فهارس
فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1270-1368

محل نشر : تهران

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

عنوان

‏صفحه‏

فصل اول: اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت

‏ ‏

‏          ‏اهمیت تربیت‏··· ‏

‏3‏

‏               ‏اهمیت روح انسانی‏··· ‏

‏3‏

‏               اوجب واجبات عقلیه··· ‏

‏4‏

‏               اهمیّت نورانیت باطن··· ‏

‏4‏

‏               تربیت معنوی، رحمت کاملتر··· ‏

‏5‏

‏               اهمیت تربیت اطفال و خطر سهل انگاری··· ‏

‏5‏

‏               شکوفایی فطرت از تربیت صحیح··· ‏

‏5‏

‏               تنزل روحی از تربیت نشدن··· ‏

‏6‏

‏               تزکیه غایت بعثت··· ‏

‏6‏

‏               نور هدایت از تزکیه··· ‏

‏7‏

‏               اصلاح خود مقدم بر همه چیز··· ‏

‏7‏

‏               موفقیت در تهذیب اخلاق··· ‏

‏8‏

‏               آموزش و پرورش دو بال سعادت··· ‏

‏9‏

‏          ‏ضرورت تربیت انسان‏··· ‏

10

‏               محکومیت در صورت عدم اصلاح··· ‏

‏10‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 357

‏               ‏تربیت اختصاصات انسانی‏··· ‏

‏10‏

‏               عواقب عدم مهار نفس··· ‏

‏11‏

‏               ضرورت تربیت انسان توسط انبیا··· ‏

‏11‏

‏               لزوم تربیت جوانان··· ‏

‏11‏

‏               افسار گسیختگی انسان··· ‏

‏12‏

‏               علت همه کشمکشها··· ‏

‏13‏

‏               نیاز جمهوری اسلامی به تربیت و تزکیه··· ‏

‏13‏

‏               شیطان بزرگ، شیطان نفس··· ‏

‏13‏

‏               آغاز تربیت از کودکی··· ‏

‏14‏

‏               اخلاق در راس برنامه های تحصیلی··· ‏

‏14‏

‏          ‏تربیت پذیری انسان‏··· ‏

15

‏               نفوس انسانیه در بدو تولد··· ‏

‏15‏

‏               تغییر فضایل و رذایل در انسان··· ‏

‏16‏

‏               نقش پذیری کودک··· ‏

‏16‏

‏               توانایی اصلاح همۀ امراض··· ‏

‏16‏

‏               کلام بی اساس و غیر علمی··· ‏

‏16‏

‏               تربیت پذیری از الطاف خداوندی··· ‏

‏17‏

‏               بشر و قابلیت تربیت··· ‏

‏17‏

‏               ماموریت انبیا در به فعلیت رساندن استعداد··· ‏

‏17‏

‏               قابلیت تربیت، درک مافوق طبیعت··· ‏

‏18‏

‏               قابلیت کسب ملکات صالحه و رذیله··· ‏

‏18‏

‏               انسان حیوان قابل تربیت··· ‏

‏18‏

‏               روحانیت انسان در گرو رشد··· ‏

‏19‏

‏               انسان نسخه کوچک عالم··· ‏

‏19‏

‏               پاکی نفس، هنگام تولد··· ‏

‏20‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 358

‏               ‏پاکی نفوس در جوانها‏··· ‏

‏21‏

‏               توانایی ترک گناه در جوانی··· ‏

‏21‏

‏          ‏علم و آموزش جهت دار‏··· ‏

21

‏               حجاب علم··· ‏

‏21‏

‏               وصف رویت··· ‏

‏22‏

‏               اهداف علم الهی··· ‏

‏22‏

‏               علوم شرعیه مقدمه معرفت الله ··· ‏

‏23‏

‏               علم نافع··· ‏

‏23‏

‏               اختراعات تحت سیطره جهل··· ‏

‏23‏

‏               عظمت علم به سبب تعلیم رب··· ‏

‏24‏

‏               نقش علم نافع··· ‏

‏24‏

‏               علوم الهی و هدایت باطنی··· ‏

‏24‏

‏               علم بی معنویت··· ‏

‏24‏

‏               ضرر دانش بدون تهذیب··· ‏

‏25‏

‏               اسم رب، مبدا همه خلقها··· ‏

‏25‏

‏                هدف علوم مادی در اسلام··· ‏

‏27‏

‏               آموزش صحیح با تربیت روحی و اخلاقی··· ‏

‏32‏

‏               لزوم تحصیل علم جهت دار··· ‏

‏32‏

‏               نورانیت علم··· ‏

‏33‏

‏               در رفع حجب کوش نه در جمع کتب··· ‏

‏33‏

‏               تقبیح برتری جویی··· ‏

‏34‏

‏               علم در گهواره طفولیت··· ‏

‏34‏

‏          ‏آموزش و پرورش، محور برنامه های انبیا‏··· ‏

34

‏               مقصد اصلی شرایع الهیه··· ‏

‏34‏

‏               تربیت انسان لاهوتی و ربانی··· ‏

‏35‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 359

‏               ‏تبدیل انسان ناقص به کامل‏··· ‏

‏35‏

‏               دعوت اسلام برای ساختن همه ابعاد انسان··· ‏

‏36‏

‏               بعثت پیامبران برای تربیت بشر··· ‏

‏36‏

‏               تنها هدف انبیا··· ‏

‏37‏

‏               رسالت انبیا برای ارتقای بشر··· ‏

‏38‏

‏               بعثت انبیا و سعادت بشر··· ‏

‏38‏

‏               انسان سازی مقصد انبیا··· ‏

‏38‏

‏               تعلیم سرمشق همه انبیا··· ‏

‏39‏

‏               شغل شریفتر··· ‏

‏39‏

‏               دعوت از ظلمات به نور··· ‏

‏39‏

‏               استقلال و آزادی، هدف انبیا··· ‏

‏40‏

‏               انبیا و مهار قوای نامحدود انسان··· ‏

‏40‏

‏               انسان موضوع علم انبیا··· ‏

‏42‏

‏               انسان منشا همه خیرات··· ‏

‏43‏

‏               حذف اختلاف طبقاتی··· ‏

‏43‏

‏               تطهیر قلوب خواست انبیا··· ‏

‏44‏

‏               تبدیل انسان طبیعی به انسان الهی··· ‏

‏44‏

‏               اصلاح همه امور در گرو اصلاح انسان··· ‏

‏45‏

‏               اصلاح آدمها مقدم بر همه چیز··· ‏

‏45‏

‏               کار مهم انبیا··· ‏

‏46‏

‏               همۀ امور مقدمه انسان سازی··· ‏

‏47‏

‏               ماموریت رسول خدا··· ‏

‏48‏

‏               انبیا و رشد اخلاق انسانی··· ‏

‏49‏

‏               شغل انبیا دعوت به توحید و اقامه عدل··· ‏

‏49‏

‏               رهایی از حجابها··· ‏

‏51‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 360

‏               ‏معرفت نفس، تعلیم انبیا‏··· ‏

‏51‏

‏ ‏

‏ ‏

فصل دوم: عوامل موثر بر تعلیم و تربیت

‏ ‏

‏     ‏عوامل دینی‏··· ‏

57

‏          ‏اراده و عنایات الهی‏··· ‏

57

‏               سرّ شروع دعا با اللهم··· ‏

‏57‏

‏               شرط روشن شدن حقایق ··· ‏

‏58‏

‏               اجابت بر حسب مراتب وجودی··· ‏

‏58‏

‏               اجابت از اسم اعظم··· ‏

‏59‏

‏               سرّ جزع و فزع انسان··· ‏

‏59‏

‏               بیداری ملت از لطف خداوند··· ‏

‏60‏

‏               اراده الهی را احساس کرده بودم··· ‏

‏60‏

‏               دست غیبی··· ‏

‏61‏

‏               خدا و تحول ذاتی مردم··· ‏

‏61‏

‏               تجلی اراده خداوند هنگام سستی··· ‏

‏62‏

‏               غبطه به حال جوانان··· ‏

‏62‏

‏               تحول معجزه آسا··· ‏

‏62‏

‏               حل معما با تصرف ربوبی قلبها··· ‏

‏63‏

‏               تابیدن بارقه الهی··· ‏

‏64‏

‏               علومی که مال سینه هاست··· ‏

‏65‏

‏               ارادۀ دائمی خداوند بر انجام امور··· ‏

‏66‏

‏               خُم پنهان··· ‏

‏67‏

‏          ‏انبیا و ائمه ـ علیهم السلام‏··· ‏

68

‏               شناخت خدا از شناخت پیامبر··· ‏

‏68‏

‏               رشد استعدادها··· ‏

‏69‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 361

‏               ‏انبیا، اطبای مشفق‏··· ‏

‏70‏

‏               امیرالمومنین صراط است··· ‏

‏70‏

‏               انبیا مظاهر رحمت حق··· ‏

‏71‏

‏               پیامبران و تعلیم زندگی آن جهان··· ‏

‏72‏

‏               حسین بن علی و بیداری ملت··· ‏

‏72‏

‏               حوزه درس ائمه علیهم السلام··· ‏

‏73‏

‏               علم، ارث انبیا··· ‏

‏73‏

‏               راه سلامت··· ‏

‏73‏

‏               سلامت و برکت حاصل تلاش انبیا··· ‏

‏74‏

‏               غصه پیامبر··· ‏

‏74‏

‏               کمال انسانها به تبع آمدن انبیا··· ‏

‏74‏

‏               وجود علی(ع) ثمرۀ بعثت··· ‏

‏75‏

‏               امام زمان(عج) هادی بشر··· ‏

‏75‏

‏               عصمت نبی و تربیت امّت··· ‏

‏76‏

‏               پندگیری از ائمه(ع) به اندازه توان··· ‏

‏76‏

‏               عالم مدرسه، انبیا معلم··· ‏

‏77‏

‏               انبیا راهنما و الگو··· ‏

‏78‏

‏               شمشیر انبیا چاقوی جراحی··· ‏

‏78‏

‏               مخالفت منحرفین با انبیا··· ‏

‏79‏

‏               علاج خودخواهیها به مدد انبیا··· ‏

‏80‏

‏               فداکاری انبیا··· ‏

‏80‏

‏               انبیا جلوه رحمت خداوند··· ‏

‏80‏

‏               ائمه الگوی علمی و عملی··· ‏

‏81‏

‏               مناجات ائمه راهبر انسانها··· ‏

‏81‏

‏               درس گرفتن از انبیا··· ‏

‏82‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 362

‏          ‏اسلام، قرآن، احادیث، دعا‏··· ‏

82

‏               دعا پیوند معنوی خالق با مخلوق··· ‏

‏82‏

‏               تاثیر تربیتی تلاوت قرآن··· ‏

‏83‏

‏               ثمرات تفکر در قرآن··· ‏

‏83‏

‏               طربهای معنوی از احادیث··· ‏

‏84‏

‏               مقصد احادیث··· ‏

‏84‏

‏               قرآن و تصفیه عقول و تزکیه نفوس··· ‏

‏85‏

‏               قرآن جامع اخلاق··· ‏

‏85‏

‏               قرآن و تخلیص انسان··· ‏

‏85‏

‏               هدف قصص قرآنیّه··· ‏

‏85‏

‏               قرآن تحفه آسمانی··· ‏

‏86‏

‏               نقش بازدارندگی دین از خیانت··· ‏

‏86‏

‏               نقش دین در تحول زندگی··· ‏

‏86‏

‏               فهم و تدبر در قرآن··· ‏

‏87‏

‏               اسرار معارف در احادیث ائمه··· ‏

‏87‏

‏               مکتب اسلام کفیل سعادت همه جانبۀ بشر··· ‏

‏87‏

‏               قرآن کتاب انسان سازی··· ‏

‏88‏

‏               ابزار آخرت··· ‏

‏88‏

‏               قرآن، مبیّن وظایف انسان··· ‏

‏88‏

‏               قرآن و تشویق به مبارزه··· ‏

‏89‏

‏               کتاب محرک··· ‏

‏89‏

‏               توجه قرآن به همه ابعاد··· ‏

‏89‏

‏               قرآن و نفی ملایمت با ستمگران··· ‏

‏90‏

‏               قرآن و تربیت اجتماع··· ‏

‏90‏

‏               اسلام، معمار بشر··· ‏

‏90‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 363

‏               ‏دستورات فردی و اجتماعی اسلام‏··· ‏

‏91‏

‏               اسلام و تکامل فرهنگی بشر··· ‏

‏92‏

‏               سازگاری اسلام با تمدن و پیشرفت و نوآوری··· ‏

‏92‏

‏               تربیت براساس ایمان··· ‏

‏92‏

‏               اسلام مدرس مبارزه با ظلم··· ‏

‏92‏

‏               اسلام تنها مکتب هدایت··· ‏

‏93‏

‏               اسلام هادی به ملکوت اعلی··· ‏

‏93‏

‏               جامعیت اسلام و قرآن··· ‏

‏94‏

‏               اسلام و تربیت زنان··· ‏

‏94‏

‏               اسلام و نگاه محبت به عالم··· ‏

‏94‏

‏               توجه اسلام به تربیت دینی··· ‏

‏95‏

‏               نیاز به انسان قرآنی··· ‏

‏95‏

‏               حرکت طبق نقشه اسلام··· ‏

‏95‏

‏               قرآن و تربیت خدمتگزار··· ‏

‏96‏

‏               حق اسلام بر همه··· ‏

‏96‏

‏               قرآن، عامل تحول··· ‏

‏97‏

‏               زندگی انسانی در عالم دیگر··· ‏

‏97‏

‏               اسلام و تقویت روح و جسم··· ‏

‏97‏

‏               عطوفت اسلام به جامعه··· ‏

‏98‏

‏               تفاوت اسلام و غرب··· ‏

‏98‏

‏               غفلت مسلمین از قرآن··· ‏

‏98‏

‏               اسلام مکتب تحرک··· ‏

‏99‏

‏               اسلام و نمایش الله در عالم··· ‏

‏99‏

‏               اسلام مسلک جدی··· ‏

‏99‏

‏               مخالفت اسلام با تباهیها··· ‏

‏100‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 364

‏               ‏افزایش فعالیت و خدمت با دعا‏··· ‏

‏101‏

‏               نقش تربیتی ادعیه··· ‏

‏102‏

‏               نهج البلاغه و مفاتیح الجنان برای آدم شدن··· ‏

‏102‏

‏               دعا منشا خیرات و برکات··· ‏

‏103‏

‏               مقایسه اهل ذکر با دیگران در خدمت به جامعه··· ‏

‏103‏

‏               نقش دعا در اداره کشور··· ‏

‏104‏

‏               دعا در رفع حجابهای قلب··· ‏

‏104‏

‏               مقصد در صراط مستقیم··· ‏

‏105‏

‏               اسلام برای رفع گرفتاریهای بشر··· ‏

‏105‏

‏               هدایت قرآن به مقاصد عالیه··· ‏

‏107‏

‏               هدایت به وسیله دعا··· ‏

‏107‏

‏               غایت تربیت··· ‏

‏107‏

‏               شرط فهم کتاب و حکمت··· ‏

‏108‏

‏               غنای قرآن در تعلیم و تربیت··· ‏

‏108‏

‏               قرآن کتاب اصلاح جامعه··· ‏

‏109‏

‏               قرآن و همزیستی مسالمت آمیز··· ‏

‏110‏

‏               قرآن صاعد··· ‏

‏110‏

‏               قرآن گنجینه معارف الهی··· ‏

‏110‏

‏               تدبر در قرآن··· ‏

‏111‏

‏               گنجینه های معارف در سورۀ حشر··· ‏

‏111‏

‏               مطالعه ادعیه سرلوحه افکار و رفتار··· ‏

‏111‏

‏               هنر اسلام··· ‏

‏111‏

‏               محرومیت از معارف والای ادعیه··· ‏

‏112‏

‏          ‏ایام الله ، شعائر مذهبی، عزاداریها‏··· ‏

114

‏               اهمیت مجالس روضه··· ‏

‏114‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 365

‏               ‏روضه برای ریشه کنی مفاسد اخلاقی‏··· ‏

‏115‏

‏               استفادۀ تبلیغاتی از اجتماعات مذهبی··· ‏

‏116‏

‏               نشر حقایق در اجتماعات بزرگ اسلامی··· ‏

‏116‏

‏               گریه بر سیدالشهدا علیه السلام··· ‏

‏116‏

‏               مجالس روضه مربی مردم··· ‏

‏117‏

‏               ماه رمضان و اصلاح نفس··· ‏

‏117‏

‏               حیات ملت··· ‏

‏117‏

‏               نقش نماز جمعه در آگاهی مردم··· ‏

‏117‏

‏               درسهای انسان ساز··· ‏

‏118‏

‏               الگوی جوانان··· ‏

‏118‏

‏               روز زن و مسئولیت زنان··· ‏

‏119‏

‏     ‏عوامل فردی‏··· ‏

121

‏          ‏زمینه وراثتی قبل از تولد (مرحله جنینی)‏··· ‏

121

‏               تاثیر مواد غذایی در نطفه··· ‏

‏121‏

‏               عوامل موثر در روان کودک قبل از ولادت··· ‏

‏122‏

‏               تاثیر شیر بر کودک··· ‏

‏123‏

‏               نقش والدین در تربیت فرزند··· ‏

‏124‏

‏               ضرورت انتخاب صحیح همسر در امر تربیت··· ‏

‏125‏

‏               توصیه های اسلام در ازدواج··· ‏

‏127‏

‏               همراهی اسلام در امر ازدواج··· ‏

‏128‏

‏          ‏اعتقاد به مبدا و معاد‏··· ‏

129

‏               اصلاح اعمال جهت سفر آخرت··· ‏

‏129‏

‏               فرصت رهایی از سختیهای قیامت··· ‏

‏131‏

‏               حسرت بیهوده··· ‏

‏132‏

‏               خضوع در مقابل صانع··· ‏

‏132‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 366

‏               ‏نتیجه معرفت و ایمان‏··· ‏

‏133‏

‏               مراحل حصول مقام صعق··· ‏

‏133‏

‏               رحمت جهنم··· ‏

‏134‏

‏               ثمرات معرفت خدا··· ‏

‏134‏

‏               فریاد «سَقَر» یا جهنم··· ‏

‏135‏

‏               تاثیر اعتقاد به معاد··· ‏

‏135‏

‏               عواقب سوء غیبت··· ‏

‏136‏

‏               نقش پرستش در تغییر ضوابط جامعه··· ‏

‏136‏

‏               تاثیر تقوا··· ‏

‏137‏

‏               عمل، منجی آخرت··· ‏

‏137‏

‏               تواضع اهل آخرت··· ‏

‏138‏

‏               شجاعت اهل آخرت··· ‏

‏138‏

‏               نقش تربیتی ایمان به معاد··· ‏

‏138‏

‏               اعتقاد به معاد مانع لغزش··· ‏

‏140‏

‏               خودشناسی برای خداشناسی··· ‏

‏140‏

‏               پیش رفتن با قوه الهی··· ‏

‏141‏

‏               منطق اهل ایمان··· ‏

‏141‏

‏               خوف اهل دنیا از قیامت··· ‏

‏142‏

‏               تفکر در آخرت موجب بیداری دلها··· ‏

‏143‏

‏               اعمال انسان اساس عذاب الهی··· ‏

‏143‏

‏               به فکر فردا··· ‏

‏144‏

‏               توجه به بازخواست در آخرت··· ‏

‏144‏

‏               حفظ آبرو در قیامت··· ‏

‏144‏

‏          ‏اتصال روحی به خداوند (توکل، اخلاص، توجه به خدا و...)‏··· ‏

145

‏               چشم بیمار··· ‏

‏145‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 367

‏               ‏خواندن خدا به تناسب مقام و نیاز‏··· ‏

‏146‏

‏               هدایت ماهیات و نفوس··· ‏

‏147‏

‏               درخواست همراهی از خداوند··· ‏

‏147‏

‏               کرامت، حاصل کار برای خدا··· ‏

‏148‏

‏               قلب مومن آیینه جمال محبوب··· ‏

‏149‏

‏               حسن ظن به حق··· ‏

‏149‏

‏               هدایت نور علم به دل··· ‏

‏150‏

‏               تجلی اسرار بر کُمَّل··· ‏

‏150‏

‏               شرط باز شدن درهای سعادت··· ‏

‏150‏

‏               نقش قلب در درک حقیقت توحید··· ‏

‏151‏

‏               صفات مومنان··· ‏

‏153‏

‏               علم و ادراک، ایمان نیست··· ‏

‏153‏

‏               جایگزینی اخلاص در قلب··· ‏

‏153‏

‏               مقام مخلِص و مخلَص··· ‏

‏154‏

‏               اهمیّت اخلاص··· ‏

‏154‏

‏               عبور از علم به ایمان، شرط توکل··· ‏

‏154‏

‏               دستگیری فیض خدا··· ‏

‏155‏

‏               غنای از مخلوق··· ‏

‏155‏

‏               یقین شرط تحقق توکل··· ‏

‏155‏

‏               دلبستگی به رحمت واسعه··· ‏

‏156‏

‏               نقطه بیضاء و سوداء قلب··· ‏

‏156‏

‏               مبدا عزت نفس··· ‏

‏157‏

‏               مقام ولایت··· ‏

‏157‏

‏               الطاف خفیه الهی··· ‏

‏157‏

‏               شکست ناپذیری قیام برای خدا··· ‏

‏158‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 368

‏               ‏غلبه بر هر چیزی با اتکال به خدا‏··· ‏

‏158‏

‏               تقوا موجب نترسی از غیر خدا··· ‏

‏159‏

‏               حل کارها در توجه به خدا··· ‏

‏159‏

‏               رمز پیروزی در توجه به خدا و اولیا··· ‏

‏159‏

‏               توجه به معنویت کلید پیروزی··· ‏

‏160‏

‏               معنویت اسلام مایه عزت مسلمین··· ‏

‏160‏

‏               تاثیر تقوا در احیای کشور··· ‏

‏160‏

‏               تقویت روح در توجه به خدا··· ‏

‏161‏

‏               تاثیر ذکر در آرامش قلب··· ‏

‏161‏

‏               حل مشکلات با اتکال به خداوند··· ‏

‏161‏

‏               رو به رحمت الهی کنید··· ‏

‏162‏

‏               اتصال دل به مبدا قدرت··· ‏

‏162‏

‏               رفع حجاب با تعلیم خدا··· ‏

‏162‏

‏               غلبه بر دشمن از تقویت ایمان··· ‏

‏162‏

‏               نقش ایمان در رفع حجابها··· ‏

‏163‏

‏               شرط بیداری و نجات··· ‏

‏163‏

‏               نترسیدن به خاطر تمسّک به خدا··· ‏

‏164‏

‏               هی نگویید من، بگویید مکتب من··· ‏

‏164‏

‏               الهی شدن کارها··· ‏

‏165‏

‏               سرّ غلبه بر مشکلات··· ‏

‏165‏

‏               چگونگی حصول اطمینان··· ‏

‏165‏

‏               اتکای به خدا در ادامه جنگ··· ‏

‏166‏

‏               اصلاح امور با اتکای به خدا··· ‏

‏166‏

‏               نزول سکینه در دل رزمندگان··· ‏

‏166‏

‏               تقوا برای دفع آفات دنیا··· ‏

‏167‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 369

‏               ‏باز شدن راهها بر اثر توجه به خدا‏··· ‏

‏168‏

‏               معنویت جوانان جبهه از جانب خدا··· ‏

‏168‏

‏               عوامل ایجاد طمانینه··· ‏

‏168‏

‏               ذکر دائمی··· ‏

‏168‏

‏               مددنما··· ‏

‏169‏

‏               هر آنچه هستم بنما··· ‏

‏169‏

‏               استقامت در پرتو ایمان··· ‏

‏169‏

‏               نقش اخلاص و ایمان··· ‏

‏169‏

‏               سر نهم بر قدمت··· ‏

‏170‏

‏               گر لطف کنی··· ‏

‏170‏

‏               فریادرس··· ‏

‏170‏

‏               حسن ختام··· ‏

‏171‏

‏          ‏فضایل اخلاقی‏··· ‏

173

‏               بهترین بهشتها··· ‏

‏173‏

‏               رجای مستحسن··· ‏

‏174‏

‏               تقویت ندامت در دل··· ‏

‏175‏

‏               راهی به حقیقت··· ‏

‏175‏

‏               تجلیات قلب··· ‏

‏176‏

‏               وظیفه انسان پس از غلبۀ جنود عقل··· ‏

‏177‏

‏               انسان طبیب روح خود··· ‏

‏177‏

‏               ریاضات علمیّه و عملیّه··· ‏

‏177‏

‏               روش طهارت قلب··· ‏

‏177‏

‏               مقام عدالت··· ‏

‏179‏

‏               تعدیل قوای سرکش در جوانی··· ‏

‏180‏

‏               فضایل اهل معرفت··· ‏

‏180‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 370

‏               ‏فضیلت شکر نعم‏··· ‏

‏180‏

‏               شکر حق به جمیع السنه··· ‏

‏181‏

‏               قطع طمع از مردم··· ‏

‏181‏

‏               آیینه مصفای قلب··· ‏

‏181‏

‏               ملکه عفت··· ‏

‏182‏

‏               نتیجه شرح صدر··· ‏

‏182‏

‏               آزاد مرد کیست؟··· ‏

‏183‏

‏               تهذیب در جوانی··· ‏

‏183‏

‏               آراستگی به اخلاق حسنه··· ‏

‏184‏

‏               مراقبت از اعمال و گفتار··· ‏

‏184‏

‏               تهذیب برای اداره مملکت··· ‏

‏185‏

‏               میزان سعادت··· ‏

‏185‏

‏               عدم اعوجاج در آدم امین··· ‏

‏185‏

‏               کار برای خدا··· ‏

‏186‏

‏               از خود گذشتن رمز پیروزی··· ‏

‏186‏

‏               کم کردن توجه به نفس··· ‏

‏186‏

‏               غفلت نکردن از خدا··· ‏

‏187‏

‏               اعتراف به خلاف موجب بزرگی است··· ‏

‏187‏

‏               مراقبت از زبان··· ‏

‏188‏

‏               انسان، منشا خیر و شر··· ‏

‏189‏

‏               بی توقعی از مردم··· ‏

‏189‏

‏               عمل به حکم خدا··· ‏

‏189‏

‏               نجات از خودخواهی··· ‏

‏190‏

‏               شروع اصلاح از خودمان··· ‏

‏190‏

‏               تقویت قلب··· ‏

‏191‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 371

‏               ‏بت نفس، مادر بتها‏··· ‏

‏191‏

‏               اهمیت انگیزۀ الهی داشتن··· ‏

‏192‏

‏               آرامش قلوب··· ‏

‏192‏

‏               راه حل مسائل··· ‏

‏192‏

‏          ‏رذایل اخلاقی‏··· ‏

192

‏               مومن ولی مشرک··· ‏

‏192‏

‏               برطرف کردن کوری دل··· ‏

‏193‏

‏               ثمره عجب··· ‏

‏193‏

‏               سبب اصلی تکبر··· ‏

‏195‏

‏               مفاهیم مسروقه اهل دنیا··· ‏

‏199‏

‏               مفاسد حسد··· ‏

‏201‏

‏               نتیجه خروج از ولایت··· ‏

‏203‏

‏               حسد آفت ایمان··· ‏

‏203‏

‏               مفاسد غضب··· ‏

‏205‏

‏               مراتب نفاق و مفاسد آن··· ‏

‏206‏

‏               در توصیف اهل دنیا و مذمت آنان··· ‏

‏207‏

‏               زایل شدن ایمان··· ‏

‏211‏

‏               زیادی گناه عامل غفلت از توبه··· ‏

‏212‏

‏               نتیجه ناهنجار تقویت معاصی در دل··· ‏

‏214‏

‏               نیت الهی در نهی از منکر··· ‏

‏214‏

‏               سرعت تاثیر اعمال سیئه در قلب··· ‏

‏215‏

‏               عواقب علوم باطله و کدورات قلبیه··· ‏

‏216‏

‏               تملّق گویی طالب ریاست··· ‏

‏216‏

‏               عواقب ترقّی جهل··· ‏

‏217‏

‏               غرور سد راه حق··· ‏

‏217‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 372

‏               ‏دنیا و خطر انحراف سالک‏··· ‏

‏218‏

‏               خودخواهی حجاب درک کمالات··· ‏

‏218‏

‏               تصورات شیطانیه··· ‏

‏219‏

‏               آثار سوء غضب و شهوت··· ‏

‏221‏

‏               عواقب بی اخلاصی··· ‏

‏222‏

‏               سستی انسان غافل··· ‏

‏223‏

‏               موانع اخلاق کریمه··· ‏

‏224‏

‏               هشدار در تاخیر معالجۀ غرور··· ‏

‏224‏

‏               حب نفس ثمرۀ خبیثه··· ‏

‏225‏

‏               انسان در حال آتش غضب··· ‏

‏225‏

‏               فساد ایمان از غضب··· ‏

‏225‏

‏               خار طریق··· ‏

‏227‏

‏               علت ظهور شهوت و غضب··· ‏

‏227‏

‏               کدورت قلب··· ‏

‏227‏

‏               تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز··· ‏

‏228‏

‏               وام هر مرض··· ‏

‏228‏

‏               زنگار فطرت··· ‏

‏229‏

‏               عواقب خودخواهی و خودبینی··· ‏

‏230‏

‏               ضیق صدر از خودخواهی··· ‏

‏231‏

‏               صفت ناهنجار··· ‏

‏231‏

‏               خروج از راه حقیقت··· ‏

‏231‏

‏               عادات مانع فهم احکام··· ‏

‏231‏

‏               غفلت از نفس سرکش··· ‏

‏231‏

‏               بی توجهی و جسارت به مومن··· ‏

‏232‏

‏               معاصی کوچک راه ورود به کفر··· ‏

‏232‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 373

‏               ‏ریشۀ اختلافات‏··· ‏

‏233‏

‏               قلب سیاه مانع وصال الی الله ··· ‏

‏233‏

‏               بر بالین مرد محتضر··· ‏

‏233‏

‏               بینش انسان مادی··· ‏

‏234‏

‏               علت دوری از انسانیت··· ‏

‏235‏

‏               هوای نفس و بی عدالتی··· ‏

‏235‏

‏               ریشه حب نفس··· ‏

‏235‏

‏               راس همه خطیئه ها··· ‏

‏236‏

‏               حیله های شیطان··· ‏

‏237‏

‏               یاس از جنود ابلیس است··· ‏

‏237‏

‏               رابطه دنیاگرایی و مقام گرایی··· ‏

‏238‏

‏               تصفیه از خطرات قلبی··· ‏

‏238‏

‏               توجه به مقام از ضعف نفس··· ‏

‏238‏

‏               دسّی شیطان است··· ‏

‏239‏

‏               مقصد اصلی جریان اسلام··· ‏

‏239‏

‏               کوچک شمردن گناه، حیله ابلیس··· ‏

‏240‏

‏               خودداری از آفات زبان··· ‏

‏240‏

‏               خذلان دنیا و آخرت در ترک حق··· ‏

‏241‏

‏               قطع اولین قدم انحراف در جوانی··· ‏

‏242‏

‏     ‏عوامل اجتماعی و محیطی ‏··· ‏

243

‏          ‏فرهنگ، مکتب‏··· ‏

243

‏               فرهنگ استعماری ام الامراض··· ‏

‏243‏

‏               فرهنگ، مبدا همۀ خوشبختیها و بدبختیها··· ‏

‏244‏

‏               سازندگی با فرهنگ خودی··· ‏

‏244‏

‏               فرهنگ صحیح و تربیت صحیح··· ‏

‏245‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 374

‏               ‏هماهنگی فرهنگ با تمدن‏··· ‏

‏245‏

‏               فرهنگ برای تربیت جوانان مستقل··· ‏

‏246‏

‏               فرهنگ اساس ملت··· ‏

‏246‏

‏               غنی ترین فرهنگها··· ‏

‏247‏

‏               کارخانه آدم سازی··· ‏

‏247‏

‏               حل عقده ها با فرهنگ··· ‏

‏248‏

‏               ضرورت تحول در فرهنگ··· ‏

‏248‏

‏               فرهنگ و تربیت خدمتگزار··· ‏

‏249‏

‏               تربیت انسان امین··· ‏

‏249‏

‏               غرب انسان درست نمی کند··· ‏

‏249‏

‏               تنها مکاتب انسان ساز··· ‏

‏249‏

‏               جبران غربزدگی··· ‏

‏250‏

‏               امتیاز مکتب توحید··· ‏

‏250‏

‏               طراحی فرهنگ صحیح··· ‏

‏252‏

‏               توجه به ارزشهای فرهنگ اسلام··· ‏

‏253‏

‏               فرهنگ در راس مسائل کشور··· ‏

‏253‏

‏               پایه آزادی و استقلال··· ‏

‏254‏

‏               فرهنگ و تحول ملت··· ‏

‏254‏

‏               مبارزه با فرهنگ غرب··· ‏

‏255‏

‏               جایگزینی ارزشها··· ‏

‏256‏

‏               نقش خانمها در زنده کردن فرهنگ اسلامی··· ‏

‏256‏

‏          ‏حکومت و قانون‏··· ‏

257

‏               ارزش تربیتی حکومت اسلامی··· ‏

‏257‏

‏               وظیفه دولت، نجات جوانان··· ‏

‏258‏

‏               تفاوت حکومت الهی با غیر الهی در انسان سازی··· ‏

‏258‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 375

‏               ‏رابطه تربیت با صلاح و فساد یک کشور‏··· ‏

‏259‏

‏               حکومت خدا بر دلها··· ‏

‏261‏

‏               دولت فاسد و انحراف اخلاقی مردم··· ‏

‏261‏

‏               دولت و تشویق مغزها··· ‏

‏261‏

‏               مبارزه علمی و عملی بزرگ··· ‏

‏262‏

‏          ‏خانواده‏··· ‏

263

‏               تربیت عملی کودکان··· ‏

‏263‏

‏               تربیت الهی بچه ها··· ‏

‏263‏

‏               شروع تربیت از دامن زنان··· ‏

‏264‏

‏               توقع اسلام از زنان··· ‏

‏264‏

‏               خانواده مانند مدرسه··· ‏

‏264‏

‏               زنان مسئول اعمال کودکان··· ‏

‏265‏

‏               اولین مدرسه··· ‏

‏265‏

‏               انعکاس تربیت فرد در جامعه··· ‏

‏266‏

‏               توطئه حذف نقش تربیتی زن··· ‏

‏267‏

‏               زن مربی جامعه··· ‏

‏267‏

‏               از دامن زن مرد به معراج می رود··· ‏

‏268‏

‏               بچه داری شریفترین شغل··· ‏

‏268‏

‏               خانواده محل تربیت علمی و دینی··· ‏

‏269‏

‏               عقده بچه ها از دوری مادر··· ‏

‏269‏

‏               توطئه جدایی··· ‏

‏270‏

‏               مبدا خیرات··· ‏

‏270‏

‏               منشا همۀ مفاسد··· ‏

‏271‏

‏               خدمت مادر بالاتر از خدمت معلم··· ‏

‏272‏

‏               افتخار مادران شهید··· ‏

‏272‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 376

‏               ‏تربیت در خانۀ کوچک حضرت فاطمه(س)‏··· ‏

‏272‏

‏               تجلیل از مادران شهید··· ‏

‏273‏

‏          ‏مدرسه، دانشگاه‏··· ‏

274

‏               انتخاب معلم متدین··· ‏

‏274‏

‏               معلمها و تربیت صحیح··· ‏

‏274‏

‏               تربیت شیطانی نکنید··· ‏

‏275‏

‏               تربیت بچه ها برای آینده··· ‏

‏275‏

‏               نبودن خیانت در تربیت اسلامی··· ‏

‏276‏

‏               تقویت اعتماد به نفس در جوانها··· ‏

‏277‏

‏               حافظان استقلال··· ‏

‏277‏

‏               معلم، بیدار شو··· ‏

‏277‏

‏               تربیت نونهالان مهذّب··· ‏

‏278‏

‏               همه افراد معلم یا متعلّم··· ‏

‏278‏

‏               نقش معلمین در پیشرفت و عقب ماندگی··· ‏

‏278‏

‏               مسئولیت در برابر خدا··· ‏

‏279‏

‏               کلید سعادت و شقاوت به دست فرهنگیها··· ‏

‏280‏

‏               حفظ دین و دنیا با تربیت صحیح··· ‏

‏280‏

‏               مصونیت از شیاطین··· ‏

‏281‏

‏               اولین معلّم··· ‏

‏281‏

‏               وظیفۀ معلمان بعد از انقلاب··· ‏

‏282‏

‏               لزوم تربیت اخلاقی··· ‏

‏282‏

‏               تربیت و تزکیه در مدرسه و دانشگاه··· ‏

‏283‏

‏               دعوت به ارزشها··· ‏

‏283‏

‏               انسان، امانت معلم··· ‏

‏283‏

‏               شکوفایی نورانیت کودکان··· ‏

‏285‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 377

‏               ‏لازمه عملی کردن اسلام‏··· ‏

‏286‏

‏               تعهد بزرگ··· ‏

‏287‏

‏               خودسازی برای آینده··· ‏

‏287‏

‏          ‏حوزه های علمیه، روحانیت، مساجد‏··· ‏

288

‏               شناخت خدا به واسطه علما··· ‏

‏288‏

‏               برابری حوزه با صدها شهربانی··· ‏

‏288‏

‏               چراغ راه··· ‏

‏289‏

‏               حرمت ترک نصیحت··· ‏

‏290‏

‏               روحانیت برای تربیت مومنین··· ‏

‏290‏

‏               مهمترین تکلیف، حفظ اسلام··· ‏

‏291‏

‏               تبلیغات و تعلیمات دو فعالیت مهم فقها··· ‏

‏291‏

‏               پاسخگویی به شبهات··· ‏

‏292‏

‏               توجه به رشد فکری و سیاسی مردم··· ‏

‏293‏

‏               حرکت توده ها با بیان حقایق··· ‏

‏294‏

‏               اقتدای مردم به روحانیون··· ‏

‏294‏

‏               تربیت مردم با آداب اسلامی··· ‏

‏295‏

‏               اهمیت تهذیب در حوزه ها··· ‏

‏295‏

‏               اهمیت رفتار علما در جامعه··· ‏

‏295‏

‏               آدم سازی علما··· ‏

‏296‏

‏               تحول فکری جامعه ایران··· ‏

‏296‏

‏               علما و مقابله با بدعتها··· ‏

‏297‏

‏               وظیفۀ سنگین علما··· ‏

‏297‏

‏               فیضیه مکان علم و بیان احکام··· ‏

‏297‏

‏               کلید حفظ دین در دست روحانی··· ‏

‏298‏

‏               در یک مسیر··· ‏

‏298‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 378

‏               ‏چو دزدی با چراغ آید‏··· ‏

‏299‏

‏               تربیت مومن در حوزه و دانشگاه··· ‏

‏300‏

‏               تعهد حوزه و دانشگاه··· ‏

‏300‏

‏               نقش دانشمندان در حکومتها··· ‏

‏301‏

‏               شرط انسان سازی··· ‏

‏302‏

‏               صلاح و فساد جامعه به دست مربیان··· ‏

‏302‏

‏               تزکیه قبل از تعلیم··· ‏

‏303‏

‏               مساجد مرکز تربیت صحیح··· ‏

‏303‏

‏               دانشگاهی باشید مسجد هم بروید··· ‏

‏304‏

‏               بزرگترین خدمت روحانیون··· ‏

‏304‏

‏               دو مرکز پیشرفت یا انحطاط··· ‏

‏304‏

‏               خطرناکتر از بمب خوشه ای··· ‏

‏305‏

‏               مهمترین چیز برای کشور··· ‏

‏305‏

‏               مطهری الگوی ساخته شده··· ‏

‏306‏

‏               تحصیل مقدمه انذار··· ‏

‏306‏

‏               ایشان بی استثنا آثارش خوب است··· ‏

‏306‏

‏               حفظ مرم در سنگرها··· ‏

‏307‏

‏               تقویت ایمان با موعظه روحانیون··· ‏

‏307‏

‏               قدردانی و خدمت به جوانان··· ‏

‏307‏

‏               زیّ طلبگی··· ‏

‏308‏

‏               حوزه و رشد فکری بانوان··· ‏

‏308‏

‏               حفظ موضع ارشادی روحانی··· ‏

‏309‏

‏               تربیت شده های حوزه ها··· ‏

‏309‏

‏               تحول جوانان··· ‏

‏309‏

‏               علت پیروی مردم از روحانیون··· ‏

‏310‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 379

‏               ‏آینده نورانی کشور‏··· ‏

‏311‏

‏               استفاده از روحانیون در مسیر ارزشها··· ‏

‏311‏

‏               رمز نفوذ و موفقیت علما··· ‏

‏312‏

‏               تلاش حوزه در تربیت علمای دین باور··· ‏

‏312‏

‏          ‏ورزش و مکانهای ورزشی‏··· ‏

314

‏               عقل سالم در بدن سالم··· ‏

‏314‏

‏               ورزش برای تقویت روح··· ‏

‏315‏

‏               مردانگی و محبت در ورزشکاران··· ‏

‏315‏

‏               پشتوانۀ یک ملت··· ‏

‏316‏

‏               رمز سرعت قبول معنویات··· ‏

‏316‏

‏               تقدم اخلاق در پهلوانها··· ‏

‏317‏

‏               پیروزی در چهره های بشّاش و شاد··· ‏

‏317‏

‏          ‏متفکران، نویسندگان‏··· ‏

318

‏               راه نوشتن کتاب··· ‏

‏318‏

‏               قلم باید در دست اشخاص صالح باشد··· ‏

‏319‏

‏               اداره جامعه توسط رهبران فکری··· ‏

‏320‏

‏               نویسندگان و رشد جوانان··· ‏

‏320‏

‏               رشد فکری بشر و نتیجه آن··· ‏

‏320‏

‏               سازندگی قلم و بیان··· ‏

‏320‏

‏               پالایش ذهن جوانان··· ‏

‏321‏

‏               استفاده نویسندگان از موعظه حسنه··· ‏

‏321‏

‏          ‏رسانه ها‏··· ‏

322

‏               ابزار آگاهی··· ‏

‏322‏

‏               موافقت اسلام با سینما··· ‏

‏323‏

‏               ممنوعیت فیلمهای منحرف··· ‏

‏323‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 380

‏               ‏دانشگاه عمومی‏··· ‏

‏323‏

‏               رادیو و تلویزیون، دستگاه آموزشی··· ‏

‏324‏

‏               وظیفه مطبوعات··· ‏

‏325‏

‏               نقش مربیگری رسانه ها··· ‏

‏325‏

‏               مجله برای ساختن انسان متفکر··· ‏

‏325‏

‏               بالاترین خدمت رسانه ها··· ‏

‏326‏

‏               هدف نمایش··· ‏

‏326‏

‏               اهمیت رادیو و تلویزیون··· ‏

‏326‏

‏               آموزندگی یک فیلم··· ‏

‏327‏

‏               رعایت مصلحت کشور در برنامه ها··· ‏

‏327‏

‏               رسانه ها و ارشاد مردم··· ‏

‏328‏

‏               ریشه کن کردن فساد با برهان··· ‏

‏328‏

‏               تاثیر فرم مجله در خواننده··· ‏

‏328‏

‏               رعایت کیفیت در نوشتن··· ‏

‏329‏

‏               مدرسه عمومی··· ‏

‏329‏

‏               اهمیت انتشارات··· ‏

‏330‏

‏               اهمیت راستگویی در خبرگزاریها··· ‏

‏331‏

‏               وضع مطبوعات در رژیم گذشته··· ‏

‏332‏

‏               ارتقای بینش مستخدمین··· ‏

‏332‏

‏               زحمت ساختن تئاتر و فیلم خوب··· ‏

‏333‏

‏               تعلیم و تشویق به وسیله اخلاق ··· ‏

‏333‏

‏          ‏نهادهای تادیبی و اجرای حدود الهی ‏··· ‏

334

‏               قصاص، حقیقت رحمت··· ‏

‏334‏

‏               حیات توده ها در قصاص··· ‏

‏335‏

‏               اعدامهای رحمت··· ‏

‏335‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 381

‏               ‏تربیت اسلامی ـ اخلاقی زندانیان‏··· ‏

‏336‏

‏          ‏جنگ و دفاع ‏··· ‏

337

‏               جنگ و تربیت اسرا··· ‏

‏337‏

‏               جنگهای اسلامی و تربیت جامعه··· ‏

‏337‏

‏               شمشیر اسلام علیه مفسدها··· ‏

‏337‏

‏               جنگ موجب رهایی از سستی··· ‏

‏338‏

‏               شمشیر پیامبر چاقوی طبیب··· ‏

‏338‏

‏               ضربه اصلاحی··· ‏

‏339‏

‏               جنگ و رشد شخصیت··· ‏

‏339‏

‏               تحرک بی سابقه··· ‏

‏339‏

‏               یکپارچگی ایران در عشق به شهادت··· ‏

‏340‏

‏               تنبه و بیداری در وصیتنامه شهدا··· ‏

‏340‏

‏               کسب تجربه در جنگ··· ‏

‏340‏

‏               جنگ یعنی سیر الی الله ··· ‏

‏340‏

‏               غرق در نعمت··· ‏

‏341‏

‏               رشد استعدادها در جنگ··· ‏

‏342‏

‏               تحقیقات و اختراعات در جنگ··· ‏

‏342‏

‏               بیداری پاکستان و هندوستان از جنگ ما··· ‏

‏342‏

‏               حسن برادری و وطن دوستی در جنگ··· ‏

‏343‏

‏               روح اسلام انقلابی در جنگ··· ‏

‏343‏

‏               اسلام خواهی افریقا از جنگ ما··· ‏

‏343‏

‏          ‏بلایا، مصایب، امتحان‏··· ‏

344

‏               رنج لذت بخش هجران··· ‏

‏344‏

‏               بلیّات تحفه آسمانی··· ‏

‏344‏

‏               یاد حق در ابتلا به گرفتاری··· ‏

‏344‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 382

‏               ‏درجات ابتلای مومنین به بلیّات‏··· ‏

‏345‏

‏               بلیّات تابع کمال عقل··· ‏

‏345‏

‏               فضایل و اثرات صبر در نفس··· ‏

‏346‏

‏               نعمت در لباس نقمت··· ‏

‏347‏

‏               ابتلائات موجب توجه و تنبه··· ‏

‏348‏

‏               ملت ما بیدارتر می شود··· ‏

‏348‏

‏               ابتکارات از برکات محاصرۀ اقتصادی··· ‏

‏349‏

‏               تحفۀ آسمانی··· ‏

‏350‏

‏               منافات کاخ نشینی با تربیت صحیح··· ‏

‏350‏

‏               نترسیدن از مشکلات··· ‏

‏352‏

‏               زحمت آدم شدن··· ‏

‏353‏

‏               امتحان برای خالص شدن··· ‏

‏354‏

‏ ‏


کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 383

‎ ‎

کتابتعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 384