دبیر کل بنیاد فردوسی با بیان اینکه امام مخالف برخورد امنیتی و حذفی با حوزه فرهنگ بود، تاکید کرد: امام میراث فرهنگی گذشته را عبرتی برا ی آیندگان می دانستند و مخالفتی باساخت آرامگاه و تندیس مفاخر نداشتند.
یاسر موحد فرد که به مناسبت روز فردوسی  با خبرنگار ستاد بزرگداشت امام خمینی (س) گفت وگو می کرد با بیان اینکه بنیان گذار انقلاب اسلامی تلاش وی‍ژه ای برای هدایت نگاه جامعه به حوزه فرهنگ داشتند، گفت: امام در سخنرانی ها و در سیره عملی خود در توصیه هایی که به نهادهای کشوری داشتند میان حوزه فرهنگ وحوزه امنیت تفکیک جدی قایل بودند و فکر می کردند به مقوله فرهنگ و هنر نباید نگاه های امنیتی داشت و برخوردهایی حذفی کرد.
 وی با بیان اینکه امام(س) با برخوردهای حذفی که در انقلاب های دیگر با مظاهرپیش از خود می شد موافق نبود،گفت: امام با برخوردهای افراطی-تفریطی و تعصبی مقابله کردند و مخالف این بودند که آثار و کاخ های مربوط به دوران پهلوی و دوران قبل از آن تخریب شود بلکه دستور دادند تا از آنها محافظت شود و نمایندگان ویژه خود را در این محل ها مستقر کردند .
وی با بیان اینکه امام بر پایه آموزه های قرآنی میراث فرهنگی گذشته را عبرتی برا ی آیندگان می دانستند، گفت: از سال 1301 که یک انجمنی به نام انجمن آثار ملی که اکنون هم با نام انجمن آثار مفاخر فرهنگی همچنان پابرجا است از سال 1313 تلاش کرد درحدود 30 آرامگاه مفاخر را در ایران راه اندازی کند .
موحد فرد با بیان اینکه یک نگاه افراطی در برخی از فرقه های اسلامی وجود دارد که حتی با تندیس های مفاخر برخود می کند و ساخت تندیس برای مفاخر را شرک آمیز می داند،گفت: ولی در اندیشه امام (س) مظاهر جدید تمدن از جمله ساخت آرامگاه و تندیس سازی مفاخر جلوگیری نشده البته توصیه ها و رهنمودهایی را هم در این زمینه مطرح کردند.
وی با اشاره به جمله معروف امام (س) در مورد سینما گفت:امام فرمودند ما با سینما مخالف نیستم ما با فحشا مخالفیم.
دبیر کل بنیاد فردوسی با بیان اینکه امام با اشاعه اباهه گری و فحشا مخالف بودند، افزود: در زمینه ساخت تندیس انسان ها در غرب این کار بسیار عریان انجام می شود که مورد تایید اسلام نیست.
موحد فرد تصریح کرد:امام و یاران نزدیک ایشان همواره با برخوردهای افراطی با آرامگاه های مفاخرو تندیس های آنها  مخالف بودند و یادداشت هایی را می نوشتند که معمولا برسر در آن آرامگاه ها نگهداری می شد اما متاسفانه تاریخ نگاری دقیقی در این مورد انجام نشده .
وی با اشاره به سالروزبزرگداشت فردوسی گفت: امام توصیه می کردند مردم از آثار شعرا به درستی بهره بگیرند و یا در مورد شخصیت موثری مانند خواجه نصیرالدین طوسی امام (ره)دقت نظر خاصی داشتند و تمام تلاش‌شان این بود که جریان انقلاب را که یک جریان فرهنگی بود به درستی هدایت کنند.

. انتهای پیام /*