کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
مبانی و اصول تربیت از دیدگاه امام خمینی (ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : کشاورز، سوسن

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

مبانی و اصول تربیت از دیدگاه امام خمینی (ره)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  مبانی و اصول تربیت از دیدگاه امام خمینی(ره)

دکتر سوسن کشاورز

‏ ‏

‏ ‏

‏موضوع تربیت، محوری ترین موضوعی است که در دین اسلام مورد‏‎ ‎‏نظر قرار گرفته است و تأثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی انسان چنان‏‎ ‎‏مهم و حیاتی است که خداوند جهت هدایت و سعادت بشر، آن را‏‎ ‎‏اصلی ترین هدف بعثت انبیا قرار داده است. امام خمینی نیز به عنوان پیرو‏‎ ‎‏راستین سیره عملی و نظری انبیا هنگام عملی نمودن نقش رهبری خویش،‏‎ ‎‏در ساختار حکومت اسلامی به امر تربیت به عنوان یکی از موضوعات‏‎ ‎‏بسیار مهم، تأکید داشتند و همه گرفتاریهای انسان را ناشی از محرومیت از‏‎ ‎‏این موهبت می دانستند. توجه عمیق به گفتارها و بیانات ایشان می تواند ره‏‎ ‎‏توشه مناسبی برای پیروان طریق هدایت باشد تا به سر منزل روشنگری‏‎ ‎‏دست یابند.‏

‏فعالیتهای تربیتی در راستای تحقق یافتن اهداف مورد نظر، از مبانی و‏‎ ‎‏اصولی پیروی می کنند و به همین منظور لازمۀ ورود به بحث تربیت، تعیین‏‎ ‎‏اصول و مبانی مشخص آن می باشد تا بتوان به کمک معیارها، امید آن‏‎ ‎‏داشت که امر تربیت در فرد و جامعه محقق گردد. در خصوص بیان‏‎ ‎‏دیدگاههای تربیتی خطوط روشنی از مبانی و اصول تربیتی ایشان باتوجه به‏‎ ‎‏گفتارها، سخنرانیها و مکتوبات تدوین شده، ترسیم نمود. بدین ترتیب‏‎ ‎‏می توان چارچوب منسجمی برای تربیت خردی و جمعی تعیین کرد. تا‏‎ ‎‏بتوان با در دست داشتن چهار چوبی منسجم، تربیت فردی و جمعی را در‏‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 35

‏سطح جامعه عملی ساخت.‏

‏این نوشتار، در پی آن است که با توجه به ساختار منطقی مبانی و اصول‏‎ ‎‏علوم تربیتی، به استخراج مبانی و اصول تربیتی امام خمینی(ره) بپردازد که‏‎ ‎‏در همین راستا، ده مبنای انسان شناسی مطرح و مورد بحث قرار گرفته‏‎ ‎‏است و سپس در زیر هر یک از مبانی  مطرح شده، اصول مرتبط با آن نیز‏‎ ‎‏بیان گردیده است. در خاتمه با استناد به بیانات ارزشمند امام(ره)‏‎ ‎‏پیشنهادات و راهکارهای تربیتی توسط نویسنده ارائه شده است.‏

‏ ‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 36