امامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

امامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.
محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

امامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)

 

امامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «امامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر چهل و دوم از آثار موضوعی تبیانها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. در این مجموعه تمامی آثار و نوشته های امام خمینی (ره) در باب مقوله "امامت و ولایت و انسان کامل" گردآوری و در هفت بخش: 1ـ انسان کامل (مشخصات و اوصاف و مصادیق و ویژگیهای انسان کامل)، 2ـ ولایت، 3ـ ولایت تکوینی، 4ـ ولایت تشریعی، 5ـ مقام و شخصیت ائمه، 6ـ تشیع، مکتب ائمه (ع)، 7ـ شبهاتی پیرامون امامت تنظیم گردیده است و در پایان کتاب مجموعه ای از فهرست ها، شامل فهرست تفصیلی مطالب، آیات، روایات، مآخذ و منبع درج شده است.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ بر اساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.