کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)
پدیدار شناسی زهد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : اسلامی، حسن

محل نشر : قم

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

پدیدار شناسی زهد

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  پدیدار شناسی زهد

حجه الاسلام و المسلمین سید حسن اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏این مقاله، با تمرکز بر پدیده زهد، که یکی از اساسی ترین مباحث‏‎ ‎‏عرفانی است، زهد را به زهد منفی و مثبت تقسیم می کند، و با استناد به‏‎ ‎‏قرآن و احادیث، خودداری از نعمتها را از جمله ویژگیهای زهد منفی‏‎ ‎‏شمرده شده است. نویسنده معتقد است زهد را باید در میان اجتماع جست‏‎ ‎‏و جو کرد، گوشه نشینی و عزلت با زهد همسانی ندارد. زهد آنگونه که‏‎ ‎‏مورد نظر اسلام است با این مؤلفه ها سازگار نیست. نویسنده با اشاره به‏‎ ‎‏رابطه دنیا و آخرت زهد را امر فطری می داند که انسان را برای حضور در‏‎ ‎‏اجتماع و برای رسیدن به بی نیازی و... رهنمون می شود.‏

‏به دنبال چنین مباحثی به کالبد شکافی زهد می پردازد و برای تعریف‏‎ ‎‏آن مؤلفه های زیر را در نظر می گیرد:‏

‏الف) زهد درونی است، یعنی انسان باید به درون مراجعه کند. ب) زهد‏‎ ‎‏ثروت است که انسان محتاج به دیگران نباشد. ج)زهد آزادگی است که‏‎ ‎‏انسان وابسته نباشد. د) قدرت است یعنی زهد نتیجه قدرت روحی انسان‏‎ ‎‏است. ه) سرمایه گذاری است، یعنی سرمایه گذاری بر زندگی خویشتن با‏‎ ‎‏محاسبه دقیق و) گسترش انسانیت است، یعنی مثل چهار پایان خود‏‎ ‎‏محور نیست.‏

‎ ‎

مجموعه آثار کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره) ـ جلد 15چکیده مقالات کنگرهصفحه 22