کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
در حقیقت انقلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : جباری، اکبر

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

در حقیقت انقلاب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  در حقیقت انقلاب

 اکبر  جباری

‏ ‏

‏ ‏

‏مقاله مشتمل بر دو فصل و یک نتیجه است‏

‏نویسنده، در دو فصل به بررسی حقیقت انقلاب اسلامی از دیدگاه امام‏‎ ‎‏خمینی پرداخته است.‏

‏در فصل اول نویسنده با طرح سوالی مبنی بر اینکه کتابهایی که حضرت‏‎ ‎‏امام در اوائل مبارزه به نگارش درآورده حکمی و عرفانی بود، اما چرا پس‏‎ ‎‏از مدتی بیشتر به تألیف کتابهای فقهی و اجتهادی اهتمام داشتند؟ نویسنده،‏‎ ‎‏معتقد است تألیفات امام دو وجه دارند: وجه اول توجه به خلق دارد که به‏‎ ‎‏فقه اصغر معروف است و وجه دوم اینکه به حق توجه دارد که به فقه اکبر‏‎ ‎‏معروف است، پس با این تفصیل نتیجه می گیرد که فقه اصغر مقدمه برای‏‎ ‎‏فقه اکبر است. پس از آن به سفرهای چهارگانه عرفانی حضرت امام اشاره‏‎ ‎‏دارد که در سفر چهارم امام برای هدایت مردم از ظلمات به نور اقدام نموده‏‎ ‎‏و انقلاب را به وجود آورد.‏

‏اما در فصل دوم نویسنده، در صدد بررسی حقیقت انقلاب است.‏‎ ‎‏انقلاب هر چند توانست صورت ظاهری ساختار را عوض کند، اما‏‎ ‎‏تغییرات باطنی زیادی به همراه داشت که حضرت امام شأن باطنی را مقدم‏‎ ‎‏بر هر شأن دیگر می دانست.‏

‏وی در ادامه به ذکر ویژگیهای وقایع انقلاب می پردازد و وقایع انقلاب‏‎ ‎‏را به دو دسته وقایع صادق و کاذب تقسیم می کند. در وقایع صادق به ذکر‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 56

‏واقعه 12 فروردین 58 (انتخابات جمهوری اسلامی).13 آبان و تسخیر لانه‏‎ ‎‏جاسوسی 8سال جنگ و وقایع هفت تیر و هشت شهریور 60 و رحلت‏‎ ‎‏امام می پردازد و در وقایع کاذب به انتخاب بنی صدر به عنوان اولین رئیس‏‎ ‎‏جمهوری ایران تا عزل وی اشاره می کند.‏

‏نویسنده در مقام نتیجه گیری معتقد است انقلاب در نتیجه سفر چهارم‏‎ ‎‏عرفانی امام صورت گرفت که هدف امام جز به هدایت و سعادت خلق و‏‎ ‎‏عافیت دنیوی و معنوی مردم نمی انجامد.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 57