فصل چهارم: آزادی اقشار اجتماعی
حقوق و آزادیهای اقلیتهای مذهبی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

حقوق و آزادیهای اقلیتهای مذهبی

حقوق و آزادیهای اقلیتهای مذهبی

‏ ‏

‏ ‏

وجود شرایط خوب حیات

سؤال: ‏[‏‏آیا در جمهوری اسلامی برای اقلیتهای مذهبی در ایران که‏‎ ‎‏بسیار زیادند جایی هست؟‏‏]‏

جواب: ‏رژیم شاه، با اقلیتهای مذهبی رفتاری بهتر از رفتار با‏‎ ‎‏مسلمانان ندارد. ما طبیعتا نسبت به عقاید مذهبی دیگران،‏‎ ‎‏بیشترین احترام را پس از سرنگونی دیکتاتوری و استقرار یک‏‎ ‎‏رژیم آزاد می گذاریم، شرایط حیات برای اکثریت مسلمان و‏‎ ‎‏اقلیتهای مذهبی بسیار خوب خواهد شد.(221)‏

22 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رعایت حقوق اقلیتهای مذهبی

‏در این جمهوری یک مجلس ملی، مرکب از منتخبین واقعی مردم،‏‎ ‎‏امور مملکت را اداره خواهند کرد. حقوق مردم ـ خصوصا اقلیتهای‏‎ ‎‏مذهبی ـ محترم بوده و رعایت خواهد شد.(222)‏

10 / 8 / 57

‏ ‏

‏ ‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 136

محفوظ بودن حقوق حقه همه

سؤال: ‏[‏‏گفته می شود با اصرار شما مبنی بر سقوط خانواده پهلوی،‏‎ ‎‏قهرآمیزی اغتشاشات مردمی ایران از حدود درگیری سیاسی‏‎ ‎‏تجاوز خواهد کرد. و اینکه قهرآمیزی مزبور در حقیقت مبارزاتی‏‎ ‎‏است از اکثریت مردم بر ضد اقلیتهای مذهبی. صحت این گفتارها‏‎ ‎‏در چه حدی است؟‏‏]‏

جواب: ‏جنبش کنونی ملت مسلمان ایران با هدفهای سه گانه ای که‏‎ ‎‏اعلام شده است، همه افراد جامعه را در برگرفته و هرکس یا هر‏‎ ‎‏گروهی که این هدفهای سه گانه را تأیید و تعقیب کند حقوق حقه او‏‎ ‎‏محفوظ خواهد بود.(223)‏

15 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بهره مندی اقلیتها از حقوق طبیعی

سؤال: ‏[‏‏در جمهوری اسلامی حقوق اقلیتهای مذهبی، نژادی و‏‎ ‎‏سیاسی چه خواهد بود؟ آیا حزب کمونیست آزاد خواهد بود؟‏‏]‏

جواب: ‏اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیتهای‏‎ ‎‏مذهبی آزادی داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان‏‎ ‎‏که خداوند برای همه انسانها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به‏‎ ‎‏بهترین وجه از آنان نگهداری می کنیم. در جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏کمونیستها نیز در بیان عقاید خود آزادند.(224)‏

16 / 8 / 57

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

تبلیغات سوء درباره حقوق اقلیتهای مذهبی

‏از آن طرف تبلیغات همه جانبه. مثلاً دیدند که خوب، در ایران،‏‎ ‎‏مالِ هم ایران هم خارج ـ هر دو را می خواهند این انحراف حاصل‏‎ ‎‏کنند ـ که در ایران اقلیتهای مذهبی هست، و خارج ایران هم به این‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 137

‏مسئله خوب، اهمیت می دهند، راجع به اقلیتهای مذهبی اینها‏‎ ‎‏درست کردند که اگر چنانچه حکومت اسلامی تشکیل بشود،‏‎ ‎‏دیگر همه اقلیت مذهبیها را از بین خواهند برد اینها! ببینیم که شما‏‎ ‎‏بهتر رفتار می کنید با اقلیتهای مذهبی یا اسلام بهتر رفتار کرده‏‎ ‎‏است؟ تو که هم اقلیت مذهبی و هم اکثریت مذهبی را داری‏‎ ‎‏پایمال می کنی و از بین می بری! تو که همه حقوق بشر را در ایران از‏‎ ‎‏بین بردی. تو نه مُسْلم را گذاشتی آزاد باشد نه غیرِ مُسْلم را.‏‎ ‎‏اقلیتهای مذهبی در اسلام احترام دارند، آزادند. احترام دارند. مثل‏‎ ‎‏اینها می گویند که ـ هی می آیند سؤال می کنند ـ خوب، اگر چنانچه‏‎ ‎‏حکومتِ اسلام شد، با اقلیتهای مذهبی چه می کنید؟ این برای این‏‎ ‎‏است که هی تزریق شده به ایشان که اگر اینطور شد، قتل عام‏‎ ‎‏می کنند مثلاً یهودیها را! قتل عام می کنند نصارا را! قتل عام می کنند‏‎ ‎‏زرتشتیها را.‏

‏     در کدام وقت اتفاق افتاده است که در اسلام وقتی که در یک‏‎ ‎‏مملکت اسلامی که در حال جنگ نبوده و در حال صلح بوده و در‏‎ ‎‏حال چه بوده، اقلیتهای مذهبی را قتل عام کرده باشند یا قتل کرده‏‎ ‎‏باشند؟! این همین اقلیت مذهبی است که وقتی که یک زن یهودی‏‎ ‎‏را، ذِمّی را خلخالش را می بَرَند، حضرت امیر می گوید اگر انسان‏‎ ‎‏بمیرد این ارزش دارد که آدم بمیرد، وقتی بشنود که یک زن ذمی را‏‎ ‎‏ـ یک زنی که در پناه اسلام بوده است ـ اینها خلخال را از پایش‏‎ ‎‏کشیدند. یک همچو اسلامی و یک همچو حکومت اسلامی‏‎ ‎‏می آید اقلیتهای مذهبی را چه می کند؟!(225)‏

18 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 138

آزادی کامل اقلیتها در اسلام

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، برای جانشینی رژیم کنونی، شما‏‎ ‎‏خواستار جمهوری اسلامی هستید. چنین دولتی، آیا آزادیهای‏‎ ‎‏دموکراتیک را برای همه مردم تضمین خواهد کرد؟ و در چنین‏‎ ‎‏دولتی نقش خود شما شخصا چه خواهد بود؟ ضمنا در مورد‏‎ ‎‏آزادیهای دموکراتیک می خواهیم بدانیم آیا کمونیستها و‏‎ ‎‏مارکسیستها آزادی اظهار عقیده و بیان خودشان را دارند یا نه؟‏‏]‏

جواب: ‏دولت اسلامی یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی‏‎ ‎‏است و برای همه اقلیتهای مذهبی آزادی به طور کامل هست و هر‏‎ ‎‏کس می تواند اظهار عقیده خودش را بکند. و اسلام جواب همه‏‎ ‎‏عقاید را به عهده دارد و دولت اسلامی تمام منطقها را با منطق‏‎ ‎‏جواب خواهد داد.(226)‏

18 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی اقلیتها در اجرای آداب دینی و اجتماعی

سؤال: ‏[‏‏اقلیتهای مذهبی در حکومت اسلامی دارای چه حقوقی‏‎ ‎‏هستند؟‏‏]‏

جواب: ‏تمام اقلیتهای مذهبی در ایران برای اجرای آداب دینی و‏‎ ‎‏اجتماعی خود آزادند و حکومت اسلامی، خود را موظف می داند‏‎ ‎‏تا از حقوق و امنیت آنان دفاع کند و آنان هم مثل سایر مردم‏‎ ‎‏مسلمان ایران، ایرانی و محترم هستند.(227)‏

20 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

 

دفاع از حقوق اقلیتها

سؤال: ‏[‏‏ایرانی بودن، یک موقعیت ملی مستحکمی را به وجود‏‎ ‎‏آورده است که تناقضات چندانی را بین اقلیتهای مذهبی از قبیل‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 139

‏یهودیها، مسیحیها و یا روحانیون اقلیتها در ایران به وجود نیاورده‏‎ ‎‏است. در حکومت مورد نظر شما، روابط بین این اقلیتها چگونه‏‎ ‎‏خواهد بود؟‏‏]‏

جواب: ‏اسلامی بودن، بیش از ایرانی بودن بین افراد ملت ایران‏‎ ‎‏روابط مستحکم برقرار کرده است. اقلیتهای مذهبی نه تنها آزادند،‏‎ ‎‏بلکه دولت اسلامی موظف است از حقوق آنان دفاع کند. و دیگر‏‎ ‎‏اینکه هر ایرانی حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی‏‎ ‎‏برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یا مذهب دیگر‏‎ ‎‏فرقی ندارد.(228)‏

24 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جایگاه اقلیتها در اسلام

سؤال: ‏[‏‏آیا دولت جدید مورد نظر شما صد درصد اسلامی است؟‏‎ ‎‏به این معنی که در حکومت آینده محلی برای یهودیان، مسیحیان و‏‎ ‎‏سایر اقلیتهای مذهبی خواهد بود یا نه؟‏‏]‏

جواب: ‏البته که در حکومت اسلامی محلی برای اقلیتهای مذهبی‏‎ ‎‏وجود دارد. و آنها الآن هم وکیل دارند و در مجلس واردند. ما در‏‎ ‎‏حکومت اسلامی هم برای آنها این حق را قائلیم.(229)‏

8 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نداشتن نظر سوء در مورد اقلیتها

سؤال: ‏[‏‏به طوری که مسبوق هستید سالیان دراز بود که اهل کتاب‏‎ ‎‏در کنار مسلمانان و با احترام متقابل زندگی می کردند. با توجه به‏‎ ‎‏جنگ لبنان و نتایج آن، در این مورد چه نظر دارید؟‏‏]‏

جواب: ‏هر کس از اسلام اطلاع داشته باشد، می داند که اسلام‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 140

‏هیچ گاه در مورد اقلیتهای مذهبی و پیروان سایر مذاهب نظر سوء‏‎ ‎‏نداشته است، و همیشه با آنان با احترام رفتار کرده است. تبلیغاتی‏‎ ‎‏که خلاف این مطلب را برساند، از اجانب و دشمنان اسلام‏‎ ‎‏است.(230)‏

16 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ حقوق مشروع اقلیتها

سؤال: ‏[‏‏در جمهوری اسلامی مورد نظر شما، اقلیتهای مذهبی چه‏‎ ‎‏نقشی دارند؟‏‏]‏

جواب: ‏اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیتهای مذهبی بوده‏‎ ‎‏و هست. آنان در جمهوری اسلامی آزادند و آزادانه به مسائل خود‏‎ ‎‏می پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد در اظهار‏‎ ‎‏عقیده آزادند.(231)‏

16 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بهره مندی ارامنه از آزادی

سؤال: ‏[‏‏شما طی بیاناتتان فرمودید که حکومت جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏بنا خواهید کرد. آیا ممکن است بفرمایید موقعیت ارامنه در‏‎ ‎‏حکومت اسلامی آینده چگونه خواهد بود؟ با در نظر گرفتن اینکه‏‎ ‎‏ارامنه مسیحی هستند؟‏‏]‏

جواب: ‏بله؛ ارامنه که در آنجا هستند سابقه دارند و همیشه اینها‏‎ ‎‏وضعشان مثل سایر مردم بوده که در ایران بودند و مشغول زراعت‏‎ ‎‏و کسب و کارند. بعدها هم آنها از همه آزادیها بهره مند خواهند بود‏‎ ‎‏و با آنها با کمال عدالت رفتار خواهد شد.(232)‏

16 / 10 / 57

‏ ‏

‏ ‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 141

اقلیتهای مذهبی در پناه اسلام

‏یک دانه اسرائیلی ـ نه یهودی، به این یهودیها که در ایران هستند‏‎ ‎‏کسی حق ندارد تعرض بکند، اینها در پناه اسلام و مسلمین هستند،‏‎ ‎‏نه به یهودیها و نه به نصارا، اینهایی که مذهب رسمی دارند، حق‏‎ ‎‏ندارند و اخیرا به بهاییها تعرض کردند و دولت تعرض کرده؛ اینها‏‎ ‎‏یک نظر شیطنت دارند، به این نظر شیطنت اینها اعتنا نکنند‏‎ ‎‏مسلمین؛ اینها می خواهند سایر طبقات را به مسلمین بشورانند؛‏‎ ‎‏شما اعتنا نکنید؛ از هر راه دیدید که سازمان «دولتی» دخالت‏‎ ‎‏می کند در یک امری، شما مخالفت کنید برای اینکه اینها نظر سوء‏‎ ‎‏دارند به شما.(233)‏

25 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قوانین اسلام و احترام به تمام بشر

‏تبلیغاتی هست مِنْ جمله راجع به اقلیتهای مذهبی که‏‎ ‎‏اینها تبلیغ کرده اند به اینکه اگر یک حکومت اسلامی‏‎ ‎‏پیدا بشود، یهودیها را چه خواهند کرد، نصارا را چه خواهند‏‎ ‎‏کرد، زرتشتیها را چه خواهند کرد، اینها را خواهند قتل عام کرد،‏‎ ‎‏چه! این حرف بسیار غلط است. و حکومت اسلامی اگر‏‎ ‎‏چنانچه ان شاءالله برپا بشود، ما این یهودیها هم که از ایران‏‎ ‎‏رفتند و بازی شان دادند و رفتند به اسرائیل، و الآن گرفتارند در‏‎ ‎‏آنجا، با دست این یهودیها و اسرائیلیهایی که از امریکا آمده اند‏‎ ‎‏یا از دولتهای دیگر رفته اند آنجا، این دسته های یهودی که اینها‏‎ ‎‏آنجا بردند و اینها هم به خیالاتی رفتند آنجا، الآن آنطوری که‏‎ ‎‏می گویند بسیار در سختی هستند، ما اگر ان شاءالله یک دولت‏‎ ‎‏عادلی تأسیس شد، آنها را دعوت می کنیم؛ یهودیهایی که‏‎ ‎‏مملکتشان ایران بوده است دعوت می کنیم که به وطن‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 142

‏خودشان برگردند و با آنها کمال خوش رفتاری را دولت اسلامی‏‎ ‎‏می کند. اسلام نیامده است که بشر را تحت مضیقه قرار بدهد.‏‎ ‎‏اسلام یک قوانینی است که تمام اقشار بشر را برای آن‏‎ ‎‏احترامات قائل است. البته یک استثناهایی هست که آنهایی‏‎ ‎‏که شلوغ کارند، آنهایی که خرابکارند، برای آنها هیچ کس یک‏‎ ‎‏ـ عرض می کنم که ـ تساهلی قائل نیست؛ و اما مثل یهود که‏‎ ‎‏اهل ذمه هستند، و تمام اهل کتاب ـ نصارا، زرتشتیها ـ همه‏‎ ‎‏اینها در مملکت اسلامی با ـ عرض می کنم که ـ رفاه و با احترام،‏‎ ‎‏آنجا توقف می کنند. و اینکه گفته شده است که اگر یک‏‎ ‎‏حکومت اسلامی تأسیس بشود، چه خواهد شد و چه خواهد‏‎ ‎‏شد، اینها تبلیغاتی است که برای نگهداری شاه و برای به هم‏‎ ‎‏زدن این نهضت این تبلیغات می شود و این تبلیغاتْ غلط‏‎ ‎‏است.(234)‏

1 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عمل بر طبق قانون

سؤال: ‏[‏‏سیاست (نظر) کلی شما راجع به اقلیتهای مذهبی در‏‎ ‎‏آینده چیست؟‏‏]‏

جواب: ‏اقلیتهای مذهبی در آینده آزاد هستند و در ایران در رفاه‏‎ ‎‏زندگی خواهند کرد، و ما با آنها با کمال انصاف و مطابق با قانون‏‎ ‎‏عمل خواهیم کرد. آنان برادران ایرانی ما هستند. آنان هم از شاه و‏‎ ‎‏دارودسته اش به تنگ آمده اند.(235)‏

18 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 143

حفظ احترام اقلیتهای مذهبی

‏ما به تمام اقلیتهای مذهبی احترام می گذاریم، در هر کجا که‏‎ ‎‏باشند.(236)‏

18 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی انجام فرایض دینی

سؤال: ‏[‏‏آیا در جمهوری اسلامی، مذاهب آزادی عمل دارند،‏‎ ‎‏خصوصا در مورد یهودیان؟ و آیا شما ضد نژاد سامی و یهود‏‎ ‎‏هستید؟‏‏]‏

جواب: ‏همه اقلیتهای مذهبی در اسلام محترم هستند. همه گونه‏‎ ‎‏آزادی برای انجام فرایض مذهبی خود دارند. ما با هیچ بشری ضدیت‏‎ ‎‏نداریم. آنان ایرانی اند و مثل سایر ایرانیان همه گونه حق دارند.‏‏(237)‏

21 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آزادی و احترام یهودیان ایرانی

‏هر گونه روابط با اسرائیل قطع خواهد شد اما یهودیان آزاد‏‎ ‎‏خواهند بود که در ایران بمانند و در محیط آزادتر از دوران سلطنت‏‎ ‎‏شاه زندگی کنند؛ چرا که اسلام به همه مذاهب احترام‏‎ ‎‏می گذارد.(238)‏

24 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

احترام به اقلیتهای مذهبی

سؤال: ‏[‏‏ممکن است بفرمایید اقلیتهایی که در ایران وجود دارند،‏‎ ‎‏در حکومت اسلامی چه وضعی خواهند داشت؟‏‏]‏‏  ‏

جواب: ‏اقلیتهای مذهبی در اسلام احترام دارند، و آنها هم مثل‏‎ ‎‏سایر اقشار ملت با رفاه در آنجا زندگی خواهند کرد و هیچ‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 144

‏گرفتاری برای آنها نخواهد بود.(239)‏

3 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت کلمه بین شیعه و سنی

‏ما پیوستگی خودمان را به اقلیتهای مذهبی اعلام می کنیم. ما‏‎ ‎‏برادری خودمان را به برادران اهل سنت اعلام می کنیم. دشمنان‏‎ ‎‏اسلامند که می خواهند ما را با برادرهای خودمان مختلف کنند.‏‎ ‎‏دشمنهای اسلام یا گول خورده هایِ از آنها هستند که در این وقت‏‎ ‎‏مخالفت مابین دو دسته را اعلام می کنند. ما اعلام می کنیم وحدت‏‎ ‎‏کلمه مسلمین را. اگر مسلمین وحدت کلمه داشتند، امکان نداشت‏‎ ‎‏اجانب بر آنها تسلط پیدا بکنند. این تفرقه در بین مسلمین است که‏‎ ‎‏باعث شده است که اجانب بر ما تسلط پیدا بکنند. این تفرقه‏‎ ‎‏مسلمین است که از اول با دست اشخاص جاهل تحقق پیدا کرد، و‏‎ ‎‏الآن هم ما گرفتار هستیم. واجب است بر همه مسلمین که با هم‏‎ ‎‏باشند. یک زمان حساسی است؛ مابین حیات و موت مردد‏‎ ‎‏هستیم. ما الآن مملکتمان یا باید تا ابد زیر یوغ استعمار و استبداد‏‎ ‎‏باشد، یا باید الآن از این یوغ خارج بشود. اگر وحدت کلمه را حفظ‏‎ ‎‏نکنید، تا آخر باید مبتلا باشید.‏

‏     حضرات آقایان! همه ما مسئول هستیم. روحانیون در درجه‏‎ ‎‏اولِ مسئولیت هستند. روحانیون باید بروند در بلاد و در جاهایی‏‎ ‎‏که دوردست است لازم است که بروند در دهات و قصبات و اعلام‏‎ ‎‏کنند مسائلی را که ما می گوییم. در جاهای دورافتاده ممکن است‏‎ ‎‏که یک اغفالهایی باشد، یک تبلیغات سوئی باشد. اینها در مراکزِ‏‎ ‎‏مثل تهران یا سایر بلاد عظیم نمی توانند تبلیغات خلاف بکنند،‏‎ ‎‏لکن در قرا و قصبات دورافتاده، یک حرفهای غیرظاهر می زنند،‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 145

‏غیر صحیح می زنند؛ مثلاً می گویند که اقلیتهای مذهبی در‏‎ ‎‏حکومت اسلام باید از بین بروند! این خلاف اسلام است. اسلام‏‎ ‎‏اقلیتهای مذهبی را احترام گذاشته است؛ اسلام اقلیتهای مذهبی را‏‎ ‎‏در مملکت ما محترم می شمرد. و همین طور در اسلام بین شیعه و‏‎ ‎‏سنی ابدا تفرقه نیست؛ بین شیعه و سنی نباید تفرقه باشد. باید‏‎ ‎‏وحدت کلمه را حفظ کنید. ائمه اطهار ما سفارش کردند به ما که‏‎ ‎‏بپیوندید با هم؛ و با هم اجتماعمان را حفظ کنیم. و کسی که این‏‎ ‎‏اجتماع را بخواهد که به هم بزند، یا جاهل است و یا مغرض. و‏‎ ‎‏نباید به این حرفها گوش بکنند. برادران سنی ما نباید به یک‏‎ ‎‏تبلیغاتی که از طرف دشمنان اسلام می شود ترتیب اثر بدهند. ما با‏‎ ‎‏آنها برادر هستیم، آنها با ما برادر هستند. این مملکت مال همه‏‎ ‎‏ماست، مال همه ما. مال اقلیتهای مذهبی، مال مذهبیون ما، مال‏‎ ‎‏برادران اهل سنت ما. همه ما با هم هستیم. ‏

‏     و آن چیزی که الآن بر شما آقایان اهل علم و طلاب محترم و‏‎ ‎‏فضلای معظم ـ عَظَّمَ الله ُ اَجْرَهم ـ ... هست این است که باید متفرق‏‎ ‎‏بشوید در بلاد، و مسائل ما را به بلاد تبلیغ بفرمایید. در بلاد، در‏‎ ‎‏آنجاهای دورافتاده این مسائل را تبلیغ بکنید که این اختلافات رفع‏‎ ‎‏بشود و این اشتباهات برکنار برود.(240)‏

17 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی از اقلیتها

‏اقلیتهای مذهبی هم خاطر جمع باشند که ما اطمینان می دهیم‏‎ ‎‏به آنها که در این مملکت زندگی عادلانه و مرفهی خواهند‏‎ ‎‏داشت و مورد پشتیبانی ما هستند. اسلام از اهل ذمه پشتیبانی‏‎ ‎‏می کند. اگر کسانی چیز دیگری می گویند برای تفرقه انداختن‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 146

‏است.(241)‏

23 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رفتار انسانی و عادلانه با اقلیتها

‏من از آقایان تشکر می کنم. آقایان همه اقلیتها مطمئن باشند که اسلام با‏‎ ‎‏اقلیتها همیشه به طور انسانی، به طور عدالت، رفتار کرده است و همه‏‎ ‎‏در رفاه هستند. و اینها هم مثل سایر اقلیتها جزئی از ملت ما هستند، و‏‎ ‎‏ما و آنها با هم در این مملکت زندگی می کنیم ان شاءالله ؛ و رفاه همه‏‎ ‎‏حاصل خواهد شد. و رمز این پیروزی که وحدت کلمه است باید‏‎ ‎‏حفظ بشود. ما در محل خودمان، شما در محل خودتان، سایر طبقات‏‎ ‎‏همین طور، همه کوشا باشیم که این ایرانی که الآن دست ما داده اند و‏‎ ‎‏خرابه ای است، همه با هم و با فعالیت، همه دست به هم بدهیم و این‏‎ ‎‏ایران خراب را از سر بنا بکنیم.‏‏(242)‏

29 / 11 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

احترام اسلام به اقلیتهای مذهبی

‏این نهضت امیدوارم که برای همه مذاهب، اقلیتهای مذهبی که در‏‎ ‎‏ایران زندگی می کنند ـ برای همه ـ خیر آورده باشد. ما می دانیم که‏‎ ‎‏همه اقشار ایران، چه مسلمین و چه غیر مسلمین، در زمان‏‎ ‎‏حکومت این شاه و پدرش در زحمت و جور زندگی کردند. و ما‏‎ ‎‏می دانیم که اسلام همیشه نسبت به اقلیتهای مذهبی احترام قائل‏‎ ‎‏بوده است. حتی حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ در یک قضیه ای ـ که‏‎ ‎‏خلخالی از پای یک زن ذِمیه که یهودیه هم بوده است برده بودند ـ‏‎ ‎‏می فرماید که من شنیده ام یک همچو چیزی شده است؛ و اگر‏‎ ‎‏انسان بمیرد سزاوار است. ما برای اقلیت مذهبی احترام قائل‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 147

‏هستیم. اینها اهل ملت ما هستند، اهل مملکت ما هستند. و من‏‎ ‎‏امیدوارم که حکومت عدل اسلامی برای آنها بسیار خوب باشد و‏‎ ‎‏آنها در پناه اسلام با زندگی مرفه، آزاد و به طور صحیح اینجا‏‎ ‎‏زندگی بکنند.(243)‏

7 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ملاحظه حقوق همه اقشار در قانون

‏اقلیتهای مذهبی حقوقشان رعایت می شود؛ اسلام به آنها، برای‏‎ ‎‏آنها احترام قائل هست. برای همه اقشار احترام قائل است. کردها‏‎ ‎‏و سایر چیزها ـ سایر دستجاتی که هستند و زبانهای مختلف‏‎ ‎‏دارند، اینها همه برادرهای ما هستند و ما با آنها هستیم و آنها با ما‏‎ ‎‏هستند؛ و همه اهل یک ملت و اهل یک مذهب هستیم و من‏‎ ‎‏امیدوارم که در بعضِ جاهای مختلفی که در ایران، بعضِ عناصر‏‎ ‎‏مفسده جو رفتند و آنجا تبلیغات سوء می کنند و مردم بیچاره را‏‎ ‎‏وادار می کنند به اینکه شلوغ کنند و برادرکشی کنند، خود مردم‏‎ ‎‏بیدار بشوند و نگذارند این خائنین این کارها را آنجا بکنند. ما همه‏‎ ‎‏برادر هستیم؛ ما با اهل سنت برادر هستیم و ما نباید ـ بعضی مان بر‏‎ ‎‏بعضْ آقایی کنیم؛ نباید حقوق بعضیها را ملاحظه نکنیم. ما در‏‎ ‎‏حقوق علی السّواء هستیم و قانون هم ـ که ان شاءالله بعد به تصویب‏‎ ‎‏ملت می خواهد برسد ـ در قانون هم همه اقشار حقوقشان ملاحظه‏‎ ‎‏شده است و اقلیتهای مذهبی، نسوان، دیگر اقشار ـ همه ـ‏‎ ‎‏حقوقشان ملاحظه شده است و هیچ فرقی مابین گروه و گروهی در‏‎ ‎‏اسلام نیست؛ فقط به تقوا و به اِتقاء عن الله تعالی فرق است.(244)‏

12 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 148

یکسان بودن اقشار مختلف

‏در اسلام مابین اقشار ملتها هیچ فرق نیست. در اسلام حقوق همه‏‎ ‎‏ملتها مراعات شده است: حقوق مسیحیین مراعات شده است؛‏‎ ‎‏حقوق یهود و زرتشتیین مراعات شده است؛ تمام افراد عالم را‏‎ ‎‏بشر می داند، و حق بشری برای آنها قائل است؛ تمام عالم را به نظرِ‏‎ ‎‏محبت نگاه می کند؛ می خواهد عالم مستضعفین نجات پیدا کنند،‏‎ ‎‏می خواهد تمام عالم روحانی بشوند، تمام عالم به عالِم قدس‏‎ ‎‏نزدیک بشوند. اسلام برای نجات مردم بشر آمده است که از این‏‎ ‎‏علایق جسمانی آنها را رها کند و به روحیات برسد.(245)‏

13 / 1 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

احترام اقلیتهای مذهبی در اسلام

‏این اقلیتهای مذهبی، از قبیل زرتشتی، از قبیل یهودی، از قبیل‏‎ ‎‏نصارا، که در ایران گروههای فراوانی هستند، اینها را هم اسلام‏‎ ‎‏برایشان احترام قائل است؛ می خواهد که اینها هم به حقوق‏‎ ‎‏خودشان برسند.(246)‏

7 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ مصالح همه اقشار

‏... اقلیتهای مذهبی که از صدر اسلام، بعد از فتح اسلام، بین مسلمین‏‎ ‎‏بودند، اینها غیر از آن مشرکینی که توطئه گر بودند یا بعضی از اقشاری‏‎ ‎‏که توطئه می کردند و می خواستند وضع بشر را به هم بزنند، اینهایی‏‎ ‎‏که از اقلیتهای مذهبی بودند، تمام در اسلام احترام داشتند ... در یکی‏‎ ‎‏از قضایا ـ که لشکری از معاویه شاید بود ـ آمد و یک خلخالی از پای‏‎ ‎‏یک زن یهودیه ربود ـ به حسب نقل ـ حضرت امیر فرمودند که من‏‎ ‎‏شنیدم که آمدند و یک خلخالی از ذمیه ای ربوده اند؛ و اگر انسان‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 149

‏بمیرد ـ قریب به این معنا ـ این اشکالی برایش نیست! اینطور عنایت‏‎ ‎‏داشتند به حفظ مصالح همه اقشار.‏

‏     ‏‏ما حساب جامعه یهود را از حساب «صهیونیزم» و صهیونیستها‏‎ ‎‏جدا می دانیم. آنها جزء اهل مذهب اصلاً نیستند. تعالیم حضرت‏‎ ‎‏موسی ـ سلام الله علیه ـ که تعلیمات الهی بوده است، و در قرآن‏‎ ‎‏بیشتر از همه انبیا ذکر حضرت موسی شده است، و تاریخ حضرت‏‎ ‎‏موسی در قرآن گفته شده است، یک تعلیمات ارزنده ای است. و‏‎ ‎‏ترتیبی که حضرت موسی رفتار کرده است با فرعون، یک شبان‏‎ ‎‏بوده است با یک عالَم قدرت و اراده، و این بر ضد قدرت بزرگ‏‎ ‎‏فرعون قیام کرد، و فرعون را از بین برد. ‏‏[‏‏تکیه بر‏‏]‏‏ قدرت الهی و‏‎ ‎‏توجه به مصالح مستضعفین در قبال مستکبرین که اولش فرعون‏‎ ‎‏بود، قیام بر ضد مستکبرین، طریقه حضرت موسی ـ سلام الله ‏‎ ‎‏علیه ـ بوده و درست این معنی برخلاف آن ‏‏[‏‏طرحی‏‏]‏‏است که این‏‎ ‎‏طایفه صهیونیستها دارند.اینها اتصال به مستکبرین پیدا کردند.‏‎ ‎‏جاسوس آنها هستند؛ نوکر آنها هستند؛ و بر ضد مستضعفین عمل‏‎ ‎‏می کنند. عکس تعلیمات حضرت موسی که از همین مردم عادی‏‎ ‎‏ـ مثل سایر انبیا ـ از همین مردم عادی بازار و کوچه و اینها،‏‎ ‎‏اشخاص را برداشت و بر ضد فرعون و قدرت فرعونی قیام کرد. از‏‎ ‎‏مستضعفین حمله شد به مستکبرین که آنها را از استکبارشان پایین‏‎ ‎‏بکشد؛ بر خلاف طریقه این صهیونیستها، که اینها با مستکبرین‏‎ ‎‏مربوط هستند و بر ضد مستضعفین عمل می کنند!‏

‏     این مقدار از یهودیهایی که بازی خوردند و از اقشار عالم جمع‏‎ ‎‏شدند آنجا، شاید آنها الآن پشیمان باشند از اینکه ـ آنکه یهودی‏‎ ‎‏است؛ و نمی خواهد غیر تعالیم عالیه موسی را داشته باشد پشیمان‏‎ ‎‏باشند از اینکه ـ رفته اند آنجا، برای اینکه کسی که برود و ببیند اینها‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 150

‏چه برنامه دارند و چه جور بیخود آدمکشی می کنند و چه جور‏‎ ‎‏اتصال به امریکا و دیگر ‏‏[‏‏قدرتها‏‏]‏‏ دارند، این نمی تواند تحمل کند‏‎ ‎‏که یک طایفه ای به اسم اینکه ما از جامعه یهود هستیم بر ضد‏‎ ‎‏تعالیم حضرت موسی عمل بکنند. ما می دانیم که حساب جامعه‏‎ ‎‏یهود غیر حساب جامعه آنهاست. و ما با آنها مخالف هستیم. و‏‎ ‎‏مخالفتمان برای این است که آنها با همه ادیان مخالف هستند. آنها‏‎ ‎‏یهودی نیستند. آنها یک مردم سیاسی هستند که به اسم یهودی‏‎ ‎‏یک کارهایی را می کنند. و یهودیها هم از آنها متنفر هستند؛ و همه‏‎ ‎‏انسانها از آنها باید متنفر باشند.(247)‏

24 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انتقاد از عملکرد پاپ

سؤال: ‏[‏‏آیا تصور می فرمایید سایر تمایلات و عقاید مذهبی و‏‎ ‎‏معنوی از قبیل کلیسای کاتولیک یا کلیسای ارتدکس در مبارزه شما‏‎ ‎‏علیه بیعدالتی اجتماعی و ستمگری شما را یاری خواهند کرد؟‏‏]‏

جواب: ‏آقای پاپ یک کسی را فرستاد اینجا و با ما مذاکره کرد و‏‎ ‎‏نظرش این بود که ما این اشخاصی را که در این لانه جاسوسی،‏‎ ‎‏جاسوسی می کردند رها کنیم. ما مسائلی را با آقای پاپ در میان‏‎ ‎‏گذاشتیم و جرایمی که در اینجا واقع شده بود و محتمل است که‏‎ ‎‏مثلاً به ایشان درست نرسیده باشد، به وسیله فرستاده اش برای‏‎ ‎‏ایشان شرح دادیم و گله کردیم از ایشان که شمایی که یک پدر‏‎ ‎‏روحانی خودتان را حساب می کنید و خودتان را نایب مسیح،‏‎ ‎‏عیسی مسیح می دانید باید آن طوری که عیسی مسیح رفتار‏‎ ‎‏می کرد، شما بکنید. اگر عیسی مسیح الآن بود پیش ما، آقای پاپ و‏‎ ‎‏سایر رؤسای روحانی احتمال این را می دادند که او متصل بشود به‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 151

‏کارتر و به شاه مخلوع و این ملت مظلوم را رها کند؟! این احتمال را‏‎ ‎‏آقای پاپ یا سایر روحانیون مسیح، روحانیون همه مذاهب این را‏‎ ‎‏احتمال می دادند که اگر عیسی مسیح بیاید در بین ماها، این به‏‎ ‎‏طایفه مظلومین متصل می شود یا به طایفه ظالمها؟ ما مظلومین که‏‎ ‎‏پنجاه سال جوانهای ما کشته شده اند، ذخایر ما برده شده است،‏‎ ‎‏فرهنگ ما به تباهی کشیده شده است، اختناق در این مملکت واقع‏‎ ‎‏شده است، همه چیز در زیر سلطه این پدر و پسر از بین رفته است‏‎ ‎‏و حالا ملت ما قیام کرده است و او را کنار گذاشته است و آقای‏‎ ‎‏کارتر هم او را برده است، مجرم ما را برده است و آنجا نگه داشته‏‎ ‎‏است و ما از او مطالبه می کنیم که این مجرم ما را بدهد. این‏‎ ‎‏اشخاصی هم که گروگان هستند در اینجا، اینها هم معلوم نیست‏‎ ‎‏پیش ما که اصلش اینکه مأمور سفارت باشند. سفیر که اینها‏‎ ‎‏نیستند. کاردارشان هم که در اینجا نیست. اصل اینکه اینها از‏‎ ‎‏اجزای سفارت باشند و از دیپلماتها باشند، این پیش ما اصلاً ثابت‏‎ ‎‏نیست. بلکه خلافش بیشتر واضح است. این عده را ما عقیده مان‏‎ ‎‏این است که اینها آمده اند اینجا فقط برای جاسوسی و برای اینکه‏‎ ‎‏مملکت ما را به تباهی بکشند. و شواهد زیاد الآن در همین لانه‏‎ ‎‏جاسوسی هست. خوب، ما اگر چنانچه عیسی مسیح ـ سلام الله ‏‎ ‎‏علیه ـ تشریف بیاورند و این مطالبی را که ما به پاپ گفتیم، خدمت‏‎ ‎‏ایشان عرض بکنیم، ایشان ترتیب اثر به حرف ما نمی دهند؟!‏‎ ‎‏ایشان طرفداری از کارتر می کنند؟! طرفداری از شاه می کنند؟! یا‏‎ ‎‏طرفداری از این ملت مظلوم می کنند؟ اگر اعتقاد ایشان این است‏‎ ‎‏که نه، این طرفداری از ظالم می کند، این خلاف مذهب مسیح‏‎ ‎‏است. مذهب مسیح این نیست. پس آقای پاپ هم همچو اعتقادی‏‎ ‎‏ندارد. وقتی اعتقادشان این شد که پیغمبر بزرگ عیسی مسیح‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 152

‏ـ سلام الله علیه ـ اگر تشریف داشتند، به داد این ملت مظلوم‏‎ ‎‏می رسیدند، دادخواهی می کردند از دشمنهای این ملت مظلوم،‏‎ ‎‏حالا این روحانیون مسیح که آقای پاپ خودش را نایب حضرت‏‎ ‎‏مسیح می داند و روحانیون دیگر هم که آنها هم معتقد به مسیح‏‎ ‎‏هستند و خودشان را روحانیون مذهب مسیح می دانند، تابع مسیح‏‎ ‎‏می دانند، بعد از اینکه می دانند که اگر مسیح بود، با ما بود، خوب‏‎ ‎‏حالا آنها هم باید با ما باشند. قاعده این است که ـ به حسب مذهب‏‎ ‎‏مسیح من حرف می زنم، به حسب مقام مسیح من دارم می گویم ـ‏‎ ‎‏مقام بزرگ مسیح این اقتضا را می کند که اعتراض کند به ظالم. ظالم‏‎ ‎‏را از ظلمش باز دارد. شما هم که روحانیت مسیح هستید و ملتها‏‎ ‎‏هم که تابع حضرت مسیح هستند، آن ملتها هم باید تبعیت از‏‎ ‎‏حضرت مسیح بکنند. مگر ملتها هم عقیده شان بر این است که‏‎ ‎‏حضرت مسیح نعوذبالله موافق با ظالم هست؟! و مخالف با‏‎ ‎‏مظلوم؟! و من گمان ندارم یک نفر مسیحی پیدا بشود یک همچو‏‎ ‎‏حرفی بزند. وقتی این طور شد، ما، ملت امریکا که مسیحی‏‎ ‎‏هستند، ملتهای دیگری که مسیحی هستند، علاوه بر اینکه به‏‎ ‎‏روحانیت مسیح توجه می کنیم و این حرف را می زنیم به آنها هم‏‎ ‎‏می گوییم که شما ملتهایی که خودتان را مسیحی می دانید و تابع‏‎ ‎‏عیسی مسیح ـ سلام الله علیه ـ می دانید احتمال این را می دهید که‏‎ ‎‏حضرت مسیح اگر اینجا بودند مخالفت با ما می کردند و موافقت با‏‎ ‎‏کارتر؟! این احتمال را می دادید؟! احتمال می دهید که اگر عیسی‏‎ ‎‏مسیح نعوذبالله به جای کارتر بود، این اعمال را می کرد؟! جوانهای‏‎ ‎‏ما را تا حالا عده ای کشته اند. جوانهای ما را پلیس آن قدر اذیت‏‎ ‎‏کرده. سگها را به جان آنها انداخته است. این ملت مسیح احتمال‏‎ ‎‏این را می دهند که حضرت مسیح راضی به این امر باشند؟ یا‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 153

‏نمی دهند؟ اگر احتمال می دهند که حضرت مسیح به ظلم راضی‏‎ ‎‏باشد، این با مسیحیت منافات دارد. این کفر به حضرت مسیح‏‎ ‎‏است. ما منزه می کنیم حضرت مسیح را از همچو احتمالی. و اگر‏‎ ‎‏این احتمال را نمی دهد، با ما باید باشد. مجرد اینکه آقای کارتر‏‎ ‎‏سرنیزه دارد و طیاره دارد، تانک دارد، توپ دارد، قدرت دارد، این‏‎ ‎‏نباید ملتها را، دولتها را، نه فقط دولتهای مسلم را، نه، ملتهای‏‎ ‎‏مسلم را، دولتهای مسیحی را، ملتهای مسیحی را باید وادار کند به‏‎ ‎‏اینکه، اگر شما مسیحی هستید، اگر یهودی هستید، اگر مسلم‏‎ ‎‏هستید، اگر زرتشتی هستید، به هر مذهبی که هستید رؤسای‏‎ ‎‏مذهب شما با ما موافق اند و مخالف با کارتر و امثال کارتر. شماها‏‎ ‎‏هم باید با ما موافق باشید. ما همان مطلبی را که به آقای پاپ گفتیم‏‎ ‎‏و گفتیم ما پیش شما دادخواهی می خواهیم. ما می خواهیم شما‏‎ ‎‏برسید به این امر ما. ما ملت مظلومی هستیم. شما برسید به این‏‎ ‎‏جنایاتی که اینها کردند. و این جنایت بزرگی که الآن کارتر دارد به ما‏‎ ‎‏می کند. ما الآن به تمام مسیحیون دنیا و تمام یهودیهای دنیا و تمام‏‎ ‎‏زرتشتیهای دنیا و تمام مسلمین دنیا می گوییم، تمام شماها مسئول‏‎ ‎‏هستید. برای اینکه همه شماها اگر چنانچه مذهب خودتان را‏‎ ‎‏تصدیق کرده باشید، لازمه تصدیق مذهب خودتان این است که‏‎ ‎‏صاحبان مذهب شما و کسانی که مذهب شما را آوردند، اینها در‏‎ ‎‏صف مظلومین هستند، نه در صف ظالمها. شما هم باید در صف‏‎ ‎‏مظلومین باشید. شما باید موافقت با ما بکنید، نه موافقت با‏‎ ‎‏کارتر.(248)‏

8 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 154

توجه به امور اقلیتها

سؤال: ‏[‏‏وضع اقلیتها در حکومت اسلامی چگونه است و آیا با‏‎ ‎‏داشتن اقلیتهای متعدد در کشور، حکومت به شکل فدرال در یک‏‎ ‎‏دولت مرکزی با قدرت، ترجیح نخواهد داشت؟‏‏]‏

جواب: ‏بسم الله الرحمن الرحیم. اقلیتها یک وقت گفته می شود به‏‎ ‎‏اقلیتهای مذهبی که در ایران این اقلیتها هست. آنها با سایر افراد‏‎ ‎‏ایران در همه چیز مشترک و حقوقشان به حسب قوانین داده‏‎ ‎‏می شود. و در حکومت اسلامی آنها در رفاه و آسایش و آزادی‏‎ ‎‏هستند.(249)‏

26 / 9 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رفاه و آسایش اقلیتها

‏مجلس جمهوری اسلامی همان سان که در خدمت مسلمین است‏‎ ‎‏و برای رفاه آنان فعالیت می نماید، برای رفاه و آسایش اقلیتهای‏‎ ‎‏مذهبی ـ که در اسلام احترام خاصی دارند و از قشرهای محترم‏‎ ‎‏کشور هستند ـ اقدام و فعالیت می نماید، و اساسا آنان با مسلمانان‏‎ ‎‏در صف واحد و برای کشور خدمت می کنند و در صف واحد از‏‎ ‎‏تمام ارزشها و مآثر آن برخوردار می باشند.(250)‏

7 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توصیه به پاپ

‏این دفعه دومی است که آقای پاپ برای من کاغذ می دهند و‏‎ ‎‏اشخاص را می فرستند؛ دفعه اول برای آن لانه جاسوسی بود که‏‎ ‎‏جوانهای عزیز ما اطلاع پیدا کردند که این مرکزی که در ایران به‏‎ ‎‏اسم سفارت امریکا هست سفارتخانه نیست، و اشخاصی که در‏‎ ‎‏آنجا هستند اشخاص دیپلمات نیستند، بلکه جاسوسانی هستند که‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 155

‏در یک مرکز جاسوسی متمرکز هستند و برای ضرر ملت ما و‏‎ ‎‏کشور ما در آنجا مجتمع هستند، و آقای پاپ شاید ندانسته توصیه‏‎ ‎‏کردند برای آنها، و من در آن وقت مفصل تنبهاتی به ایشان دادم. و‏‎ ‎‏این دفعه برای مدارس خودشان به اسم «مدرسه اندیشه» کاغذ‏‎ ‎‏نوشته اند و رسول فرستاده اند واز ما سفارش خواسته اند برای‏‎ ‎‏اینکه مدارسشان در اینجا باشد. ما با نصارا و با یهود و با سایر‏‎ ‎‏اقشار ملتها هیچ دشمنی نداریم، و از مدارس به هیچ وجه‏‎ ‎‏جلوگیری نمی کنیم، مادامی که مدرسه باشد وبرای تعلیم وتعلم‏‎ ‎‏باشد؛ حالا چه تعلیم و تعلم دستورات مسیح ـ علیه السلام ـ یا‏‎ ‎‏دستورات دیگران؛ لکن اگر ما فهمیدیم که در ایران مدارس طور‏‎ ‎‏دیگری هست، آنجا هم نظیر همان لانه جاسوسی است،‏‎ ‎‏نمی توانیم تحمل کنیم که در مملکت ما به اسم تعلیم و تربیت و به‏‎ ‎‏اسم مدارس، یک امور دیگری انجام بگیرد. و البته این با دولت‏‎ ‎‏است که در این موضوع تأمل کند و این موضوع را درست بررسی‏‎ ‎‏کند؛ چنانچه مدارس، مدارس هستند، برای تعلیم و تربیت‏‎ ‎‏هستند، هیچ ممنوعیتی ایجاد نخواهد شد، و چنانچه خدای‏‎ ‎‏نخواسته این مدارس هم یک وضع دیگری دارند و به اسم‏‎ ‎‏مدارس هستند، آن هم ملت ما تحمل نمی کند و ما نمی توانیم‏‎ ‎‏تحمل کنیم.‏

‏     و من باید این مطلب را برای آقای پاپ به وسیله شما پیام بدهم‏‎ ‎‏که شما آیا از اوضاع این امریکا و این اشخاصی که خودشان را‏‎ ‎‏منتسب کرده اند به مسیحیت بی اطلاع هستید، یا اینکه مطلع‏‎ ‎‏هستید و بدون اینکه توجهی به آن بکنید از آن می گذرید؟ آیا شما‏‎ ‎‏مطلع هستید که ما پنجاه سال در تحت سلطه انگلیس و امریکا‏‎ ‎‏تمام هستی مان به باد رفت؟ شما توجه دارید به اینکه کشور ما در‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 156

‏تحت سلطه ای که توسط رضاخان، انگلیسها به ما تحمیل کردند، و‏‎ ‎‏توسط محمدرضا که انگلیسها و امریکایی ها و شوروی ها به ما‏‎ ‎‏تحمیل کردند، اینها چه کردند با مملکت ما، با کشور ما؟ شما آیا‏‎ ‎‏داد مظلومها را هیچ وقت بنایتان هست که گوش کنید؟ یا همان‏‎ ‎‏فریاد ظالمها را به آن ترتیب اثر می دهید؟ شما می دانید که با این‏‎ ‎‏جوانهای ما، با این دخترها و پسرهای دانشجوی ما الآن امریکا چه‏‎ ‎‏می کند، و پلیس امریکا با آنها چه کرده است؟ می دانید که‏‎ ‎‏خائنهایی که می خواستند در امریکا بر ضد کشور مظلوم ما میتینگ‏‎ ‎‏بدهند و تظاهر کنند، پلیس امریکا حمایت از آنها کرد و آنها‏‎ ‎‏کارهای خودشان را کردند، و وقتی دانشجویان مسلمان ما‏‎ ‎‏می خواستند آنها هم یک تظاهری بکنند و مظلومیت ملت ما را‏‎ ‎‏برسانند، پلیس امریکا چه کرد با آنها؟ آیا آقای پاپ می دانند که‏‎ ‎‏الآن جوانهای ما در غل و زنجیر با دنده های شکسته، بعضی در‏‎ ‎‏حال بیهوشی هستند و دخترهای جوان ما در حبس، در غل و‏‎ ‎‏زنجیر هستند و بعضی در حال بیهوشی؟ ایشان این مسائل را اصلاً‏‎ ‎‏توجه به آن دارند؟ توجه به این دارند که حضرت مسیح‏‎ ‎‏ـ علیه السلام ـ با بشر چه جور بود، و شما که مدعی نیابت از او‏‎ ‎‏هستید توجه به این مسائل هیچ نمی کنید؟ کاش یک پیکی هم برای‏‎ ‎‏کارتر ایشان می فرستادند. کاش شما را می فرستادند با یک نامه ای‏‎ ‎‏پیش کارتر که با این جوانهایی که می خواهند احقاق حق بکنند،‏‎ ‎‏می خواهند مظلومیت ملت ما را اظهار کنند، آنها را گرفته اند و از‏‎ ‎‏حبسی به حبس دیگر می برند و دست و پای آنها را غل زده اند،‏‎ ‎‏زنجیر زده اند ودنده های آنها را شکسته اند با چکمه، و الآن هم‏‎ ‎‏آنها در زیر زنجیر آنها و در زیر چکمه دژخیمان کارتر و امریکا از‏‎ ‎‏بین دارند می روند. من چطور جواب ملت را بدهم که ملت ما اگر‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 157

‏بگویند که این روحانیت مسیح در خدمت ابرقدرتهاست، ما چطور‏‎ ‎‏جواب آنها را بدهیم؟ من متأسفم که نمی توانم جواب اینها را‏‎ ‎‏بدهم؛ برای اینکه اگر من بخواهم دفاع کنم از روحانیت مسیح،‏‎ ‎‏علایمی که در کار است، شواهدی که در کار است، ملت ما برای‏‎ ‎‏ما آن شواهد را به رخ ما می کشند. چرا باید ایشان در این مدت‏‎ ‎‏طولانی که ما در زیر رنج بودیم، و جوانهای ما را در خیابانهای‏‎ ‎‏ایران می کشتند، و خون آنها را روی اسفالتها جاری می کردند،‏‎ ‎‏ایشان یک کلمه سفارش اینها را نکند؟ این تبعیض را چرا ایشان‏‎ ‎‏قائل هستند؟ مگر حضرت مسیح تعلیماتش تعلیمات تبعیضی‏‎ ‎‏است؟ مگر حضرت مسیح با یک طایفه خوبند و آن ثروتمندان، و‏‎ ‎‏با طایفه دیگر بد هستند و آن مظلومان و اشخاصی که بیچاره و‏‎ ‎‏فقیر هستند که شما دارید این کار را می کنید؟‏

‏     من می دانم که مذهب مسیح این نیست، و هر کس که دنباله‏‎ ‎‏مسیح باشد باید حامی مظلومان باشد، و باید با ابرقدرتها مقابله‏‎ ‎‏کند، همان طوری که کسی که تابع مذهب اسلام است باید با‏‎ ‎‏ابرقدرتها مخالفت کند، و مظلومان را از زیر چنگال اینها بیرون‏‎ ‎‏بیاورد. چرا باید آقای پاپ احوالی از این دخترها و پسرهایی که‏‎ ‎‏امروز، الآن که من دارم با شما صحبت می کنم، در حبسها و‏‎ ‎‏زنجیرها و گرفتاریها و شکنجه ها به سر می برند، ایشان یک کلمه‏‎ ‎‏راجع به این مسائل صحبت نکند؟ چرا نباید به این اشخاصی که‏‎ ‎‏خودشان را مسیحی می دانند و خودشان را اهل کلیسا می دانند‏‎ ‎‏یک کلمه نگویند که شما که مسیحی هستید چرا این کارها را‏‎ ‎‏می کنید؟ من جواب این مظلومها را چه بدهم؟ اینها که به ما اشکال‏‎ ‎‏می کنند که شما طرفدار روحانیت هستید، و این روحانیت هیچ‏‎ ‎‏کلمه ای در مقابل قدرتهای بزرگ و ظلمهایی که بر مردم می شود،‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 158

‏بر مظلومین می شود، حتی ظلمهایی که بر خود اشخاصی که در‏‎ ‎‏امریکا هستند می شود، یک کلمه صحبت نمی شود، و یک پیام‏‎ ‎‏فرستاده نمی شود، و یک رسول فرستاده نمی شود؛ لکن وقتی که‏‎ ‎‏یک لانه جاسوسی را ما می گیریم که جاسوسیّتش مسلّم است،‏‎ ‎‏ایشان رسول می فرستند ونامه می فرستند، و حالا هم که مدارس‏‎ ‎‏اینجا، مدارس علمی شان اینجا هست، و اشخاص می گویند ـ من‏‎ ‎‏این را مطلع الآن نیستم ـ اشخاص که رفته اند و دیده اند می گویند‏‎ ‎‏اینجا هم مرکز تعلیم و تعلم نیست، بلکه مرکز دیگری است،‏‎ ‎‏ایشان حالا باز نامه فرستاده اند و سفارش کرده اند. مگر ما با علم‏‎ ‎‏مخالفیم؟ مگر ما با تعلیمات مخالفیم؟ مگر ما با مدارس مخالفیم؟‏‎ ‎‏با مدارس نصارا، با مدارس زرتشتی، با مدارس یهود ما کی‏‎ ‎‏مخالف هستیم؟ اما اگر مدارس جور دیگری باشند، ما نمی توانیم‏‎ ‎‏تحمل بکنیم. ایشان باید اول ببینند این مدارس چه بوده؛ بفرستند‏‎ ‎‏اشخاص را مشاهده کنند که این مدارس چه وضعی داشته است‏‎ ‎‏که دولت ما نتوانسته تحمل کند. و البته این با دولت است، لکن‏‎ ‎‏آنچه که من به شما می گویم که به آقای پاپ بگویید این است که‏‎ ‎‏شما رویه خودتان را که روحانی هستید عوض کنید، و با مظلومین‏‎ ‎‏و با اشخاصی که زیر چکمه امریکا دارند از بین می روند، و با این‏‎ ‎‏دختر و پسرهای جوان ما که الآن در حبسهای امریکا به سر‏‎ ‎‏می برند، و آنها را از یک حبسی به حبس دیگر، و اخیرا در یک‏‎ ‎‏سلولهای منفرد آنها را حبسی کرده اند، بپرسند چرا این کار شده‏‎ ‎‏است. چرا گوشمان نمی شنود یکوقت از آقای پاپ که طرفداری‏‎ ‎‏مظلومینی که مال ایران هست، یا افرادی که در خود مملکت‏‎ ‎‏امریکا هست و تحت ظلم و شکنجه هستند، یک بازخواستی‏‎ ‎‏نمی کند؟ شما از قول من به ایشان سلام برسانید و بگویید که این‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 159

‏رویه را طرد بکنید. شما طرفدار مظلوم باشید. شما طرفدار باشید‏‎ ‎‏از اشخاصی که چپاول شده اند، مظلومند، زیر چکمه هستند. شما‏‎ ‎‏از این جوانها و دخترها و پسرهای ما که الآن در زیر چکمه‏‎ ‎‏دژخیمان امریکا هستند طرفداری کنید. به این اشخاصی که اظهار‏‎ ‎‏تبعیت از شما می کنند دستور بدهید که اینها را رها کنند. ما‏‎ ‎‏نمی توانیم دیگر زیر بار امریکا برویم. امریکا اگر تمام افراد ما را‏‎ ‎‏هم از بین ببرد، دیگر نمی تواند در اینجا بیاید منافع خودش را‏‎ ‎‏جبران کند و منافع خودش را تأمین کند و ملت ما را به ستم و زور‏‎ ‎‏در تحت شکنجه و اختناق قرار بدهد. امریکا باید این را بداند که‏‎ ‎‏دیگر گذشته است از اینکه او خیال بکند که می تواند باز در ایران با‏‎ ‎‏این شیطنتها برگردد، و آقای پاپ هم سفارش کند به این امریکا که‏‎ ‎‏نکنند اینطور با بشر، اینطور دژخیمی نکنند با بشر، اینطور ظلم‏‎ ‎‏نکنند به بشر. بشر اشخاصی هستند که عبادالله هستند، بندگان‏‎ ‎‏خدا هستند، با بندگان خدا اینطور نکنند، اینقدر ظلم نکنند، اینقدر‏‎ ‎‏ستم نکنند. من امیدوارم که آقای پاپ به وظیفه دینی خودشان به‏‎ ‎‏وظیفه مسیحیت خودشان عمل کنند، و این کارهایی که دژخیمان‏‎ ‎‏امریکا می کنند و پلیس امریکا می کنند جلوگیری کنند. و ما در‏‎ ‎‏مقابل امریکا ایستاده ایم تا آخر، و نخواهیم گذاشت امریکا باز‏‎ ‎‏برگردد، یا آن اشخاصی که تبع او هستند برگردند. و ملت ما تا آخر‏‎ ‎‏نفَس برای دفاع از حق حاضر است و تحت بار ظلم نخواهد‏‎ ‎‏رفت.(251)‏

12 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

توصیه به اقلیتهای مذهبی

‏به اقلیتهای مذهبی رسمی وصیت می کنم که از دوره های رژیم‏‎ ‎


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 160

‏پهلوی عبرت بگیرند و وکلای خود را از اشخاص متعهد به مذهب‏‎ ‎‏خود و جمهوری اسلامی و غیروابسته به قدرتهای جهانخوار و‏‎ ‎‏بدون گرایش به مکتبهای الحادی و انحرافی و التقاطی انتخاب‏‎ ‎‏نمایند.(252)‏

15 / 3 / 68

*  *  *

‏ ‏


کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 161

کتابآزادی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 162