فصل دوم: جایگاه آزادی
آزادی عقیده و مذهب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

آزادی عقیده و مذهب

‏ ‏

آزادی عقیده و مذهب

 

 

آزادی اظهار عقیده 

‏اما در جامعه ای که ما به فکر استقرار آن هستیم، مارکسیستها در‏‎ ‎‏بیان مطالب خود آزاد خواهند بود؛ زیرا ما اطمینان داریم که اسلام‏‎ ‎‏دربردارنده پاسخ به نیازهای مردم است. ایمان و اعتقاد ما قادر‏‎ ‎‏است که با ایدئولوژی آنها مقابله کند. در فلسفه اسلامی از همان‏‎ ‎‏ابتدا مسئله کسانی مطرح شده است که وجود خدا را انکار‏‎ ‎‏می کرده اند. ما هیچ گاه آزادی آنها را سلب نکرده و به آنها لطمه‏‎ ‎‏وارد نیاورده ایم. هر کس آزاد است که اظهار عقیده کند و برای‏‎ ‎‏توطئه کردن آزاد نیست.(114)‏

4 / 2 / 57

*  *  *

‏ ‏

 

تمدن و آزادی 

‏آن همه داد و قال راجع به اینکه ما در «دروازه تمدن» وارد شدیم و‏‎ ‎‏می خواهیم وارد بشویم در دروازه تمدن، این «دروازه تمدن» که‏‎ ‎‏همه می دانند که هیچ خبری در کار نیست، از تمدن هیچ خبری‏‎ ‎‏نیست! اول مرتبه تمدن، آزادی ملت است. مملکتی که آزادی‏‎ ‎‏ندارد تمدن ندارد. یک مملکتی که استقلال ندارد و وابسته به غیر‏‎ ‎‏است و همه اش هم با عمل ایشان وابسته به غیر شده، این‏‎ ‎‏[‏‏مملکت را‏‏]‏‏ نمی شود گفت یک مملکت متمدن؛ مملکت متمدن‏‎ ‎‏آن است که آزاد باشد، مطبوعاتش آزاد باشد، مردم آزاد باشند در‏‎ ‎‏اظهار عقاید و رأیشان؛ و ‏‏[‏‏الآن‏‎ ‎‏]‏‏هیچ کس آزادی ندارد! خوب، تو‏‎ ‎‏می گویی هی ما به دروازه تمدن رسیدیم.(115)‏

28 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 66

آزادی غیر انحرافی

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، در پیامهای قبلی خودتان اظهار فرموده‏‎ ‎‏بودید که جمهوری اسلامی، دموکراتیک خواهد بود و هر کسی‏‎ ‎‏آزاد خواهد بود. آیا صحبت کردن از دموکراسی در رژیمی که فقط‏‎ ‎‏بر مبنای یک مرام و یک مذهب یعنی اسلام باشد ممکن است؟‏‎ ‎‏در چنین رژیمی سرنوشت غیر مسلمانان و غیر معتقدین به مذهب‏‎ ‎‏چه خواهد بود؟‏‏]‏

جواب: ‏در اسلام، دموکراسی مندرج است و مردم آزادند در‏‎ ‎‏اسلام، هم در بیان عقاید و هم در اعمال، مادامی که توطئه در کار‏‎ ‎‏نباشد و مسائلی را عنوان نکنند که نسل ایران را منحرف کنند.(116)‏

25 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

 

وضوح تعریف آزادی 

‏آزادی یک مسئله ای نیست که تعریف داشته باشد. مردم‏‎ ‎‏عقیده شان آزاد است. کسی الزامشان نمی کند که شما باید حتما‏‎ ‎‏این عقیده را داشته باشید. کسی الزام به شما نمی کند که حتما باید‏‎ ‎‏این راه را بروید. کسی الزام به شما نمی کند که باید این را انتخاب‏‎ ‎‏کنی. کسی الزامتان نمی کند که در کجا مسکن داشته باشی، یا در‏‎ ‎‏آنجا چه شغلی را انتخاب کنی. آزادی یک چیز واضحی‏‎ ‎‏است.(117)‏

2 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

 

مخالفت اسلام با تحمیل عقیده 

‏ما هرگز نمی خواهیم ارزشهای اسلامی را بر غرب تحمیل کنیم. نه‏‎ ‎‏بر غرب و نه بر شرق، بر هیچ کس و هیچ جا اسلام تحمیل‏‎ ‎‏نمی شود. اسلام با تحمیل مخالف است. اسلام مکتب تحمیل‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 67

‏نیست. اسلام آزادی را به تمام ابعادش ترویج کرده است. ما فقط‏‎ ‎‏اسلام را ارائه می کنیم. هرکس خواست می پذیرد و هرکس‏‎ ‎‏نخواست نمی پذیرد.(118)‏

9 / 9 / 58

*  *  *

‎ ‎

کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 68