بسیج در اندیشه امام خمینی (س)

کتاب «بسیج در اندیشه امام خمینی (س)» دفتر بیست و نهم از آثار موضوعی تبیانها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. در نظر حضرت امام نام بسیج همواره با شجرۀ طیبه، مدرسۀ عشق، میقات پابرهنگان و لشگر مخلص خدا قرین است و در این مجموعه نیز مفهوم بسیج در سه قلمرو اجتماعی، عبادی ـ سیاسی، عشق و عرفان مطرح شده است. این مجموعه مشتمل بر شش فصل ذیل است:

کتابخانه چندرسانه ای

تاریخچه بسیج، اهداف و مأموریت های بسیج مردمی، تبیین جایگاه و منزلت بسیجیان، مسئولیت های اخلاقی بسیجیان، تأثیرات بسیج مردمی در انقلاب و نقش بسیج مردمی در جنگ تحمیلی.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

 

. انتهای پیام /*