مسأله غدیر، مسألهای نیست که به نفسه برای حضرت امیر یک مسأله ای پیش بیاورد، حضرت امیر مسأله غدیر را ایجاد کرده است. آن وجود شریف که منبع همه جهات بوده است، موجب‏ این شده است که غدیر پیش بیاید. غدیر برای ایشان ارزش ندارد، آنکه ارزش دارد خود حضرت است که دنبال آن ارزش، غدیرآمده است. خدای تبارک و تعالی که ملاحظه فرموده است که در بشر بعد از رسول الله - صلی الله علیه و آله- کسی نیست که بتواند عدالت را به آنطوری که باید انجام بدهد، آنطوری که دلخواه است انجام بدهد، مأمور می کند رسول الله- صلوات الله علیه و آله- را که این شخص را که قدرت این معنا را دارد که عدالت را به تمام معنا در جامعه ایجاد کند و یک حکومت الهی داشته باشد، این را نصبکن. نصب حضرت امیر (ع) به خلافت اینطور نیست که از مقامات‏ معنوی حضرت باشد، مقامات معنوی حضرت و مقامات جامع او این است که غدیر پیدا بشود.

صحیفه امام؛ ج 20، ص 112

. انتهای پیام /*