فصل سوم: حدود آزادی
شرع و عقل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرع و عقل

 

 

شرع و عقل

 

 

آزادی از دیدگاه اسلام 

‏شما اگر چنانچه به احکام اسلام اعتقاد دارید، این احکام اسلام.‏‎ ‎‏اسلامْ انسان را آزاد خلق کرده است و انسان را مسلط بر خودش و‏‎ ‎‏بر مالش و بر جانش و بر نوامیسش خلق فرموده است. امر فرموده‏‎ ‎‏است، مسلط است انسان؛ آزاد است انسان؛ هر انسانی در مسکن‏‎ ‎‏آزاد است؛ در مشروب و مأکول ـ آنچه خلاف قوانین الهیه نباشد ـ‏‎ ‎‏آزاد است؛ در مشی آزاد است. حکم اسلام است که اگر کسی‏‎ ‎‏حمله برد به منزل کسی، برای آن کسی که مورد حمله واقع شده‏‎ ‎‏است جایز است کشتن او. اسلام اینقدر با آزادیها موافق‏‎ ‎‏است.(119)‏

26 / 1 / 43

*  *  *

‏ ‏

 

آزادی از بنیادهای اسلام 

‏یکی از بنیادهای اسلام، آزادی است. انسان واقعی ملت مسلمان،‏‎ ‎‏فطرتا یک انسان آزاد شده است.(120)‏

10 / 8 / 57

*  *  *

‎ ‎

کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 71

آزادی از نظر شرع

‏به حَسَب شرع ملت آزاد است.(121)‏

7 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی در حدود اسلام 

‏از آزادیها سوء استفاده نشود. آزادی در حدود اسلام است در‏‎ ‎‏حدود قانون است؛ تخلف از قانون نشود به خیال اینکه آزادی‏‎ ‎‏است.(122)‏

28 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برخورد با آزادیهای خلاف اسلام 

‏ما تاکنون برای اینکه به مردم عالَم بفهمانیم و بفهمند مردم که ما با‏‎ ‎‏چه اشخاصی مقابله داریم، ما آزادی دادیم به آنها، آزادی مطلق که‏‎ ‎‏در ظرف این چند ماه قریب دویست حزب و گروه و مطبوعات‏‎ ‎‏زیاد و مجلات و روزنامه ها منتشر شد! و هیچکس جلوگیری‏‎ ‎‏نکرد. در عین حالی که به همه مقدسات ما توهین کردید، در عین‏‎ ‎‏حالی که با حکومت آنطور رفتار کردید و با اسلام آنطور رفتار‏‎ ‎‏کردید در مطبوعاتتان، مع ذلک به شما تعرض نشد. تا آنکه فتنه را‏‎ ‎‏دیدیم و فهمیدیم شما فتنه گر هستید، شما منافقینی هستید که‏‎ ‎‏می خواهید فتنه بکنید، منافقینی هستید که توطئه کردید بر‏‎ ‎‏ضداسلام، توطئه کردید بر ضد کشور، توطئه کردید بر ضد ملت؛‏‎ ‎‏شما اشخاصی هستید که با سرحَدّات و با خارج روابط دارید ـ‏‎ ‎‏رفت و آمد شما ‏‏[‏‏تحت‏‏]‏‏ کنترل است. اطلاع به مادادند که رفت و‏‎ ‎‏آمد دارید شما با اشخاصی که در رژیم سابق بودند؛ با اشخاصی‏‎ ‎‏که می خواهند مملکت ما باز به حال اول برگردد ـ بعد از اینکه‏‎ ‎‏توطئه شما ثابت شد، و مردم فهمیدند شما چه اشخاصی هستید،‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 72

‏دیگر نمی توانیم اجازه بدهیم آزادانه هر کاری می خواهید بکنید،‏‎ ‎‏شما را سرکوب خواهیم کرد.(123)‏

2 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ مصالح اسلام

‏ما موظفیم از طرف اسلام که مصالح مسلمین را حفظ کنیم. همه‏‎ ‎‏موظفیم؛ همه ما موظفیم که مصالح اسلام را حفظ کنیم و این‏‎ ‎‏طوایف دارند مصالح اسلام را از بین می برند.‏

‏     بنابراین، در کمال تأسف ما دیگر نمی توانیم آن آزادی که قبلاً‏‎ ‎‏دادیم بدهیم؛ و نمی توانیم بگذاریم این احزاب به کار خودشان و‏‎ ‎‏فسادهایی که داشتند می کردند و می کنند ‏‏[‏‏ادامه‏‏]‏‏ بدهند. مردیکه‏‎ ‎‏سرمایه داری که چه است ـ که من حالا نمی خواهم اسم کثیفش را‏‎ ‎‏ببرم ـ یک مردیکه سرمایه داری همه این غائله ها را ایجاد کرد، در‏‎ ‎‏آن چند روز پیش از این، و بعد هم حالا فرار کرد. ما نمی توانیم‏‎ ‎‏مهلت بدهیم. شرعا جایز نیست برای ما دیگر مهلت.(124)‏

27 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مخالفت اسلام با آزادی غربی 

‏قلمهایی که توطئه گر بودند و می خواستند باز سلطه اجانب را بر‏‎ ‎‏مملکت ما مسلط کنند، آنها را گفتیم که نباید این کار را بکنند و باید‏‎ ‎‏محکمه ببیند که اینها چکاره هستند. و دیدیم که بعد از اینکه‏‎ ‎‏بررسی شد، اینها از اسرائیل خیلیشان ارتزاق می کردند. و‏‎ ‎‏بلندگوی اسرائیل بودند. بلندگوی امریکا بودند. منتها با صورتهای‏‎ ‎‏دیگر. و یک ملتی حق دارد که کسی که بخواهد ملتش را به تباهی‏‎ ‎‏بکشد و توطئه کند و باز همان مسائل سابق را برای او پیش بیاورد،‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 73

‏از آن جلوگیری بکند. و الاّ ملت ما طرفدار آزادی است. طرفدار‏‎ ‎‏همه جور آزادی است. ولکن طرفدار توطئه نیست. طرفدار‏‎ ‎‏تباهی نیست. زنهایی که تظاهر کرده اند همان زنهایی بودند که از‏‎ ‎‏تتمه آن مسائل بودند. آنهایی بودند که شاه آنها را به عنوان «آزاد‏‎ ‎‏زنان» به میدان آورده بود و آنها را به تباهی کشیده بود. آنها هم‏‎ ‎‏چون از این وضعی که آن تباهیها آن آزادیهایی که آنها‏‎ ‎‏می خواستند، می خواستند که با جوانها آزاد باشند که هر کاری‏‎ ‎‏می خواهند بکنند و می خواستند با تباهیها هماغوش باشند.‏‎ ‎‏می خواستند کارهای برخلاف عفت بکنند. و می دیدند که اسلام‏‎ ‎‏با کارهای خلاف عفت، با کارهایی که مملکت را به تباهی‏‎ ‎‏می کشد و ملت را به عقب می راند موافق نیست. آنها بودند که‏‎ ‎‏آمدند در خیابانها و با آن صورتهایی که مردم دیدند تظاهر‏‎ ‎‏کردند. و الاّ جلوی آزادی هرگز گرفته نشده است و نمی شود و‏‎ ‎‏مردم آزادند. الاّ آنجایی که بخواهند تباهی بکنند و بخواهند‏‎ ‎‏ملت را به عقب برانند.(125)‏

5 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی توطئه، خیانت است 

‏لیکن بتدریج فهمیده شد که اینها‏‎[1]‎‏ یا توطئه گرند یا جاسوسی‏‎ ‎‏می کنند. از طرف دیگر نمی شد که انقلاب را رها کنیم، نه اسلام‏‎ ‎‏اجازه می داد و نه عقل که یک دسته از عنوان دولت یا غیر دولت‏‎ ‎‏برای سرنگونی جمهوری اسلامی سوء استفاده نموده و یا‏‎ ‎‏جاسوسی کنند و ما ساکت باشیم. ‏

‏     با این مقدار فداکاری که شما و دوستان انجام داده اید،‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 74

‏باز گذاشتن دست کسانی که قصد توطئه نسبت به اسلام و ملت را‏‎ ‎‏دارند خیانت است.(126)‏

30 / 5 / 62

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دیدگاه اسلام درباره آزادی غربی 

‏اکنون وصیت من به مجلس شورای اسلامی در حال و آینده و‏‎ ‎‏رئیس جمهور و رؤسای جمهور مابعد و به شورای نگهبان و‏‎ ‎‏شورای قضایی و دولت در هر زمان، آن است که نگذارند این‏‎ ‎‏دستگاههای خبری و مطبوعات و مجله ها از اسلام و مصالح کشور‏‎ ‎‏منحرف شوند. و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن، که‏‎ ‎‏موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود، از نظر اسلام و‏‎ ‎‏عقل محکوم است. و تبلیغات و مقالات و سخنرانیها و کتب و‏‎ ‎‏مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام‏‎ ‎‏است. و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است.‏‎ ‎‏و از آزادیهای مخرب باید جلوگیری شود. و از آنچه در نظر شرع‏‎ ‎‏حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با‏‎ ‎‏حیثیت جمهوری اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود،‏‎ ‎‏همه مسئول می باشند. و مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به‏‎ ‎‏یکی از امور مذکور نمودند به دستگاههای مربوطه رجوع کنند و‏‎ ‎‏اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگیری‏‎ ‎‏هستند.(127)‏

15 / 3 / 68

*  *  *

کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 75

  • . منظور، گروههای ناشناخته ای هستند که از سوی دولت وقت به کار گمارده می شدند.