[در واقع، عمل شما دارای چه جهتی است و چه رژیمی را می‏ خواهید جانشین رژیم شاه کنید؟]

بدون چون و چرا حفظ رژیم شاه غیر قابل قبول است. ما پیوسته با آن مخالف بوده ‏ایم. سرنگونی، آن هدف غیر قابل تغییر مبارزه ماست. به علاوه این شکل حقوقی رژیم نیست که اهمیت دارد، بلکه محتوای آن مهم است. طبیعتاً می ‏توان یک جمهوری اسلامی را در نظر گرفت ولی این موضوع بدین خاطر است که فکر می‏ کنیم برداشت اصیل اسلام، ما را به ترقی جامعه ‏ای که سرشار از استعدادها و قوای انسانی و عدالت اجتماعی است، راهنمایی می‏ کند. قبل از هر چیز ما به محتوای اجتماعی رژیم سیاسی آینده دل بسته ‏ایم.

صحیفه امام، ج‏4، ص: 3

. انتهای پیام /*