فصل اول: جنگهای حق و باطل
تفاوت جنگها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1382

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تفاوت جنگها

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تشابه منطق کارتر‎ ‎و معاویه

‏در جنگ صفین وقتی که عمار یاسر برای خاطر جنگ با معاویه در رکاب‏‎ ‎‏امیرالمومنین کشته شد، بین لشکر معاویه حرف واقع شد که پیغمبر به‏‎ ‎‏عمار فرمودند که تو را فرقۀ یاغی و باغی شهید می کنند و حالا لشکر معاویه‏‎ ‎‏شهید کرده است عمار یاسر را، پس باید فرقۀ یاغی و طاغی همین معاویه و‏‎ ‎‏لشکر او باشند. معاویه گفت که نه، این را امیرالمومنین کشته برای اینکه او‏‎ ‎‏فرستاده او را به جنگ، و وقتی که او فرستاد به جنگ پس امیرالمومنین او را‏‎ ‎‏کشته است؛ پس فرقۀ باغیه عبارت از آن دسته هستند! منطق کارتر همین‏‎ ‎‏منطق معاویه است که گفته است به اینکه اینها مردم را به کشتن می دهند ـ‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 42

‏یعنی علمای اسلام مردم را به کشتن می دهند. حالا باید ما حساب این را با‏‎ ‎‏ایشان بکنیم ببینیم که آیا این منطق ایشان همان منطق معاویه است یا‏‎ ‎‏یک قدری هم بدتر، یا یک منطق صحیحی است.‏‏(53)‏

25 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

فرق بین قیام‎ ‎دنیایی و الهی

‏دشمنهای ما می خواهند برای دنیا بزنند. شما برای خدا می خواهید‏‎ ‎‏جنگ بکنید، نهضتتان برای خدا بوده است. آنها برای دنیا بوده. این دو تا‏‎ ‎‏فرق، فرق بین این دو تا خیلی زیاد است که یک دسته ای برای خدا قیام‏‎ ‎‏کنند، یک دسته ای برای دنیا. آن که برای دنیاست تا ببیند که شاید‏‎ ‎‏دنیایش متزلزل بشود فرار می کند. آن که برای خداست تا آخر هم فرار‏‎ ‎‏نمی کند.(54)‏

‏ ‏

29 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تفاوت ماهیت‎ ‎جنگها

‏جنگ علی بن ابیطالب با جنگ معاویه ماهیتاً فرق دارد، ذاتاً فرق دارد؛‏‎ ‎‏یکی شمشیر می کشد و ظل الله است؛ ظل خداست. یکی شمشیر‏‎ ‎‏می کشد و ظل شیطان است، ماهیتاً این دو تا با هم فرق دارند.(55)‏

‏ ‏

21 / 3 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تمایز قوای مسلح‎ ‎ایران با قوای مسلح‎ ‎عراق

‏عمدۀ حرف این است که فرق است مابین قوای مسلّح ایران با قوای مسلّح‏‎ ‎‏عراق، فرق است ما بین فرماندهان قوای مسلّح ایران با فرماندهان قوای‏‎ ‎‏مسلّح عراق و آن این است که اینها به اسلام فکر می کنند و روی قواعد‏‎ ‎‏اسلام می خواهند عمل بکنند، و لهذا، به شهرهایی که دفاع ندارند، به‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 43

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

 

‏مردم بازار و به مردم و فقرای جاهای دیگر کاری ندارند و فقط اگر الزام‏‎ ‎‏پیدا کردند که یک مثلاً، توپی بیندازند، یک بمبی بیندازند، به همان‏‎ ‎‏مراکزی که مراکز قدرت شیطانی است، اینها هجوم می کنند. لکن‏‎ ‎‏فرماندهان عراق از خدا بی خبرند، اعتقادی به این مسائل ندارند. لهذا،‏‎ ‎‏توی شهرها می اندازند بمبهایشان را، در خرمشهر، در اهواز، در این‏‎ ‎‏جاها، شهرها را هدف قرار می دهند و ما دستمان بسته است از این جهت‏‎ ‎‏که نمی خواهیم مردم عادی و مردم بی گناه تلف بشوند و آنها دستشان باز‏‎ ‎‏است از باب اینکه اعتقاد به آن چیزهایی که در اسلام مطرح است، آن‏‎ ‎‏چیزهایی که «انسان بما انّه انسان» می فهمد، آن چیزهایی که شرف‏‎ ‎‏انسان اقتضا می کند، آنها این مسائل پیششان مطرح نیست. آنها همان‏‎ ‎‏پیش بردن و رفتن و زدن و اینطور چیزها، لکن اینطور نیست که مملکت‏‎ ‎‏ایران نتواند اینها را از بین ببرد، لکن می خواهد قدم به قدم پیش برود که‏‎ ‎‏مبادا بی گناهها ـ خدای ناخواسته ـ زیر پا بروند. ما باید روی قواعد‏‎ ‎‏اسلامی عمل بکنیم. قدم قدم پیش رفتیم، تکه تکه جلو رفتیم و آنها‏‎ ‎‏خیال کردند قدرتی در کار نیست. حالا فهمیدند آنها که نه، قدرت هست،‏‎ ‎‏لکن قدرتمندان اینجا روی یک قواعد عمل می کنند و قدرتمندان اشرار‏‎ ‎‏روی یک قواعد دیگر عمل می کنند. لهذا، آنها مراکز جمعیت را هر جا‏‎ ‎‏پرجمعیت است آنها به توپ می بندند یا نارنجک می اندازند. اینها‏‎ ‎‏می خواهند همان هدفهایی که مربوط به قوای مسلّحۀ آنهاست ‏‏[‏‏سقوط‏‏]‏‎ ‎‏بکند.(56)‏

‏ ‏

8 / 7 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تفاوت ارتش ما با‎ ‎ارتش دشمن

‏فرق ارتش ما و ارتش آنها این است که ارتش ما دستش بسته است. ارتش‏‎ ‎‏ما اسلام برایش تکلیف معیّن کرده. ارتش آنها دستشان باز است. توپ،‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 44

‏موشک زمین به زمین به اصطلاح خودشان می اندازند، نُه متری، ده‏‎ ‎‏متری، یک شهر هم همه اش را خراب کنند، آن وقت تبریک می شنوند.‏‎ ‎‏ارتش ما نمی کند این کار را، نمی تواند این کار را بکند و نخواهد کرد.‏‎ ‎‏ارتش ما فقط موارد جنگی آنها و اشخاصی که مخالف اسلام و قیام بر ضد‏‎ ‎‏اسلام کردند، می کوبد و خواهد کوبید.(57)‏

‏ ‏

6 / 8 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

دشمن به دنبال‎ ‎ویرانی است

‏صدام گفته است که چنانچه به مقاصد من عمل نکنید، من بیشتر از این،‏‎ ‎‏کشور شما را خراب می کنم. تو هر چه توانستی کرده ای و هرچه بتوانی‏‎ ‎‏می کنی و بیشتر از آن هم نتوانستی که بکنی، نه اینکه نخواستی بکنی.‏‎ ‎‏تو اگر بتوانی تمام مسلمین ایران را خواهی کشت، لکن این خیال باطلی‏‎ ‎‏بود که کردی و گمان کردی که ملت ایران بی تفاوت است، اگر تو هجوم‏‎ ‎‏بیاوری به کشورش و ارتش ایران ضعیف و ناتوان است. ملت و ارتش به تو‏‎ ‎‏فهماند که مساله آنطور که تو حساب کرده بودی و آنطور که قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ حساب کرده بودند، نبود و همان وقت که تو هجوم کردی و ناگهان‏‎ ‎‏هجوم کردی، جلوی تو را گرفتند و پس از آن یک قدم هم پیش نیامدی و‏‎ ‎‏حالا هم‌هر روز عقبتر خواهی رفت. و اگر نبود خوف اینکه ملت شریف‏‎ ‎‏عراق صدمه ببیند، اگر ما هم و ارتش ما هم و ملت ما هم مثل صدام فکر‏‎ ‎‏می کرد که باید پیشبُرد ولو به کشتن ملتها، ولو به‌کشتن‌بچه ها و زنها و‏‎ ‎‏پیرمردها، اگر یک همچو برنامه ای بود، امروز می دیدی که عراق دیگر‏‎ ‎‏کسانی را که بتوانند کاری انجام بدهند، ندارد. لکن کشور ما متعهد به‏‎ ‎‏اسلام است و ارتش ما متعهد به اسلام است؛ ارتشی است که از بالای‏‎ ‎‏شهرهای بزرگ عراق می گذرد و در آخرین نقطۀ عراق، در مرز اردن،‏‎ ‎‏می کوبد مراکز نظامی عراق را و یک بمب در شهرهای عراق نمی اندازد.‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 45

‏این کشور اسلامی است و این لشکر، اسلامی و این قوای مسلحه، اسلامی‏‎ ‎‏است و آن کسی که می کوبد مسلمین را و آواره می کند مسلمین عرب را و‏‎ ‎‏به تباهی می کشد کشور اسلامی را، به جرم اسلامیت، آن کس در سلک‏‎ ‎‏مسلمین نیست؛ هر چه هم فریاد بزند که من مسلمم، فریاد بزند که من‏‎ ‎‏شهادت می دهم، لکن این اسلام‌نفاق است که بسیاری از شهادتها را‏‎ ‎‏می دهند و در صدر اسلام هم‌می دادند، لکن منافقینی بودند که بالاتر از‏‎ ‎‏سایر کفار‌بودند.(58)‏

20 / 1 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رضایت

الهی و شیطانی،‎ ‎اهداف جنگها

‏فرق است ما بین ایدۀ شماها و دشمنهای شما؛ آنها برای قدرتمندی،‏‎ ‎‏برای نمایش قدرت، برای شیطان، با اسلام به جنگ برخاستند و شما‏‎ ‎‏برای خدا و برای رضای او و برای قوت دادن به اسلام و پیاده کردن احکام‏‎ ‎‏اسلام به دفاع برخاستید. شما مدافع از انسانهای مظلوم در طول تاریخ‏‎ ‎‏هستید. مدافعات شما از اسلام و پیروزی شما انحصار به پیروزی در‏‎ ‎‏میدان ندارد. شما در تمام ابعاد پیروز هستید و شما در تمام جهات‏‎ ‎‏معنوی و مادی پیروز هستید و شما در طول تاریخ پیروز هستید و‏‎ ‎‏پیروزی شما پشتوانۀ پیروزی مستضعفین جهان است در طول تاریخ.‏‎ ‎‏شمایی که با آغوش باز و با روی گشاده به طرف الله و به طرف لقاءالله و به‏‎ ‎‏طرف شهادت می روید پیروز هستید؛ چه در میدان جنگ پیروز بشوید و‏‎ ‎‏می شوید، و چه ـ خدای نخواسته ـ شکست بخورید و نخواهید خورد. شما‏‎ ‎‏آن چیزی را که همراه دارید دشمنان شما ضد او را همراه دارند؛ شما‏‎ ‎‏رضای خدا را همراه دارید و آنها سخط خدا را، شما ایمان را همراه دارید و‏‎ ‎‏آنها طرفداری از کفر را، شما آرامش قلبی دارید و در این جنگ با آرامش،‏‎ ‎‏با خاطر آسوده، با این ایده که اگر شهید بشوم پیروزم و اگر پیروز بشوم هم‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 46

‏پیروزم، شما این را دارید و آنها از مرگ فرار می کنند. بین این دو طایفه‏‎ ‎‏بسیار فرق است؛ آن که مرگ را در آغوش می گیرد برای اینکه شهادت‏‎ ‎‏است، برای اینکه از اسلام است، برای اینکه دفاع از حق است و آن که از‏‎ ‎‏مرگ فرار می کند برای اینکه برای طعمه، جنگ می کند.(59)‏

18 / 12 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لقاءالله ، هدف‎ ‎رزمندگان

‏آنها که داوطلب برای جنگها هستند، داوطلبیشان برای شیطان است.‏‎ ‎‏آنها هم داوطلب می شوند، شما هم داوطلب هستید. لکن فرق هست‏‎ ‎‏مابین داوطلبی و ایثار شما با داوطلبی و ایثار منحرفین. آنها برای‏‎ ‎‏رسیدن به دنیا و برای رسیدن به آمال و شهوات نفسانی وارد می شوند در‏‎ ‎‏میدانها و شما برای شهادت و برای رسیدن به لقاءالله وارد می شوید.(60)‏

28 / 1 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شباهت در صورت‎ ‎اعمال و تفاوت در‎ ‎غایات

‏صورت اعمال همیشه شبیه به هم است، ظاهر عمل از یک فاجر فاسد‏‎ ‎‏ظاهر بشود یا کافر ظاهر بشود و از یک مومن موحد یا از یک ولی خدا،‏‎ ‎‏ظاهر یکی است. شمشیری که ابن ملجم می کشد و بهترین خلق الله را‏‎ ‎‏شهید می کند با شمشیری که بهترین خلق الله می کشد و عدوالله را اعدام‏‎ ‎‏می کند در صورت یکی است؛ شمشیر است و قدرت عمل است و کشتن‏‎ ‎‏آن طرف یا شهید کردن آن طرف. اما آنچه که ممتاز می کند این دو عمل‏‎ ‎‏را از هم و همۀ اعمال صادره از بشر به واسطۀ او ممتاز می شود، آن عبارت‏‎ ‎‏از غایات اعمال است، انگیزه های اعمال است. این شمشیر برای چه‏‎ ‎‏کشیده شد و برای چه زده شد؟ این ندا برای چی بلند شد و برای چی‏‎ ‎‏ختم شد؟ اگر شمشیر برای خدا بلند بشود و برای خدا به پایین بیاید، این‏

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 47

‏انگیزه، انگیزۀ الهی است، ارزشمند است؛ اگر برای شیطان باشد، این‏‎ ‎‏ابلیسی است و ارزشمند نیست.(61)‏

21 / 11 / 65 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابجنگ و دفاع در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 48