فصل اول: جنگهای حق و باطل
قدرت‌طلبی و حب‌نفس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1380

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

قدرت‌طلبی و حب‌نفس

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خودخواهی، منشا‎ ‎نزاعها

‏اگر تمام انبیا جمع بشوند در یک محلی، هیچ وقت با هم نزاع نمی کنند.‏‎ ‎‏اگر اولیا و انبیا را، شما فرض کنید که الآن بیایند در دنیا، هیچ وقت با هم‏‎ ‎‏نزاع ندارند. برای اینکه نزاع مال خودخواهی است. از نقطۀ نفس انسان‏‎ ‎‏پیدا می شود که آنها نفس را کشته اند. جهاد کرده اند و همه خدا را‏‎ ‎‏می خواهند. کسی که خدا را می خواهد نزاع ندارد. همه نزاعها برای این‏‎ ‎‏است که این برای خودش یک چیزی می خواهد، آن هم برای خودش‏‎ ‎‏یک چیزی می خواهد. این دو خودها تزاحم می کنند. این قدرت را‏‎ ‎‏می خواهد مال خودش باشد، آن هم قدرت را می خواهد مال خودش‏‎ ‎‏باشد. تزاحم می کنند. جنگ درمی آید. اگر مردم تربیت بشوند به تربیت‏‎ ‎‏انبیا که همۀ کتب آسمانی برای این تربیت آمده است، همۀ این نزاعها‏‎ ‎‏از‌بین می رود. همۀ این گرفتاریهایی که برای بشر است از بین‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 30

‏می رود.(35)‏

2 / 10 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ابرقدرتها، منشا‎ ‎جنگها

‏در دنیا هم همۀ فسادها و همۀ جنگهایی که در عالَم تحقق پیدا می کند‏‎ ‎‏به دست ابرقدرتها، همه جنگهای شیطانی و طاغوتی است. در جنگها‏‎ ‎‏هم جنگ طاغوتی هست و جنگ توحیدی. جنگهایی که پیغمبرها‏‎ ‎‏می کردند، اولیا می کردند، مومنین می کردند برای این بود که اشخاص‏‎ ‎‏سرکش را از آن سرکشیها برگردانند و تادیب کنند. این جنگ، جنگ‏‎ ‎‏الهی است و آن جنگهایی که برای احراز مقام است، برای به دست آوردن‏‎ ‎‏قدرت است، برای تحمیل بر جامعه هاست، برای جنایتکاری این‏‎ ‎‏ابرقدرتهاست یا هر قدرتی، این جنگها جنگهای ابلیسی است و‏‎ ‎‏جنگهای طاغوت است.(36)‏

9 / 6 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حب نفس، منشا‎ ‎همه گرفتاریها

‏اساس این گرفتاریهایی که بشر به آن مبتلاست، از زمان آدم صفی الله تا‏‎ ‎‏امروز و از امروز تا روز حشر، آنکه بشر به آن مبتلاست و اساس تمام‏‎ ‎‏فسادها و جنگها و ظلمها و تعدیها و تجاوزها بر آن محور است، اساسش‏‎ ‎‏حب نفس است که شعبه هایی از این حب نفس و مظاهری که دارد که اگر‏‎ ‎‏ملاحظه بفرمایید، این مظاهری که پایه اش حب نفس است، بشر را به‏‎ ‎‏تباهی کشیده و می کشد و انبیا هم برای اصلاح این امر آمده اند و‏‎ ‎‏مع الاسف، آنطوری که آنها می خواستند، موفق نشده اند و گمان ندارم که‏‎ ‎‏هیچ کس موفق بشود. یک شعبه از این و یک مظهری از این حب نفس،‏‎ ‎‏حب ریاست است؛ حب جاه است؛ حب غلبه است. از اول عالم تا حالا، از‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 31

‏این قدرتهای جابر هر چه به مردم رسیده است، از این حب اشتهار،‏‎ ‎‏ریاست، حب قدرت و از اینها بوده است که اساسش همان حب نفس‏‎ ‎‏است. الآن هم که ما در یک وضعی باقی هستیم در دنیا که همه می دانید‏‎ ‎‏دنیا الآن چه خبر است وبر بلاد مسلمانها چه می گذرد و بر کشورهای‏‎ ‎‏مظلوم  چه ظلمها واقع می شود، اساس همۀ اینها همان حب مسند و‏‎ ‎‏ریاست است. حب قدرت است که امریکا را وادار می کند که این‏‎ ‎‏جنایتهایی که در طول تاریخ بی سابقه است، انجام بدهد. و حب سلطه و‏‎ ‎‏ریاست است که شوروی را برمی انگیزد که اینطور با مردم دنیا و‏‎ ‎‏مظلومین دنیا رفتار کند. و حب نفس است که کشورهای اسلامی، سران‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی در مقابل جنایاتی که از این قدرتها واقع می شود و از‏‎ ‎‏وابستگان آنها واقع می شود، بی تفاوتند. اگر این حب نفس در این سران‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی نبود و این حب جاه و قدرت نبود، با این فجایع که‏‎ ‎‏واقع شده است، با این ظلمهایی که واقع شده است بر ایران و بدتر از او بر‏‎ ‎‏لبنان، نمی نشستند و تماشا کنند... اگر این حب جاه نبود، که ارث‏‎ ‎‏شیطان است واز اول شیطان برای همین خصیصه ای که داشت مطرود‏‎ ‎‏شد، و چون خودش را از آدم بالاتر می دانست و خودش را «نار»‏‎ ‎‏می دانست و آدم را «طین» و آن نورانیت آدم را ادراک نکرده بود، موجب‏‎ ‎‏این شد که مطرود شد و قسم خورد که همه را مطرود کند، یعنی همۀ بشر‏‎ ‎‏را، و الآن دارد او موفق می شود در مقابل همۀ انبیا.‏

‏     این حمله ای که صدام به ایران کرد، خوب، همه می دانید که برای این‏‎ ‎‏بود که سردار قادسیه بشود! و آن مسائل و این حمله ای که اسرائیل بر‏‎ ‎‏لبنان در مقابل چشم همۀ مسلمانان منطقه و دولتهای منطقه کرد، همه‏‎ ‎‏می دانید که برای قدرت طلبی وجاه طلبی ‏‏[‏‏بود.‏‎ ‎‏]‏‏و امریکا هم همین و‏‎ ‎‏همۀ قدرتها هم همین.(37)‏

9 / 6 / 61 


کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 32

بی تقوایی،‎ ‎عامل‌جنگ

‏اگر تقوا در کار بود و اگر چنانچه هر کسی روی مرز خودش عمل می کرد،‏‎ ‎‏اینهمه جنگ و  جدال پیش نمی آمد.(38)‏

11 / 9 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تخصص بی تعهد،‎ ‎علت جنگ

‏ما می دانیم که اگر با دقت ریشه یابی کنیم، آنچه بر ملت ما گذشته و اکنون‏‎ ‎‏می گذرد حتی جنگ تحمیلی، سرچشمه از دانشگاه غربزده و‏‎ ‎‏متخصصان غیر متعهد و وابسته گرفته است.(39)‏

19 / 9 / 63 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سرکشی نفس،‎ ‎منشا‌جنگها

‏آمال نفسانی که پایینتر از آمال عقلانی است، عالم را به آتش کشیده.‏

‏     تمام این جنگها و تمام این نزاعهایی که در این عالم واقع می شود،‏‎ ‎‏چه در یک عایله واقع بشود یا در همۀ عالم، که آن هم یک عایله است،‏‎ ‎‏تمام اینها از همین سرکشی نفس است.(40)‏

8 / 3 / 66 

*  *  *

‎ ‎

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 33