چون ملت، ملت مسلم است و ما را هم خدمتگزار خود می‌داند، از این جهت حدس می‌زنیم به پیشنهاد ما رأی دهد. ما از طریق رفراندوم با ملت، یک جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهیم.» (صحیفه امام، جلد4، صفحه 332)

. انتهای پیام /*