اقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «اقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر سی و هفتم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. در این مجموعه دیدگاه های امام خمینی (ره) درباره قشرها و گروه های مختلف فرهنگی ـ آموزشی، در بخش های ذیل تبیین شده است:
بخش اول:قشرهای فرهنگی ـ آموزشی شامل؛ دانشمندان، علما و اساتید حوزه و دانشگاه،معلمان، دانش آموزان و دانشجویان، روشنفکران، نویسندگان و گویندگان.بخش دوم: قشرها و صنوف که عبارتاند از حقوقدانان، حکام شرع و قضات، پزشکان و پرستاران، کارگران و کارمندان، نظامیان، کشاورزان، بازاریان، ورزشکاران، زنان، جوانان و در بخش سوم: توصیه های عمومی امام خمینی (س) به قشرهای مختلف جامعه آمده است.
در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

 

. انتهای پیام /*