ایران‏ خودش‏ را فروخت‏ برای این دلارها! ایرانْ استقلال مارا فروخت؛ ما را جزء دوَل مستعمره حساب کرد؛ ملت مسْلم ایران‏ را پست‏ تر از وحشیها در دنیا معرفی کرد، در ازای وام دویست‏ میلیون که سیصد میلیون دلار پس بدهند! ما با این مصیبت چه‏ بکنیم؟ روحانیون با این مطالب چه بکنند؟ به کجا پناه ببرند؟ عرض خودشان را به چه مملکتی برسانند؟

صحیفه امام، ج‏1، ص: 417

. انتهای پیام /*