فصل هشتم: دنیا و آخرت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فصل هشتم: دنیا و آخرت

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏               ‏فصل هشتم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

دنیا و آخرت

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابمعاد از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 229


کتابمعاد از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 230

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

معنای دنیا و آخرت

‏فقیـر گوید که می توان گفت که دنیا گاهی گفته می شود به نشئه‏‎ ‎‏نازله وجود که دار تصرم و تغییر و مجاز است؛ و آخرت به رجوع‏‎ ‎‏از این نشئه به ملکوت و باطن خود که دار ثبوت و خلود و قرار‏‎ ‎‏است. و این نشئه از برای هر نفسی از نفوس و شخصی از‏‎ ‎‏اشخاص متحقق است. بالجمله، از برای هر موجودی مقام ظهور و‏‎ ‎‏ملک و شهودی است، و آن مرتبه نازله دنیاویه آن است؛ و مقام‏‎ ‎‏بطون و ملکوت و غیبی است، و آن نشئه صاعده اخرویه آن‏‎ ‎‏است.(142)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مقصود از آخرت

‏مقصود از «آخرت» غایت القصوای دایره وجود و نهایت رجوع‏‎ ‎‏است؛ و آخرت به قول مطلق همان است. بنابر این، دنیا تمام دایره‏‎ ‎‏ظهور، و زهد در آن مستلزم خلوص قلب است از غیر حق‏‎ ‎‏تعالی.(143)‏

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابمعاد از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 231