فصل چهارم: آزادی اقشار اجتماعی
آزادی زن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

آزادی زن

‏ ‏

‏ ‏

آزادی زن

‏ ‏

‏ ‏

هدف رژیم شاه از آزادی زن

‏چون دولت آقای عَلم با شتابزدگی عجیبی، بدون تفکر در‏‎ ‎‏اصول قانون اساسی و در لوازم مطالبی که اظهار کرده اند، زنها‏‎ ‎‏را در انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت تصویبنامه‏‎ ‎‏حق دخالت داده، لازم شد به ملت مسلمان تذکراتی داده شود‏‎ ‎‏که بدانند مسلمین ایران در چه شرایطی و با چه دولتهایی ادامه‏‎ ‎‏زندگی می دهند. لهذا توجه عمومی را به مطالب ذیل جلب‏‎ ‎‏می نماید:‏

‏     1 ـ آقای وزیر کشور در طرحی که تقدیم آقای نخست وزیر‏‎ ‎‏کرده اند می نویسند: «به طوری که استحضار دارند در مقدمه قانون‏‎ ‎‏اساسی صریحا مقرر است که هر یک از افراد اهالی مملکت در‏‎ ‎‏تصویب و نظارت امور عمومی، محق و سهیم می باشند. و به‏‎ ‎‏موجب اصل دوم قانون اساسی، مجلس شورای ملی نماینده قاطبه‏‎ ‎‏اهالی مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسی وطن خود‏‎ ‎‏مشارکت دارند. بنابراین محروم ماندن طبقه نسوان از شرکت در‏‎ ‎‏انتخابات، نه تنها در قانون اساسی و متمم آن مجوزی ندارد بلکه با‏‎ ‎‏توجه به جمله «افراد اهالی مملکت» در مقدمه قانون اساسی و با‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 103

‏توجه به جمله «قاطبه اهالی مملکت» مذکور در اصل دوم، مغایر‏‎ ‎‏آن نیز می باشد. و هیأت دولت تصویب نموده اند که بند اول ماده‏‎ ‎‏دهم و بند دوم ماده سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورا، و‏‎ ‎‏همچنین قید کلمه «ذکور» از ماده ششم و ماده نهم قانون انتخابات‏‎ ‎‏مجلس سنا حذف شود. و وزارت کشور را مکلف کرده اند که پس‏‎ ‎‏از افتتاح مجلسین، مجوز قانونی این تصویبنامه را تحصیل نماید».‏‎ ‎‏لازم است اشکالاتی که به این چند جمله است بیان شود:‏

‏الف ـ اگر سهیم بودن زنها در انتخابات، به طوری که آقای وزیر‏‎ ‎‏کشور مدعی است و از هیأت دولت نیز ظاهر می شود، موافق‏‎ ‎‏قانون اساسی است، تصویب هیأت دولت بیمورد است؛ و درست‏‎ ‎‏مثل آن است که شرکت مردان را در انتخابات تصویب کند. و اگر‏‎ ‎‏تصویب صحیح است، معلوم می شود به نظر هیأت دولت شرکت‏‎ ‎‏نسوان مخالف قانون اساسی است.‏

‏ب ـ اگر سهیم نبودن زنها به عقیده آنها مغایر قانون اساسی است،‏‎ ‎‏مکلف کردن هیأت دولت، آقای وزیر کشور را که پس از افتتاح‏‎ ‎‏مجلسین مجوز قانونی تصویبنامه را تحصیل نماید، بی اساس‏‎ ‎‏است. و اگر مجوز قانونی می خواهد، معلوم می شود به نظر دولت‏‎ ‎‏شرکت زنها مغایر قانون اساسی است. آیا بهتر نبود که هیأت دولت‏‎ ‎‏با قدری فکر و تأمل تصویبنامه صادر می کرد که این‏‎ ‎‏تناقض گوییهای واضح رخ ندهد؟‏

‏     2 ـ مقدمه قانون اساسی غیر قانون اساسی است بلکه کلام شاه‏‎ ‎‏وقت است و رسمیت قانونی ندارد. و آقای وزیر کشور آن را بدون‏‎ ‎‏تأمل، یا برای اغفال، مورد استدلال قرار داده اند. لکن بهتر بود تا‏‎ ‎‏آخر این مقدمه را مطالعه کنند که واضح شود نسوان حق مداخله‏‎ ‎‏در انتخابات ندارند. زیرا در همان مقدمه است: «اینک که مجلس‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 104

‏شورای ملی بر طبق نیات مقدسه ما افتتاح شده است»؛ پس اگر‏‎ ‎‏شرکت نسوان منظور بوده چطور ممکن است مجلس را بدون‏‎ ‎‏شرکت زنها «بر طبق نیات مقدسه» افتتاح نمایند؟ این عبارت‏‎ ‎‏صریح است به اینکه دوره اول مجلس طبق نیات شاه بوده، و زنها‏‎ ‎‏در آن شرکت نداشته اند. پس معلوم می شود که برای زنان حق‏‎ ‎‏نبوده است.‏

‏     3 ـ از بیان سابق معلوم می شود مراد از «قاطبه اهالی مملکت»،‏‎ ‎‏که در اصل دوم است، آن نیست که هیأت وزیران فهمیده اند بلکه‏‎ ‎‏مراد آن است که وکیل تهران وکیل همه ملت است، و وکیل قم نیز‏‎ ‎‏وکیل همه ملت است، نه وکیل حوزه انتخابیه خود. چنانچه در‏‎ ‎‏اصل سی ام متمم قانون اساسی به آن تصریح شده است. و دلیل بر‏‎ ‎‏این مدعا آنکه بیشتر از ده طبقه حق رأی ندارند، با آنکه جزء‏‎ ‎‏قاطبه اهالی مملکت هستند. پس باید تصدیق کنند که یا محروم‏‎ ‎‏کردن این طبقاتْ مخالف قانون اساسی است، و یا شرکت نسوان‏‎ ‎‏مخالف است.‏

‏     4 ـ فرضا که در تفسیر این اصل خلافی باشد، به موجب اصل‏‎ ‎‏بیست و هفتم از متمم قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین از‏‎ ‎‏مختصات مجلس شورای ملی است و آقایان وزرا حق تفسیر‏‎ ‎‏ندارند.‏

‏     5 ـ به نظر هیأت دولت که طایفه نسوان و سایر محرومین به‏‎ ‎‏موجب قانون اساسی حق شرکت در انتخابات دارند، از صدر‏‎ ‎‏مشروطیت تاکنون تمام دوره های مجلس شورا برخلاف قانون‏‎ ‎‏اساسی تشکیل شده و قانونیت نداشته است، زیرا که طایفه نسوان‏‎ ‎‏و بیش از ده طبقه دیگر در قانون انتخابات از دخالت محروم‏‎ ‎‏شده اند؛ و این مخالف با قانون اساسی بوده است! در این صورت‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 105

‏مفاسد بسیاری لازم می آید.(170)‏

اسفند 41

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سلب آزادی در گذشته 

‏دستگاه جبار که برای احدی از افراد ملت آزادی قائل نیست و‏‎ ‎‏سالهاست سلب آزادی از ملت را وسیله مقاصد خود قرار داده،‏‎ ‎‏گمان کرده به اسم آزادی بانوان می تواند ملت مسلمان را اغفال کند‏‎ ‎‏تا مقاصد شوم اسرائیل را اجرا کند.(171)‏

12 / 2 / 42

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حضور بانوان در صحنه، عامل پیروزی

‏ملتی که حتی بانوان محترمه اش با تظاهرات محجوبانه بیزاری‏‎ ‎‏خود را از رژیم شاه اعلام می کنند، پیروز است. ملتی که مادران و‏‎ ‎‏خواهران شیردلش افتخار به مرگ جوانان برومندش می کند که در‏‎ ‎‏صف شهدا هستند، پیروز است.(172)‏

2 / 11 / 56

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی غیر مشروع 

‏مگر می شود یک نفر مسلمان باشد و با این ستور، ‏‏[‏‏با‏‏]‏‏ کشف‏‎ ‎‏حجاب مبتذل موافق باشد؟ زنهای ایران هم قیام کردند بر ضدش‏‎ ‎‏و تودهنی به او زدند که ما نمی خواهیم اینطور چیز را، ما باید آزاد‏‎ ‎‏باشیم. و این مردک می گوید آزادید لکن ـ باید حتما ـ آزادید اما‏‎ ‎‏باید حتما بدون چادر و بدون روسری توی مدارس بروید! این‏‎ ‎‏آزادی است؟!(173)‏

29 / 11 / 56

‏ ‏

‏ ‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 106

حجاب اسلامی و آزادی 

‏زنان در انتخاب فعالیت و سرنوشت و همچنین پوشش خود با‏‎ ‎‏رعایت موازین آزادند. و تجربه کنونی فعالیتهای ضد رژیم شاه‏‎ ‎‏نشان داده است که زنان بیش از پیش آزادی خود را در پوششی که‏‎ ‎‏اسلام می گوید یافته اند.(174)‏

10 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نقش بانوان در مبارزه 

سؤال: ‏[‏‏مشارکت فعال زنان در انقلاب چه معنایی دارد؟‏‏]‏

جواب: ‏زندانهای شاه از زنان شیردل و شجاع مملو است.‏‎ ‎‏در تظاهرات خیابانی زنان ما، بچه های خردسال خود را به‏‎ ‎‏سینه فشرده، بدون ترس از تانک و توپ و مسلسل، به‏‎ ‎‏میدان مبارزه آمده اند. جلسات سیاسی ای که زنان در‏‎ ‎‏شهرهای مختلف ایران، برپا می کنند کم نیست، آنان نقش بسیار‏‎ ‎‏ارزنده ای را در مبارزات ما ایفا کرده اند. مادران شجاع فرزندان‏‎ ‎‏اسلام، خاطره جانبازی و رشادت زنان قهرمان را در طول تاریخ‏‎ ‎‏زنده کرده اند. در چه تاریخی این چنین زنانی را سراغ دارید و در‏‎ ‎‏چه کشوری؟(175)‏

20 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جایگاه رفیع زنان در اسلام 

سؤال: ‏[‏‏تشیع در نظر کشورهای غربی به عنوان عنصری‏‎ ‎‏محافظه کار در پیشرفت قلمداد شده است. همچنین ما‏‎ ‎‏خواسته های شیعیان را مبنی بر کناره گیری زنان از صحنه زندگی‏‎ ‎‏اجتماعی و نیز بازگشت به قوانین شیعی که می خواهد سنت‏‎ ‎‏مذهبی مبنای قوانین حکومتی قرار گیرد، همان طوری که در قانون‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 107

‏اساسی ـ که به طور غیر قانونی به صورت از بین رفته درآمده ـ نیز‏‎ ‎‏ذکر شده است، شنیده ایم. ما همچنین شنیده ایم که تشیع سبک‏‎ ‎‏زندگی غربی را برای اینکه با سنتهای مذهبی توافق ندارد رد‏‎ ‎‏می کند. آیا ممکن است شما نظر خود را درباره این مسأله بر‏‎ ‎‏اساس مذهب تشیع بیان کنید؟‏‏]‏

جواب: ‏تشیع که مکتبی است انقلابی و ادامه اسلام راستین‏‎ ‎‏پیامبر(ص) است همچون خود شیعیان، همیشه مورد حملات‏‎ ‎‏ناجوانمردانه مستبدین و استعمارگران بوده است. تشیع نه تنها‏‎ ‎‏زنان را از صحنه زندگی اجتماعی طرد نمی کند، بلکه آنان را در‏‎ ‎‏جامعه در جایگاه رفیع انسانی خود قرار می دهد. ما پیشرفتهای‏‎ ‎‏دنیای غرب را می پذیریم، ولی فساد غرب را که خود آنان از آن‏‎ ‎‏ناله می کنند نه.(176)‏

24 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی زنان در اسلام 

سؤال: ‏[‏‏بسیاری از زنانی که در ایران به سطحی از آزادی و تحصیل‏‎ ‎‏رسیده اند، ترس این را دارند که به یک رژیم مذهبی مرتجع‏‎ ‎‏بازگشت داده شوند. شما برای اطمینان خاطر آنان چه می گویید؟‏‏]‏

جواب: ‏اسلام به زنان آزادی داده است و این دولت و شاه است که‏‎ ‎‏آزادی را از آنان سلب کرده است و آنان را از هر جهت به بند‏‎ ‎‏کشیده است.(177)‏

15 / 10 / 57

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

آزادی برای همه 

سؤال: ‏[‏‏سیاست دولت جمهوری اسلامی در مورد آزادی زنان،‏‎ ‎

کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 108

‏پیکار با بیسوادی و سینماها چه خواهد بود؟‏‏]‏

جواب: ‏شاه کار مثبتی در ایران انجام نداده است. جبران خرابیهای‏‎ ‎‏او تا مدتها طول خواهد کشید. شاه نه آزادی به زنان داده است و نه‏‎ ‎‏به مردان. ما به همه آزادی خواهیم داد. سینماها در رژیم شاه در‏‎ ‎‏خدمت فساد بودند در حالی که در جمهوری آینده در خدمت‏‎ ‎‏صلاح ملت خواهند بود. ما مبارزه با بیسوادی را به نحو احسن‏‎ ‎‏اجرا خواهیم کرد.(178)‏

21 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نقش زن در حکومت اسلامی 

سؤال: ‏[‏‏نقش زن در حکومت اسلامی آینده چیست؟‏‏]‏

جواب: ‏زنان آزاد هستند در بسیاری از امور شرکت کنند؛ آزادی به‏‎ ‎‏معنای واقعی نه آنطور که شاه می خواست. زنان ما عده ای زندانند‏‎ ‎‏و آنهایی که در بیرونِ زندانند باز عده کثیرِ قریب به اتفاقْ در‏‎ ‎‏تظاهرات و مبارزات شرکت دارند. ولی دسته ای ناچیز آزادند ـ‏‎ ‎‏البته نه آنطور که شاه می خواهد، که ما حتما با آن آزادی مخالف‏‎ ‎‏هستیم.(179)‏

25 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم آزادی فعالیت زن در گذشته 

‏موقعیت یک انسان صحیح و یک شخصیت آزاد؛ برخلاف این‏‎ ‎‏زمانها که بر ما گذشت که نه زنهایمان آزاد بودند و نه مردانمان.‏‎ ‎‏ملتی که زن و مردش آزاد نبود و در خفقان بود از زیر این بار بیرون‏‎ ‎‏آمدند و از این به بعد زنها و مردها آزادند. ولی اگر چنانچه‏‎ ‎‏بخواهند کارهای خلاف عفت بکنند و یا خلاف مصلحت مملکت‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 109

‏بکنند، البته از آنها جلوگیری خواهد شد.(180)‏

26 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادیهای عمومی در اسلام 

‏اختناق در اسلام نیست؛ آزادی است در اسلام برای همه طبقات:‏‎ ‎‏برای زن، برای مرد، برای سفید، برای سیاه، برای همه. مردم از‏‎ ‎‏این به بعد باید از خودشان بترسند نه از حکومت؛ از خودشان‏‎ ‎‏بترسند که نبادا خلاف بکنند. حکومت عدل ‏‏[‏‏از‏‏]‏‏ خلافها‏‎ ‎‏جلوگیری می کند، جزا می دهد. ما از خودمان باید بترسیم که‏‎ ‎‏خلاف نکنیم والاّ حکومت اسلام خلاف نخواهد کرد. دیگر قضیه‏‎ ‎‏سازمان امنیت در کار نیست، زجرهای سازمان امنیت دیگر در کار‏‎ ‎‏نیست؛ دیگر نمی توانند پاسبانها به ما زور بگویند و به ملت ما زور‏‎ ‎‏بگویند. دیگر نمی تواند دولت به ملت زور بگوید؛ دولت در‏‎ ‎‏حکومت اسلامی در خدمت ملت است، باید خدمتگزار ملت‏‎ ‎‏باشد. و ملت چنانچه نخست وزیر هم یک وقت ظلم کرد، در‏‎ ‎‏دادگاهها از او شکایت می کند و دادگاهها او را در دادگاه می برند؛ و‏‎ ‎‏جرم او اگر ثابت شد، به سزای اعمالش می رسد. این دیگر آنطور‏‎ ‎‏نیست که در اسلام بین نخست وزیر و بین غیر نخست وزیر فرق‏‎ ‎‏داشته باشد.(181)‏

12 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بانوان پشتوانه ملت

‏شما بانوان در ایران ثابت کردید که در پیشاپیش این نهضت قدم‏‎ ‎‏برداشتید. شما سهم بزرگی در این نهضت اسلامی ما دارید. شما‏‎ ‎‏در آتیه برای مملکت ما پشتوانه هستید. از شماست که مردان و‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 110

‏زنان بزرگ تربیت می شود. در دامن شما مردان و بانوان بزرگ‏‎ ‎‏تربیت می شود. شماها عزیز ملت هستید؛ پشتوانه ملت هستید.‏‎ ‎‏شماها در تحصیل کوشش کنید که برای فضایل اخلاقی، فضایل‏‎ ‎‏اعمالی مجهز شوید. شما برای آتیه مملکت ما جوانان نیرومند‏‎ ‎‏تربیت کنید. دامان شما یک مدرسه ای است که در آن باید جوانان‏‎ ‎‏بزرگ تربیت بشود. شما فضایل تحصیل کنید تا کودکان شما در‏‎ ‎‏دامن شما به تربیت برسند.‏

‏     من از خدای بزرگ سلامت و سعادت شما را خواهانم و‏‎ ‎‏امیدوارم که دوشادوش مردان در قضیه مجلس مؤسسان و مجلس‏‎ ‎‏شورای ملی رأی بدهید تا اینکه جمهوری اسلامی و قانون‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی و مجلس شورای جمهوری اسلامی تأسیس و‏‎ ‎‏ما به آنچه که خواهان آن هستیم برسیم.(182)‏

21 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سهم بزرگ زنان در نهضت

‏ما همه در این نهضت سهیم هستیم و شما خانمها سهم بزرگ‏‎ ‎‏دارید.(183)‏

22 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رهبران نهضت

‏نام بزرگ بانوان ایران ثبت شد. نام بزرگ بانوان قم ثبت شد. نام‏‎ ‎‏بزرگ بانوان «چهارمردان» ثبت شد. بانوان قم و بانوان‏‎ ‎‏«چهارمردان»، پیشرو این نهضت اسلامی بودند؛ رشد سیاسی‏‎ ‎‏خودشان را اثبات کردند؛ نهضت را راهنمایی کردند. شما رهبران‏‎ ‎‏نهضت هستید. بانوان، رهبر نهضت ما هستند، ما دنباله آنها‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 111

‏هستیم. من شما را به رهبری قبول دارم و خدمتگزار شمایم.(184)‏

5 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم کوتاهی در قیام

‏من از شما تشکر می کنم از اینکه در نهضت ما کوتاهی نکردید و‏‎ ‎‏همدوش با مردها قیام کردید، و از اینکه کمک به مستمندان‏‎ ‎‏نمودید.(185)‏

20 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اختناق در رژیم شاه

‏آزادی برای قشرها، برای زنها، برای مردها. «آزادزنان،‏‎ ‎‏آزادمردان»! ما و شما همه دیدید که در زمان این پدر و پسر آن‏‎ ‎‏اختناقی بود که شاید در طول تاریخ ایران سابقه نداشت. نه مرد‏‎ ‎‏آزاد بود، و نه زن. همه در اختناق بودند؛ همه در رنج بودند.(186)‏

26 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ایستادگی زنان 

‏زنهای عصر ما بحمدالله شبیه به همانها‏‎[1]‎‏ هستند. ایستادند در‏‎ ‎‏مقابل جبار با مشت گره کرده؛ بچه ها در آغوششان، و به نهضت‏‎ ‎‏کمک کردند.(187)‏

26 / 2 / 58

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

ارزش کمک بانوان

‏خداوند شما مؤمنات را حفظ کند که در نهضت اسلامی حظ کافی‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 112

‏داشتید، و الآن هم برای مستمندان کمک کردید؛ و کمکهای شما‏‎ ‎‏بسیار با ارزش است. کمکهای بانوان ارزشش چند برابر کمکهای‏‎ ‎‏مردان است. خداوند شما را حفظ کند، و شما را برای تربیت‏‎ ‎‏انسانها، که شغل انبیا است ... حفظ کند.(188)‏

5 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ارزش عمل بانوان 

‏ارزش این خدمت این است که بدون اینکه کسی شما را الزام کند‏‎ ‎‏به اینکه این خدمت را بکنید خودتان انتخاب کردید این خدمت‏‎ ‎‏را. چنانکه بانوان هم ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ همین معنا شریکند که در وقتی که همه‏‎ ‎‏خطرها بود، هم شما در خیابانها رفتید، هم آن بانوان محترمه. و‏‎ ‎‏هیچ کس هم شما را الزام نکرده بود که بیایید بریزید در خیابان، یا‏‎ ‎‏بروید پشت بامها «الله اکبر» بگویید و مورد اصابت گلوله مثلاً شاید‏‎ ‎‏واقع بشوید. این قدرت ایمان بود که شما را به خیابانها کشید و‏‎ ‎‏بانوان را به خیابانها. و ارزش عمل همین است. یکوقت این است‏‎ ‎‏که یک سازمانی است که روی آن سازمان الزام دارد انسان به اینکه‏‎ ‎‏برود بیرون خودش را به خطر بیندازد. یکوقت این است که نه،‏‎ ‎‏هیچ سازمانی که او را الزام کند نیست؛ داوطلب است برای اینکه‏‎ ‎‏برود و خدمت کند. آنکه ارزش به خدمت و به عمل زیاد می دهد‏‎ ‎‏همین معناست که با همه مشکلات و با همه خطرها در اول نهضت‏‎ ‎‏همه تان به خیابانها رفتید و مقابل توپ و تانک، بدون اینکه کسی‏‎ ‎‏شما را الزام کرده باشد. و حالا هم همه به همین معنا حاضرید و‏‎ ‎‏دارید شما پاسداری می کنید. و ارزش این پاسداری خیلی زیاد‏‎ ‎‏است.(189)‏

28 / 3 / 58

‏ ‏

‏ ‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 113

سهیم بودن بانوان در نهضت

‏امیدوارم ان شاءالله که خانمها، که تشریف آورده اند اینجا و خیلی‏‎ ‎‏هم در این مسائل سهیم و شریک هستند، در این نهضت سهیم‏‎ ‎‏هستند، شریک هستند بلکه باید گفت که اینها پیشقدم هستند، باید‏‎ ‎‏گفت که مردها از اینها الهام گرفته اند در این نهضت.(190)‏

11 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عدم آزادی بانوان در گذشته

‏اینها نمی خواستند که بانوان را آزاد کنند؛ برای اینکه مردها هم در‏‎ ‎‏زمان اینها آزاد نبودند؛ نه بانوان آزاد بودند، نه مردها. آنها آزادی را‏‎ ‎‏در چیزهای دیگر می دیدند، که در آن همه اش فساد بود. آزادی را‏‎ ‎‏در این می دیدند که زنها با مردها توی دریا لخت بشوند و با هم‏‎ ‎‏شنا کنند، در مراکز فحشا با هم مجتمع باشند، و به قول خودشان‏‎ ‎‏آزادانه هر کاری می خواهند بکنند.(191)‏

10 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دخالت بانوان در مسائل سیاسی

‏این از برکات نهضت است که شما بانوان ساحلی را و سایر بانوان‏‎ ‎‏محترم ایران را در مسائل روز، در مسائل سیاسی، وارد کرده است.‏‎ ‎‏دستهای جنایتکار، که مظهرش دست محمدرضا و پدر او بود،‏‎ ‎‏همه قشرهای ملت را از امور اجتماعی و سیاسی کنار گذاشته بود.‏‎ ‎‏مسائل سیاسی در پیش بانوان اصلاً مطرح نبود. و پیش برادرها هم‏‎ ‎‏مطرح نبود. یا اگر بعضی مطرح می کردند، روی همان جریان‏‎ ‎‏سیاست چپاولگری بود. اگر بعض قشرهای به اصطلاح «سیاسی»‏‎ ‎‏هم در آن وقت در مسائل سیاسی وارد می شده اند، آن سیاستهای‏‎ ‎‏دیکته کرده از غرب برای چپاول کردن شرق بود.‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 114

‏     این تحول که در ایران پیدا شد، تحول همه جانبه، تحول‏‎ ‎‏فکری، تحول روحی، تحولهای دیگر، اینها اعجاز بود که خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی نصیب شما ملت کرد در این زمان. امروز من می بینم‏‎ ‎‏گوینده شما بانوان ساحلی، سخنگوی شما بانوان ساحلی،‏‎ ‎‏مسائلی را طرح می کند مسائل روز است؛ مسائل سیاسی روز‏‎ ‎‏است؛ مسائل اجتماعی روز است. همان طور که بانوان دیگر، در‏‎ ‎‏مراکز، در سایر محالّ ایران، مسائلی که امروز طرح می کنند مسائل‏‎ ‎‏روز است؛ مسائل سیاسی و اجتماعی است. و این تحول به برکت‏‎ ‎‏این نهضت اسلامی پیدا شد.‏

‏     و من امید این را دارم که این تحول باقی بماند. و شما بانوان و‏‎ ‎‏شما برادران و سایر برادران و خواهران ما جدیت کنید که حفظ‏‎ ‎‏کنید این تحول روحی را. دخالت کنید در مسائل سیاسی خودتان،‏‎ ‎‏در مسائل اجتماعی خودتان.(192)‏

12 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی و دخالت در سرنوشت

‏در رژیم سابق به اسم اینکه نیمی از جمعیت را وارد بکنند در‏‎ ‎‏مسائل، همه جمعیت را از مسائل روز و از مسائل زندگی و از‏‎ ‎‏مسائل سیاسی کنار گذاشتند! امروز است که همه قشرها در‏‎ ‎‏مسائل خودشان، در مسائل کشورشان، در مسائل سیاسی دولت،‏‎ ‎‏دخالت می کنند. امروز است که تمام ملت، چه بانوان محترم و چه‏‎ ‎‏برادران، در سرنوشت خودشان دخالت می کنند؛ نه روزی که همه‏‎ ‎‏در اختناق بودند. آنها مدعی بودند که ما نیمی از جمعیت را آزاد‏‎ ‎‏کردیم. با اسم آزادی نیمی از جمعیت، تمام جمعیت را از آزادی‏‎ ‎‏محروم کردند! شما امروز آزاد هستید. همه برادران و خواهران ما‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 115

‏امروز آزادند. و آزادانه انتقاد می کنند از دولت. انتقاد می کنند از‏‎ ‎‏هرچیزی که بر خلاف مسیرشان باشد. و تقاضا می کنند مسائل‏‎ ‎‏اساسی را از دولت. این نهضت شما را آزاد کرد، و از آن بندهایی‏‎ ‎‏که بر ملت بود، و از آن قید و بندها شما را آزاد کرد. الآن آزادانه در‏‎ ‎‏اینجا مجتمع هستید، و آزادانه مسائل سیاسی و اجتماعی محل‏‎ ‎‏احتیاج ملت را طرح می کنید. شما بانوان، بانوان چند سال پیش از‏‎ ‎‏این نیستید. برادران برادران چند سال پیش از این نیستند. شما‏‎ ‎‏امروز خودتان در سرنوشت خودتان دخالت می کنید، خودتان‏‎ ‎‏مسائل سیاسی را طرح می کنید.(193)‏

12 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حظّ وافر بانوان در انقلاب

‏ما رهین منّت بانوان بیشتر از جوانهای مَردشان هستیم. بانوان در‏‎ ‎‏ایران بسیار حظِّ وافر داشتند؛ یعنی بانوان که بیرون می آمدند،‏‎ ‎‏مردم تهییج می شدند؛ دو مقابل، چند مقابل می شد قدرت مردم،‏‎ ‎‏در عین حالی که هیچ نداشتند الاّ قوه ایمان.(194)‏

2 / 6 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی بانوان در حال و گذشته

‏ما حساب بکنیم که آن آزادی که زنها و مردها در آن دو قطعه جلو‏‎ ‎‏و عقب داشتند آن آزادی بود؛ یا این قطعه ای که از زمان کودتای‏‎ ‎‏رضاخان تا زمان رو به شکست رفتن پسرش بود، این آزادی بود.‏

‏     آزادی که در سابق بر او و حالا دارند یک آزادی است که نافع‏‎ ‎‏برای کشور خودشان، برای اسلام، برای مسلمین، برای ملت‏‎ ‎‏خودشان، است. یعنی اینها آزادند که در اجتماعات داخل بشوند،‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 116

‏داخل هم شدند و می بینید، آزادند که خدمت کنند به مملکت،‏‎ ‎‏خدمت کردند و می کنند، و دارید می بینید. آزادند که در مصالح‏‎ ‎‏مملکت حرف بزنند؛ اشکال بکنند به دولت؛ اشکال بکنند به‏‎ ‎‏مقامات دولتی و غیر دولتی. چنانچه دیدید الآن اشکال کردند.‏‎ ‎‏آزادند در این مسائل اجتماعی، در مسائل اساسی که مربوط به‏‎ ‎‏مصلحت کشور خودتان و ملت خودتان است، هیچ قید و بندی در‏‎ ‎‏کار نیست. می بینید. شما یک جا بیاورید که بخواهید یک صحبتی‏‎ ‎‏بکنید که راجع به مصلحت مملکت است ـ نه توطئه باشد که‏‎ ‎‏بعضی می کردند ـ یک عملی بکنید که مربوط به مصالح خودتان و‏‎ ‎‏مصالح کشور است، و آمدند دستتان را گرفتند کنار زدند و سرنیزه‏‎ ‎‏آمده حکومت کرده، همچو چیزی پیدا نمی کنید. سابق هم فعالیتی‏‎ ‎‏که زنها داشتند، فعالیتی که در هر گرفتاری ـ که حالا من دوتایش را‏‎ ‎‏اسم بردم که قضیه «تنباکو» و «مشروطیت» که بیشتر از چیزهای‏‎ ‎‏دیگر بود ـ لکن در همه گرفتاریها زنها جلو می افتادند و همراه با‏‎ ‎‏مردها و مسائلی را که مربوط به مملکت خودشان بود می گفتند و‏‎ ‎‏فریاد می زدند، و انجام می دادند مسائلشان را. شما هم دیدید که‏‎ ‎‏در این قطعه سوم، که شما حاضر قضیه بودید و فاعل بودید، فعّال‏‎ ‎‏بودید، هیچ گرفتاری و جلوگیری در کار نبود که شما را جلوگیری‏‎ ‎‏کنند از اینکه اجتماع نکنید. جلوگیری کنند که، عرض می کنم که‏‎ ‎‏بیرون نروید؛ در بین مردم نروید؛ فریاد نزنید؛ مظالم را نگویید. با‏‎ ‎‏همین فعالیت شما و آزادی شما بود که این پیروزی برای ملت ما‏‎ ‎‏نصیب شد.‏

‏     اما آن آزادی که آنها می خواستند و زمان رضاخان و‏‎ ‎‏پسرش می خواستند، و خصوصا زمان دومی، آن آزادی نبود،‏‎ ‎‏آن تباه کردن ملت بود. آنجا هم شما آزادی را دو قسم کنید؛‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 117

‏یک آزادی مطبوعات و رادیو و تلویزیون و عرض می کنم که،‏‎ ‎‏قلمها و گفتارها و خطابه ها، و اینها که در راه مصلحت ملت و در‏‎ ‎‏راه مصلحت کشور انجام می گرفت، تمام آنها سانسور بود،‏‎ ‎‏هیچ آزادی نبود. برای اینکه گرفتاری ما از ناحیه خود دولت بود‏‎ ‎‏و اربابهایش و اگر شما می خواستید یک صحبتی بکنید، اول‏‎ ‎‏باید بگویید که رضاخان چه کرد و مسائلی که او و خیانتهایی که‏‎ ‎‏او کرده بود و جنایتهایی که او کرده بود و خیانتهایی که پسرش‏‎ ‎‏کرد، باید این را بگویید. یک کلمه آزاد نبودید که از این‏‎ ‎‏مسائل بگویید. به پلیس هم شما نمی توانستید که یک کلمه‏‎ ‎‏انتقاد کنید. یک کلمه انتقاد از دولت بکنید، یک کلمه مطبوعات ما‏‎ ‎‏انتقاد از ـ فرض کنید که ـ ارتش بکند، هیچ همچو چیزی نبود.‏‎ ‎‏آزادی که نافع برای مصلحت مملکت ما و کشور ما بود بکلی‏‎ ‎‏مسلوب بود، قلمها را شکسته بودند، زبانها را قطع کرده بودند. و‏‎ ‎‏کسی حق اینکه یک کلمه صحبت بکند نداشت. و باید هرچه‏‎ ‎‏بگویند، هرچه در مطبوعات باشد، هرچه در رادیو ـ تلویزیون‏‎ ‎‏باشد، هرچه قلمها به کار بیفتد، در مدّاحی یک نفر آدمی که همه‏‎ ‎‏چیز ما را به باد داد. ‏

‏     هیچ آزادی در زمان ایشان، آزادی سالم نبود. ولی یک قسم از‏‎ ‎‏آزادیها بود؛ در سینماها را باز کرده بودند، با آن وضعی که سینماها‏‎ ‎‏داشت که اگر جوانهای ما چند روز می رفتند در آنجا، تباه می شدند‏‎ ‎‏و از فکر اینکه یک کاری برای کشور خودشان بکنند بکُلّی‏‎ ‎‏می افتادند. و درِ اینها باز بود، درِ قمارخانه ها هم باز بود به ‏‏[‏‏روی‏‏]‏‎ ‎‏همه جوانها. در فحشا هم باز بود به همه جوانها.‏

‏     و از تهران تا شمیران و اواخر شمیران می گویند آن قدر مراکز‏‎ ‎‏فساد بود که قابل حصر مثلاً نبود! اینها را آزاد قرار دادند. بلکه‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 118

‏دامن زدند به آن بلکه قلمها، بیانها، دامن زد به اینکه این نحو‏‎ ‎‏آزادیهایی که مضرّ به حال کشور است، مضرّ به حال ملت است‏‎ ‎‏[‏‏لکن‏‎ ‎‏]‏‏اینها را آزاد گذاشتند. از بعد از زمان ایشان تا حالا، باز‏‎ ‎‏برگشت به دوره سابق و بهتر. برای اینکه دوره سابق هم دوره قَجَر‏‎ ‎‏بود و آنها هم فاسد بودند، اما نه به فساد اینها. این قدر که اینها ـ این‏‎ ‎‏پدر و پسر ـ اینها رکورد فساد را شکستند!‏

‏     این آزادی که الآن برای ملت ما هست، برای زن، برای مرد،‏‎ ‎‏برای نویسنده ها، این آزادی آزادی است در کلیه اموری که این‏‎ ‎‏امور به نفع خود شما هست. شما آزادید بیایید بیرون مطالبتان را‏‎ ‎‏بگویید؛ انتقاد از دولت بکنید؛ انتقاد از هرکس که پایش را کج‏‎ ‎‏گذاشت بکنید. هیچ کس نیست که به شما بگوید چرا. بروید در‏‎ ‎‏جهاد سازندگی؛ با ملت خودتان بروید و همراهی کنید آزادید،‏‎ ‎‏می روید می کنید. تمام چیزهایی که در رشد انسان، در رشد‏‎ ‎‏خواهرها و برادرها، و این کودکهای عزیز، دخالت دارد، اینها همه‏‎ ‎‏آزاد هستند.‏

‏     آنی که اسلام جلویش را گرفته و آزاد نیست؛ قماربازی است‏‎ ‎‏که تباه می کند ملت را؛ شرابخواری است که تباه می کند ملت را؛‏‎ ‎‏انواع فحشایی که در زمان این مرد جنایتکار بود و فراهم کرده‏‎ ‎‏بودند اسبابش را. اینهاست که در اسلام ممنوع است پس ما دو‏‎ ‎‏قسم آزادی داریم که یک قسم مفیدش در غیر زمان این دو‏‎ ‎‏جنایتکار بود، و در زمان اینها این قسم از آزادی بکلی ممنوع بود.‏‎ ‎‏و آن آزادی آنها می خواستند که زنها آزاد باشند که هر جوری‏‎ ‎‏بَزَک بکنند و بیایند توی خیابانها و با جوانها خدای نخواسته چه‏‎ ‎‏بکنند! آن را آزادی قرار داده بودند. و حالا هم الآن آنهایی که‏‎ ‎‏می خواهند اسلام نباشد، دلشان برای این آزادی می سوزد. این‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 119

‏آزادی مطرح نیست پیششان اصلاً.(195)‏

8 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سربلندی زنان در اسلام

‏درود بی پایان بر بانوان ایران! سلام بر شما بانوان محترم! رحمت‏‎ ‎‏خدا بر شما شیردلانی که به همت والای شما اسلام از قید اسارت‏‎ ‎‏بیگانه بیرون آمد! سلام خدای تبارک و تعالی بر ملت ایران، بانوان‏‎ ‎‏آنها و مردان آنها! شما بانوانِ شجاعْ دوشادوش مردانْ پیروزی را‏‎ ‎‏برای اسلام بیمه کردید. من از تمام زنهای ایران، تمام بانوان ایران و‏‎ ‎‏از بانوان قم تشکر می کنم. خداوند از شما راضی باشد. امام عصر‏‎ ‎‏از شما دلخوش باشد. شما با بچه های کوچک خودتان در خیابانها‏‎ ‎‏آمدید و از اسلام پشتیبانی کردید. من اخبار قم و سایر بلاد را‏‎ ‎‏می شنیدم؛ من اخبار «چهارمردان» را می شنیدم. من در خودم‏‎ ‎‏غرور احساس می کنم برای این شجاعتها. بانوان ایران و بانوان قم و‏‎ ‎‏سایر بلاد، در این پیروزی پیشقدم هستند. آنها مردان را تشجیع‏‎ ‎‏کردند. مردان ما مرهون شجاعتهای شما زنهای شیردل هستند. من‏‎ ‎‏مرهونِ هم مرد‏‏[‏‏ان محترم‏‏]‏‏ و هم بانوان محترمات هستم.(196)‏

13 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دخالت زنان در سرنوشت خویش

‏اسلام نظر خاص بر شما بانوان دارد. اسلام در وقتی که ظهور کرد‏‎ ‎‏در جزیره العرب، بانوان حیثیت خودشان را پیش مردان از دست‏‎ ‎‏داده بودند؛ اسلام آنها را سربلند و سرافراز کرد، اسلام آنها را با‏‎ ‎‏مردان مساوی کرد. عنایتی که اسلام به بانوان دارد بیشتر از عنایتی‏‎ ‎‏است که بر مردان دارد. مردان بر ملتها حق دارند و زنها حق بیشتر‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 120

‏دارند. زنها مردان شجاع را در دامن خود بزرگ می کنند. قرآن کریم‏‎ ‎‏انسان ساز است، و زنها نیز انسان ساز. وظیفه زنها انسان سازی‏‎ ‎‏است. اگر زنهای انسان ساز از ملتها گرفته بشود، ملتها به شکست و‏‎ ‎‏انحطاط مبدل خواهند شد، شکست خواهند خورد، منحط‏‎ ‎‏خواهند شد. زنها هستند که ملتها را تقویت می کنند، شجاع‏‎ ‎‏می کنند. بانوان از صدر اسلام ـ در صدر اسلام ـ با مردان در جنگها‏‎ ‎‏هم شرکت داشته اند. مقام زن مقام والاست؛ عالیرتبه هستند.‏‎ ‎‏بانوان در اسلام بلندپایه هستند. ما می بینیم و دیدیم که زنها، بانوان‏‎ ‎‏محترمات همدوش مردان بلکه جلو مردان در صفِ قتال‏‎ ‎‏ایستادند. بچه های خودشان را از دست دادند، جوانان خودشان را‏‎ ‎‏از دست دادند، و شجاعانه مقاومت کردند. ما می خواهیم زن به‏‎ ‎‏مقام والای انسانیت خودش باشد نه مَلعَبه باشد؛ نه ملعبه در‏‎ ‎‏دست مردها باشد، در دست اراذل باشد.‏

‏     زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد. زنها در‏‎ ‎‏جمهوری اسلام رأی باید بدهند. همان طوری که مردان حق رأی‏‎ ‎‏دارند زنها حق رأی دارند. زنها را در این دوره های اخیر منحط‏‎ ‎‏کردند. از خیانتهای بزرگی که به ملت ما شد این بود که نیروی‏‎ ‎‏انسانی ما را از دست گرفتند؛ نیروی جوانان ما را به عقب راندند،‏‎ ‎‏نیروی بانوان ما را به عقب راندند، بانوان ما را منحط کردند؛‏‎ ‎‏خیانت کردند بر ملت ما. بانوان ما را ملعبه کردند؛ بانوان ما را مثل‏‎ ‎‏عروسکها کردند. بانوان ما جنگجو بودند، اینها خواستند ننگجو‏‎ ‎‏باشند! و خدا نخواست. اینها اهانت به مقام زن کردند. اینها‏‎ ‎‏می خواستند زن را مثل شی ء، مثل یک چیز، مثل یک متاع به این‏‎ ‎‏دست و آن دست بگذرانند. اسلام زن را مثل مرد در همه شئون‏‎ ‎‏ـ در همه شئون ـ همان طوری که مرد در همه شئون دخالت دارد زن‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 121

‏هم دخالت دارد. همان طوری که مرد باید از فساد اجتناب کند، زن‏‎ ‎‏هم باید از فساد اجتناب کند. زنها نباید ملعبه دست جوانهای هرزه‏‎ ‎‏بشوند. زنها نباید مقام خودشان را منحط کنند و خدای ناخواسته‏‎ ‎‏بَزَک کرده بیرون بیایند و در انظار مردم فاسد قرار بگیرند. زنها باید‏‎ ‎‏انسان باشند. زنها باید تقوا داشته باشند. زنها مقام کرامت دارند.‏‎ ‎‏زنها اختیار دارند؛ همان طوری که مردها اختیار دارند.‏

‏     خداوند شما را با کرامت خلق کرده است، آزاد خلق کرده‏‎ ‎‏است. خداوند همان طوری که قوانینی برای محدودیت مردها در‏‎ ‎‏حدود اینکه فساد بر آنها راه نیابد دارد، در زنها هم دارد. همه برای‏‎ ‎‏صلاح شماست. همه قوانین اسلامی برای صلاح جامعه است.‏‎ ‎‏آنها که زنها را می خواهند ملعبه مردان و ملعبه جوانهای فاسد قرار‏‎ ‎‏بدهند خیانتکارند. زنها نباید گول بخورند؛ زنها گمان نکنند که این‏‎ ‎‏مقام زن است که باید بزک کرده بیرون برود با سرِ باز و لخت! این‏‎ ‎‏مقام زن نیست؛ این عروسک بازی است نه زن. زن باید شجاع‏‎ ‎‏باشد؛ زن باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت بکند. زن‏‎ ‎‏آدم ساز است؛ زن مربی انسان است.(197)‏

13 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مشارکت در سازندگی

‏خداوند شما زنهای ایران را و شما زنهای قم را از خطرات‏‎ ‎‏انسانهای فاسد، انسانهایی که حیوانند ـ به حَسَب واقع ـ حفظ کند.‏‎ ‎‏شما همان طوری که تاکنون در نهضتها دخالت داشتید و سهیم‏‎ ‎‏بودید در این نهضت و سهیم بودید در این پیروزی، حالا هم باز‏‎ ‎‏باید سهیم باشید؛ و هر وقت اقتضا بکند نهضت کنید، قیام کنید.‏‎ ‎‏مملکت از خود شماست ان شاءالله . دست اجانب کوتاه شد از‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 122

‏مملکت، دست رشوه خواران و چپاولگران کوتاه شد، رفتند؛‏‎ ‎‏مملکت از خود شماست. شما باید بسازید مملکت را. همه ملت‏‎ ‎‏ایران، همه ملت ایران ـ چه بانوان و چه مردان ـ باید این خرابه ای‏‎ ‎‏که برای ما گذاشته اند بسازند. با دست مردِ تنها درست نمی شود؛‏‎ ‎‏مرد و زن باید با هم این خرابه را بسازند.(198)‏

13 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قیام برای خدا

‏ملتی که بانوانش در صف مقدم برای پیشبرد مقاصد اسلامی‏‎ ‎‏هست آسیب نخواهد دید. ملتی که ‏‏[‏‏بانوانش‏‏]‏‏ در میدانهای جنگ‏‎ ‎‏با ابرقدرتها و با مواجه شدن با قوای شیطانی قبل از مردها در این‏‎ ‎‏میدانها حاضر شده اند پیروز خواهد شد. ملتی که شهید در راه‏‎ ‎‏اسلام، هم از بانوان دارد و هم از مردها و شهادت را هم بانوان‏‎ ‎‏طلب می کنند و هم مردها، آسیب نخواهد دید.‏

‏     ما امیدواریم به این سیل خروشان ملت که در جلوی آنها بانوان‏‎ ‎‏محترم که ارزشمندترین قشرهای ملت هستند و برای پیشبرد آمال‏‎ ‎‏اسلامی مجاهدت می کنند؛ به ملت ایران تبریک عرض می کنم. و‏‎ ‎‏باک از هیچ قدرتی نداریم؛ برای اینکه یک ملتی که زن و مردش‏‎ ‎‏برای جانفشانی حاضرند و طلب شهادت می کنند، هیچ قدرتی با‏‎ ‎‏آن نمی تواند مقابله کند.‏

‏     قدرت شما قدرت الهی است. شما بانوان محترم برای خدا‏‎ ‎‏قیام کردید و برای خدا در این قیام پایدار هستید و آسیب نخواهید‏‎ ‎‏دید.(199)‏

26 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 123

اظهارنظر در مسائل سیاسی

‏باید همه زنها و همه مردها در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی‏‎ ‎‏وارد باشند و ناظر باشند. هم به مجلس ناظر باشند، هم به کارهای‏‎ ‎‏دولت ناظر باشند، اظهار نظر بکنند. ملت باید الآن همه شان ناظر‏‎ ‎‏امور باشند، اظهار نظر بکنند در مسائل سیاسی، در مسائل‏‎ ‎‏اجتماعی، در مسائلی که عمل می کند دولت، استفاده بکنند، اگر‏‎ ‎‏یک کار خلاف دیدند.(200)‏

19 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دخالت صحیح در امور

‏زنها امروز باید همان طوری که مردها ـ یعنی مردهای درست، نه‏‎ ‎‏مردهایی که ... دیدند ـ در مسائل واردند، آنها در مسائل وارد‏‎ ‎‏باشند و تعلیم و تعلم صحیح داشته باشند و دخالت صحیح در‏‎ ‎‏امور بکنند و ان شاءالله موفق و مؤید باشند.(201)‏

19 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بانوان امروز و گذشته

‏آیا بانوان ما امروز با بانوانِ زمان «اعلیحضرت» یکی است؟ ما‏‎ ‎‏اسمش را تغییر داده ایم؟! جمهوری اسلامی فقط یک اسمی است‏‎ ‎‏بی محتوا؟ مردها همان مردها و زنها هم همان زنها، و همه چیزش‏‎ ‎‏همان چیز؟ آیا زنهای زمان طاغوت، آنها که در تلویزیون پیدا‏‎ ‎‏می شدند، آنهایی که در خیابانها پخش بودند همانها هستند اینها؟!‏‎ ‎‏یا آنها به جهنم رفتند، بانوان ما مثل مردان شجاع و مثل شیران‏‎ ‎‏شجاع بیرون آمدند، و جمهوری اسلامی را به دست خود و‏‎ ‎‏برادرهایشان اقامه کردند؟ ‏‏[‏‏پس‏‏]‏‏ محتوا همان نیست و لفظ عوض‏‎ ‎‏شده باشد؛ یعنی الآن در خیابانهای ما همه اینهایی که در خیابان‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 124

‏هستند از همان عروسکهای زمان سابق است، ما لفظش را عوض‏‎ ‎‏کرده ایم؟! یا نه، محتوا عوض شده است؟(202)‏

27 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تحوّل زنان ایران

‏امید است که زنان سایر کشورهای اسلامی، از تحول‏‎ ‎‏معجزه آسایی که برای زنان ایران در اثر انقلاب بزرگ اسلامی‏‎ ‎‏حاصل شد، عبرت گرفته و بکوشند تا جامعه خود را اصلاح‏‎ ‎‏نمایند و کشورهای خود را به آزادی و استقلال برسانند. رحمت و‏‎ ‎‏برکت حق تعالی نثار زنان با شخصیت اسلام و ایران عزیز.(203)‏

4 / 2 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ارزش عمل بانوان

‏آنچه که در ایران بزرگتر از هر چیز بود، تحولی است که در بانوان‏‎ ‎‏ایران حاصل شد. بانوان ایران در این نهضت و انقلاب سهم‏‎ ‎‏بیشتری از مردان دارند و امروز هم که در پشت جبهه ها مشغول‏‎ ‎‏فعالیت هستند، سهم آنها بیشتر از دیگران است و در تربیتی که‏‎ ‎‏اشتغال دارند، چه تربیت کودکانشان و چه تربیت خردسالانشان و‏‎ ‎‏چه تربیتهایی که در کلاسها و جاهای دیگر مجالس دارند، باز سهم‏‎ ‎‏بزرگی در این انقلاب دارند. عواطفی که در بانوان هست‏‎ ‎‏مخصوص خودشان است؛ در مردها این عواطف نیست و لهذا،‏‎ ‎‏آن چیزی که در پشت جبهه از روی عواطف از بانوان صادر‏‎ ‎‏می شود، بیشتر و بالاتر و ارزنده تر است از آن چیزی که از مردها‏‎ ‎‏صادر می شود. به موجب عواطفی که بانوان دارند، آنها برای‏‎ ‎‏جبهه ها کارهای بسیار مفید انجام داده اند و انجام می دهند و از‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 125

‏همه مهمتر اینکه بانوان بعد از انقلاب با تمام کوشش و حفظ عفت‏‎ ‎‏و حفظ جهات اسلامی همقدم، بلکه پیشقدم در امور کشور‏‎ ‎‏بوده اند و برخلاف آنچه که در رژیم سابق با برنامه ریزی از طرف‏‎ ‎‏چپاولگران جهان می خواستند به سر بانوان ما بیاورند و فاجعه ها‏‎ ‎‏را چند برابر کنند و بحمدالله ، موفق نشدند.(204)‏

2 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نقش اساسی در نهضت

‏نیز دریافتند‏‎[2]‎‏ که زنان در آن نهضت نقش اساسی را داشتند. و‏‎ ‎‏متوجه شدند که در مشروطه و پس از آن نیز زنان بویژه قشر‏‎ ‎‏متوسط محروم آنان هستند که می توانند با قیام خود، مردان را به‏‎ ‎‏میدان بکشند. و احساس کردند که تا این عوامل به قوت خود باقی‏‎ ‎‏هستند نقشه های آنان نقش بر آب است.(205)‏

25 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مشارکت در جنگ 

‏چه افتخاری بالاتر از این که زنان بزرگوار ما در مقابل رژیم‏‎ ‎‏ستمکار سابق، و پس از سرکوبی آن، در مقابل ابر قدرتها و‏‎ ‎‏وابستگان آنان در صف اول ایستادگی و مقاومت از خود نشان‏‎ ‎‏داده اند که در هیچ عصری چنین مقاومتی و چنین شجاعتی از‏‎ ‎‏مردان ثبت نشده است. مقاومت و فداکاری این زنان بزرگ در‏‎ ‎‏جنگ تحمیلی آنقدر اعجاب آمیز است که قلم و بیان از ذکر آن‏‎ ‎‏عاجز بلکه شرمسار است .‏

‏     این جانب در طول این جنگ صحنه هایی از مادران و خواهران‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 126

‏و همسران عزیز از دست داده دیده ام که گمان ندارم در غیر این‏‎ ‎‏انقلاب نظیری داشته باشد.(206)‏

25 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همکاری زنان

‏امروز همکاری و همیاری مردم بیسابقه است، ما هر روز شاهد‏‎ ‎‏زنانی هستیم که ماحصل عمرشان، یک تکه طلا را می آورند و در‏‎ ‎‏راه خدا و جنگ انفاق می کنند.(207)‏

4 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

فعالیت سیاسی ـ اسلامی بانوان

‏در هر جای ایران که انسان نگاه می کند، بانوان آنجا مشغول‏‎ ‎‏فعالیت اسلامی، دینی و حتی فعالیت سیاسی هستند، با حفظ‏‎ ‎‏عفافشان، با حفظ شرفشان. آنها در طول این مدت که رها بودند در‏‎ ‎‏بین مردم، جز فساد ایجاد نکردند. و این بانوان در این مدت کم، آن‏‎ ‎‏قدر فعالیت کردند که شما نمونه اش را در قم ملاحظه می کنید، و از‏‎ ‎‏این نمونه در شهرهای دیگری هم هست. و البته من باید تشکر کنم‏‎ ‎‏از اهالی قم و از بانوان معظم قم که در یک همچو اوقاتی که ما‏‎ ‎‏گرفتار ابرقدرتها و قدرتهای فاسد هستیم و ایران از هر طرف مورد‏‎ ‎‏حمله آنها هستند، شما بانوان در پشت جبهه، آن فعالیتی را‏‎ ‎‏می کنید که آن سلحشوران در جبهه ها، و همان طوری که آنها‏‎ ‎‏مشغول فعالیت هستند، شما مشغول فعالیت هستید.(208)‏

22 / 12 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 127

بینش سیاسی بانوان 

‏شماها بحمدالله مشغول فعالیت دینی هستید و بینش سیاسی هم‏‎ ‎‏در بین شماها هست و در بین بانوان ایران، هم بینش دینی هست و‏‎ ‎‏هم بینش سیاسی، و از آن چیزی که شما را باز می داشت از اینکه‏‎ ‎‏فعالیت سیاسی و دینی بکنید آن موانع مرتفع شد. و امیدوارم‏‎ ‎‏بزودی شما به یک پایه ای برسید که هر کدامتان بتوانید عده ای را‏‎ ‎‏تربیت کنید. و ان شاء الله ایران یک ایران زنده، یک ایران پاینده،‏‎ ‎‏یک ایران مقاوم در مقابل شرق و غرب و در مقابل آنهایی که در‏‎ ‎‏مقابل ما ایستاده اند باشد.(209)‏

22 / 12 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دخالت بانوان در امور سیاسی

‏همان طوری که مردها باید در امور سیاسی دخالت کنند و جامعه‏‎ ‎‏خودشان را حفظ کنند، زنها هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ‏‎ ‎‏کنند. زنها هم باید در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی همدوش‏‎ ‎‏مردها باشند، البته با حفظ آن چیزی که اسلام فرموده است، که‏‎ ‎‏بحمدالله امروز در ایران جاری است.(210)‏

19 / 1 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی بانوان ایرانی

‏مسئله زن چه بود در ایران؟ انسان حیا می کند که بگوید. آن‏‎ ‎‏اسمش آزادی بود! این اسمش اختناق است! آن آزادی بود که‏‎ ‎‏هر چه دلشان می خواهد انجام بدهند، به هر نحوه ای باشد؛ و‏‎ ‎‏این اختناق است، برای اینکه زنها خودشان آزادند که خدمت‏‎ ‎‏کنند، آزادند که پشت جبهه باشند، آزادند که درس بخوانند،‏‎ ‎‏آزادند که چه بکنند، این اسمش اختناق است! آنها اختناق را‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 128

‏می گویند؛ یعنی نمی گذارید که زنها به طوری عمل کنند که ملت را‏‎ ‎‏فلج کنند.(211)‏

5 / 6 / 64

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی در غرب

‏احتمالاً قضیه مبارزه با حجاب زنان مسلمان در فضای آموزشی،‏‎ ‎‏حرکتی انحرافی برای کمرنگ کردن جلوه عظیم دفاع جهان اسلام‏‎ ‎‏از رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ می باشد. گر چه خود‏‎ ‎‏این واقعه هم از دردهایی است که ملتهای اسلامی گرفتار آن‏‎ ‎‏شده اند که چگونه در دنیای به اصطلاح آزاد، الزام زنان و دختران‏‎ ‎‏مسلمان به رفع حجاب عین دموکراسی است و فقط ما که گفته ایم‏‎ ‎‏کسی که به پیغمبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ توهین کند و‏‎ ‎‏اجماع فقهای مسلمین فتوا به اعدام آن می دهند، خلاف آزادی‏‎ ‎‏است! راستی چرا دنیا در برابر کسی که اجازه ندهد تا دختران‏‎ ‎‏مسلمان به دلخواه خود با پوشش اسلامی در دانشگاهها درس‏‎ ‎‏بخوانند یا تدریس کنند، ساکت نشسته است؟ جز این است که‏‎ ‎‏تفسیر و تأویل آزادی و استفاده از آن در اختیار کسانی است که با‏‎ ‎‏اساس آزادی مقدس مخالفند؟(212)‏

2 / 1 / 68

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بانوان پیشگامان نهضت

‏من به همه اقشار ملت خصوصا بانوان که سهمی بسزا در این‏‎ ‎‏نهضت مقدس دارند و داشتند علاقه متواضعانه دارم و بانوان را در‏‎ ‎‏این نهضت پیشقدم می دانم؛ و کرارا گفته ام که بانوان حق بیشتری‏‎ ‎‏بر اسلام دارند؛ و خصوص بانوان جنوب شهر تهران، انگیزه قیام‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 129

‏اسلامی هستند، و راهنمای سایر اقشار.(213)‏

2 / 2 / 58

*  *  *

کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 130

  • . منظور، زنان الگوی صدر اسلام همانند حضرت زینب ـ سلام اللّه علیها ـ است.
  • . مراد، استعمارگران و جنایتکاران هستند.