فصل دوم: عوامل موثر بر تعلیم و تربیت
عوامل اجتماعی و محیطی
نهادهای تادیبی و اجرای حدود الهی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1270-1368

محل نشر : تهران

زبان اثر : فارسی

نهادهای تادیبی و اجرای حدود الهی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

قصاص، حقیقت رحمت 

‏     ‏‏رحمت و رافت الهیه است در عالم ملک، بلکه تمام حدود و‏‎ ‎‏تعزیرات و قصاص و امثال آن، حقیقت رحمت و رافت است که در‏‎ ‎‏صورت غضب و انتقام جلوه نموده: وَ ‏‏[‏‏لَکُم‏‏]‏‏ فِی القِصَاصِ حَیوةٌ یا‏‎ ‎‏اولِی الالبَابِ‏‎[1]‎‏.(585)‏

*  *  *

‏ ‏

 

حیات توده ها در قصاص 

‏     تنها اگر به قانون قصاص و دیات و حدود اسلام یک سال عمل‏

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 334

‏شود تخم بیدادگریها و دزدیها و بی عفتیهای خانمانسوز از کشور‏‎ ‎‏برچیده می شود. کسی که بخواهد دزدی را از جهان بردارد باید‏‎ ‎‏دست دزد را به بریدن کوتاه کند وگرنه با این حبسهای شما‏‎ ‎‏کمک کاری به دزدان و دزدی کردن است. زندگی بشر را باید به‏‎ ‎‏قصاص تامین کرد و زیر سر این قتل قصاصی حیات توده خوابیده‏‎ ‎‏و لکم فی القصاص حیوة‏‎[2]‎‏ وگرنه با چند سال زندان کار درست‏‎ ‎‏نمی شود، اگر زن و مرد زناکار را صد تازیانه می زدند اینهمه‏‎ ‎‏مرضهای تناسلی خانمان برانداز در کشور ایجاد نمی شد، این‏‎ ‎‏عواطف کودکانۀ شماها هیچ گاه بر قانون خرد نیست از این جهت‏‎ ‎‏بریدن یک دست خیانتکار را که هم در اصلاح روح خود او‏‎ ‎‏دخالت دارد و هم در اصلاح کشور، می گویید خلاف عاطفه است‏‎ ‎‏لکن کشتن صدها هزار جمعیت را در زیر آتشبارها و آتش زدن‏‎ ‎‏شهرهای بزرگ را برخلاف عاطفه نمی دانید. شما انگارۀ خرد را‏‎ ‎‏گم کردید کشتن یک نفر قاتل و تخم قتل را به این کشتن از جهان‏‎ ‎‏برافکندن از جمعیت جهان کاستن است لکن یک مملکت را در‏‎ ‎‏زیر بمبهای آتشزا نیست و نابود کردن کاستن افراد توده نیست.‏‎ ‎‏آوخ از این آدمیزادۀ بیخرد.(586)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اعدامهای رحمت 

‏     ‏‏این جامعه مثل یک انسان می ماند: گاهی وقتها برای اصلاح‏‎ ‎‏جامعه یک کسی را تادیب می کنند. آن هم تادیبی که گاهی وقتها‏‎ ‎‏منتهی به کشتن می شود. یک نفر آدمی که یک مملکت را‏‎ ‎‏می خواهد فاسد بکند، یک کشور را، یک گروه را، فاسد‏‎ ‎‏می خواهد بکند، و قابل اصلاح نیست، این را باید برای تهذیب‏

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 335

‏جامعه، برای حفظ جامعه، این غدۀ سرطانی را باید از اینجامعه‏‎ ‎‏دور کرد. دور کردنش هم به این است که اعدامش کنند. اعدامهای‏‎ ‎‏اسلامی اینطوری است؛ نه مثل اعدامهای غربی می ماند. آنها‏‎ ‎‏می ریزند می کشند می برند از بین؛ و همۀ آن برای این است که جا‏‎ ‎‏برای خودشان باز کنند. اعدامهایی که در اسلام است اعدامهای‏‎ ‎‏رحمت است.(587)‏

7 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تربیت اسلامی ـ اخلاقی زندانیان 

‏     ‏‏از مسئولین می خواهم که وضع زندانها را تحت نظر قرار دهند‏‎ ‎‏و سفارش اکید کنند که با زندانیان رفتار اسلامی ـ انسانی کنند. و‏‎ ‎‏چه نیکوست که گویندگان متعهد در زندانها حاضر شده و آنان را‏‎ ‎‏تحت تربیت اسلامی ـ اخلاقی قرار دهند. و لازم است که در حفظ‏‎ ‎‏سلامت بیشتر و بهداشت بهتر آنان برنامه هایی داشته باشند که‏‎ ‎‏زاید بر سختی زندان از سختیهای دیگر رنج نبرند. و با صلاحدید‏‎ ‎‏روسای زندان اجازۀ ملاقات بیشتری دهند، خصوصاً در این ایام،‏‎ ‎‏که گناهکاران نیز افرادی هستند همچون خود ما.(588)‏‎[3]‎

29 / 12 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 336

  • )) «ای صاحبان خرد در قصاص برای شما زندگی است»؛ (بقره  /  179).
  • )) بقره  /  179.
  • علاوه بر موارد مذکور جهت اطلاع بیشتر در این مبحث رجوع کنید به:1. صحیفه امام؛ ج 7، ص 312ـ315 .2. همان؛ ج 8، ص 390ـ392 .3. همان؛ ج 7، ص 307ـ309 .