کتاب زعامت خردمندانه امام خمینی(ره) بقلم محمد منصورنژاد توسط معاونت پژوهشی دفتر نمایندگی موسسه در قم منتشر شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) کتاب زعامت خردمندانه امام خمینی(ره) بقلم محمد منصورنژاد توسط معاونت پژوهشی دفتر نمایندگی موسسه در قم  در 132 صفحه و با قیمت72000ریال منتشر شد. در مقدمه این کتاب آمده است: یکی از ابعاد وجودی امام راحل که کمتر به آن پرداخته شده است عقلانیت نظری و سیره عملی عقلانی در طول حیات مبارکشان است که این اثر به پاسخ این سوال می پردازد که: عقلانیت و رفتار عقلایی امام خمینی چه جریانهای غیرعقلانی و غیر عقلایی را نفی و رد می کرد؟

امام خمینی(س) تنها در براندازی رژیم استبدادی ـ استعماری پهلوی بر پایه عقلانیت گام برنداشت، بلکه با خردمندی فوق العاده خویش بنیانگذار نظام نوپای جمهوری اسلامی هم بود، که در مدت ده ساله رهبری ایشان، با حوادث، بحرانها و مشکلات فراوانی مواجه بود و این امام بود که در این دوره نیز با خردمندی هرچه تمام، نظام جمهوری اسلامی را که بر دو پایه اسلامیت و جمهوریت بنا نهاده بودف در مقابل آشوب های داخلی و جنگ و تجاوزات خارجی، از سرمایه عظیم ملت بهره برد و نظام نوپا را بیمه آگاهی و مسئولیت شناسی ملت قرار داد.

بررسی و تحلیل مدیریت و رهبری امام خمینی(س) چه در مقطع مبارزات و چه در دوره تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، موضوع سزاوار تأمل و تعمق و دربردارنده نکات آموزنده فراوانی است

امام خمینی(س) برای کثیری از مسلمانان چهره ای محبوب و مطلوب است و کسی که در دغدغه های دینی ایشان و صاحب نظر بودن در رشته های مختلف علوم دینی تردید ندارد. درباره سیره نظری و عملی ایشان، تاکنون آثار فراوانی به نگارش درآمده است. یکی از ابعاد وجودی ایشان که کمتر برجسته شده و مورد تأمل قرار گرفته است، عقلانیت نظری و سیره عملی عقلانی در طول حیاتشان است، که میتواند در یک همایش از زوایای گوناگون مورد مطالعه گسترده قرار گیرد. همانگون که پیشتر گفته شد پرسش اساسی نوشتار حاضر آن است که عقلانیت و رفتار عقلانی امام خمینی چه جریان های غیرعقلانی و عیر عقلایی را نفی و رد می کرد؟ در این نوشته کوتاه تلاش بر معرفی بخشی از این بعد وجودی ایشان با الگوی نظری خاص می باشد


. انتهای پیام /*