بدانکه «لیلة القدر» چون لیله مکاشفه رسول خدا و ائمّه‏ هدی است، از این جهت، کشف جمیع امور ملکیّه از غیب ‏ملکوت برای آنها می ‏شود؛ و ملائکه موکّله بر هر امری از امور برای آن حضرات در نشئه غیب و عالم قلب ظاهر شود، و جمیع‏ اموری که در مدّت سال برای خلایق تقدیر شده و در الواح عالیه و سافله مکتوب گردیده، به طور کتب ملکوتی و استجنان وجودی، بر آنها مکشوف و معلوم گردد؛ و این مکاشفه، مکاشفه ملکوتیّه ‏است که محیط بر جمیع ذرّات عالم طبیعت است؛ و هیچ امری بر ولیّ امر از امور رعیت مخفی نخواهد بود؛ و منافات ندارد که برای‏ آنها در یک شب، امر یک سال و در یک حال نیز جمیع امور دهر و در یک لحظه جمیع مقدّرات ملکیّه و ملکوتیّه، و بتدریج در ایّام‏ سنه نیز جمیع امور یومیّه، منکشف شود به طریق اجمال و تفصیل.

آداب الصلوة؛ ص ۳۴۳

عکس نوشته شب قدر و ویژگی های آن

. انتهای پیام /*