأله انسان کامل، نقش علم الاسماء در تبیین نظریه‏‎ ‎‏سعادت در عرفان محورهای عمده این مقاله به حساب می آیند. نویسنده،‏‎ ‎‏با استناد به آثار عرفانی امام خمینی و تعلیقات ایشان بر کتابهای عرفانی،‏‎ ‎‏دیدگاه های او را درباره هر یک از مسائل فوق به تفضیل بیان و بررسی کرده‏‎ ‎‏و نتیجه گرفته است که از دیدگاه امام خمینی اسمای الهی واسطه و رابط‏‎ ‎‏وحدت و کثرت اند و میان اسمای الهی ارتباطات ویژه ای وجود دارد او در‏‎ ‎‏ادامه به چگونگی این ارتباطات اشاره کرده و با بررسی اسم مستأثر و اسم‏‎ ‎‏اعظم و اسماء دیگر، ظهور و پیدایش تکثیر و تنوع و تشکیک مظاهر ثابت‏‎ ‎‏کرده است که توجه به جایگاه خاص انسان در عالم و مصحح جامع بودن‏‎ ‎‏انسان کامل نسبت به عوالم دیگر تنها در پرتو علم الاسما، و صفات الهی‏‎ ‎‏میسر است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 62