‏معرفی نهضت با آداب و اخلاق اسلامی ‏

‏‏و من امیدوارم که در پناه اسلام، همۀ قدرتها، همۀ قوه ها‏‎ ‎‏قدرتمندتر بشوند، قوّت دارتر بشوند. و شماها ان شاءالله برای‏‎ ‎‏مملکت، آبرومندی تهیه کنید و مملکت ما را معروف کنید در همه‏‎ ‎‏جا؛ چنانکه در این نهضت بحمدالله همه جا معروف شد و همه با‏‎ ‎‏چشم احترام به این ملت نگاه می کنند. و عمده این است که از این‏‎ ‎‏به بعد هم ما این احترام را حفظ بکنیم به اینکه همه با اخلاق‏‎ ‎‏اسلامی و با آداب اسلامی باشیم؛ تا ان شاءالله این قدرت و این قوه‏‎ ‎‏در جای خودش خرج بشود و نهضت اسلامی ما به ثمر‏‎ ‎‏برسد.(1)‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏‏‏صدور انقلاب و خنثی سازی توطئه ها با اعمال و کردار اسلامی‏

‏‏این چهره های شما و آن حال بشاشتی که در چهره های شما دیده‏‎ ‎‏می شود، این خودش پیروزی است و من امیدوارم که شماها‏‎ ‎‏انقلاب ایران را عملاً صادر کنید به کشورهای دیگری که می روید‏‎ ‎‏و امیدوارم که در جهان شما پیروز باشید و مهم این است که در کنار‏‎ ‎‏‏این پیروزیها همان طور که توجه داشتید و دارید ـ ان شاءالله ـ‏‎ ‎‏پیروزی بر نفس خودتان هم داشته باشید. پهلوانها از سابقِ ایام،‏‎ ‎‏اینها که در زورخانه ها آن وقت [ورزش‏‎ ‎‏]می کردند، توجه خاصی‏‎ ‎‏به اسلام داشتند، مخصوصاً، در صحبتهاشان، در کارهاشان همه با‏‎ ‎‏ذکر خدا و ذکر امیرالمؤمنین ـ سلام الله علیه ـ توأم بود و این در‏‎ ‎‏روحیه هایشان تأثیر داشت. این ذکرها در روحیه ها تأثیر دارد و شما‏‎ ‎‏با اخلاق خوش خودتان و با رفتار خودتان و با کردار خودتان،‏‎ ‎‏ان شاءالله که این وجهۀ اسلامی جمهوری اسلامی را صادر کنید به‏‎ ‎‏خارج. وقتی که شما پهلوانهای عزیز و شما قهرمانان در خارج از‏‎ ‎‏کشور رفتید و پیروزی چشمگیر به دست آوردید و دیدند مردم که‏‎ ‎‏شما وضع روحیتان هم یک وضع خاصی است، با دیگران فرق‏‎ ‎‏دارد، اعمالتان هم با دیگران فرق دارد، این موجب این می شود که‏‎ ‎‏اینهمه بوقهایی که بر ضد اسلام و مسلمین و بر ضد ملت ما هست‏‎ ‎‏اینها خنثی بشود. شما می دانید که الآن همۀ کوششهای قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ این است که ایران را منزوی کنند بکلی و اصلاً از نقشۀ دنیا‏‎ ‎‏ساقطش کنند و آنها نمی دانند که خدا را نمی شود منزوی کرد،‏‎ ‎‏اسلام را نمی شود منزوی کرد و این جوانهای اسلام که بحمدالله در‏‎ ‎‏صحنه حاضرند و برای اسلام کوشش می کنند، برای پیروزی‏‎ ‎‏اسلام فداکاری می کنند، اینها را نمی شود منزوی کرد. و شما جای‏‎ ‎‏خودتان را در دنیا ان شاءالله باز می کنید و نام ایران و نام اسلام را‏‎ ‎‏همه جا مشهور می کنید و بیرق اسلام را سرافراز می کنید و ملت‏‎ ‎‏مسلمان را مفتخر می کنید. و آنی هم که قسمت من هست این‏‎ ‎‏است که دعا کنم به شما و من دعا می کنم و سلامت و سعادت و‏‎ ‎‏توفیق همۀ شما را از خدای تبارک و تعالی خواستارم و پیروزی‏‎ ‎‏شما را خواستارم. خداوند این پهلوانهای اسلامی را بر همۀ نقاط‏‎ ‎ ‏‏دنیا پیروز کند. خداوند تأییدتان کند ان شاءالله .(2)‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏‏‏تقویت جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی با رفتار اسلامی ‏

‏‏شما نمونه باشید در کشورهای دیگر که شماها از جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی هستید. ما امروز احتیاج به این داریم که اسلام را در هر جا‏‎ ‎‏تقویت کنیم و در هر جا پیاده کنیم و از مملکت خودمان اسلام را به‏‎ ‎‏جاهای دیگر به آن معنایی که در مملکت الآن حاصل شده است‏‎ ‎‏صادر کنیم و یکی از وجه صدورش همین شما جوانها هستید که‏‎ ‎‏در سایر کشورها می روید و جمعیتهای زیادی به تماشای شما‏‎ ‎‏می آیند، به تماشای قدرتهای شما می آیند. باید طوری بکنید که‏‎ ‎‏این جمعیتهای زیاد را دعوت کنید عملاً به اسلام. در اعمالتان، در‏‎ ‎‏رفتارتان، در کردارتان طوری باشید که نمونه باشد برای جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی و جمهوری اسلامی با شما به جاهای دیگر هم ان شاءالله ‏‎ ‎‏برود.(3)‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏‏‏عرضه ارزشهای اخلاقی به ملتها‏‏ ‏

‏‏ما در بین دولتهای مرتجع و دولتهایی که مردم را می خواهند چپاول‏‎ ‎‏کنند، ما در بین دولتها منزوی هستیم؛ برای اینکه آنها همه بر ضد‏‎ ‎‏ما هستند، لکن بین ملتها اینطور نیست.‏ ملتها باحقند، ملتها با چیزهایی هستند که، ارزشهایی هستند که‏‎ ‎‏ارزشهای انسانی است. این دولتها هستند که بسیاری از آنها از این‏‎ ‎‏ارزشهای انسانی هیچ اطلاعی ندارند. شما هم وقتی که آنجاها‏‎ ‎‏می روید با ملتها تماس دارید و ملتها به تماشای شما می آیند.‏‎ ‎‏‏همان طوری که عرضه می دارید ارزشهای بدنی خودتان را،‏‎ ‎‏قدرتهای بدنی خودتان را و برای ایران ارزش قائل می شوید و‏‎ ‎‏ارزش ایران را به آنها حکایت و نمایش می دهید، ارزشهای‏‎ ‎‏اخلاقی، ارزشهای اعمالی، ارزشهای عقیدتی، اینها هم توسط‏‎ ‎‏خود شما ان شاءالله در آنجاها منتشر بشود.(4)‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏‏‏صدور انقلاب در تمامی ابعاد آن‏‏ ‏

‏‏ان شاءالله هر جا می روید قهرمان باشید و موفق شوید انقلاب را در‏‎ ‎‏تمام معانی آن صادر کنید.(5)‏

‏‏*  *  *‏

‏‏‏‏محبت و مردانگی و پرهیز از اختلاف ‏

‏‏من امیدوارم که خداوند به همۀ شما توفیق عنایت کند، و اختلاف ‏‏که ریشۀ همۀ مفاسد است کنار گذاشته بشود. همه با هم برادر،‏‎ ‎‏همه با هم برابر و دوست. در بین شما آن چیزی که از همه بیشتر به‏‎ ‎‏چشم می خورد محبتی است که در شماهاست. شماها اهل محبت‏‎ ‎‏هستید و محبت اقتضا می کند که اختلاف در کار نباشد. دو نفر که‏‎ ‎‏هم را دوست دارند با هم اختلاف نمی کنند، و شماها بینتان محبت‏‎ ‎‏رایج است و مردانگی. و امیدوارم که این صفت بزرگی ـ که هر دو‏‎ ‎‏آن صفت از طرف خداوند تبارک و تعالی است ـ این اسباب این‏‎ ‎‏باشد که اختلاف در کار نباشد. همه با هم، همه مان با هم.(6)‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏‏‏قرآن، سرلوحه ورزشکاران‏‏ ‏

‏‏مملکت ما همان طوری که به علما و دانشمندان احتیاج دارد، به این‏‎ ‎‏قدرت شما هم احتیاج دارد. این قدرت وقتی با ایمان باشد، وقتی که‏‎ ‎‏زورخانه با قرآن باشد، با ایمان باشد، پشتوانۀ یک ملت است. وقتی‏‎ ‎‏قهرمانها، قهرمانهای اسلامی باشند، پشتوانۀ یک ملت هستند؛‏‎ ‎‏بازوی یک ملت هستند. آنها می خواستند قهرمان باشد، لکن قهرمان‏‎ ‎‏«آریامهری» باشد! آن پشتوانۀ ملت نمی توانست باشد. آنها همه چیز‏‎ ‎‏را می خواستند برای خودشان، و ما و شما همه چیز را می خواهیم‏‎ ‎‏برای خدا، برای اسلام. آنکه پشتوانۀ ملت است، پشتوانۀ اسلام‏‎ ‎‏است، آن، مردهای با ایمان هستند. ورزشکار با ایمان، روحانی با‏‎ ‎‏ایمان، دانشگاهی با ایمان، بازاری با ایمان، دهقان و کشاورز و کارگر‏‎ ‎‏با ایمان، اینها می توانند پشتوانۀ یک ملت باشند؛ و نگذارند دستهای‏‎ ‎‏خائنانۀ کسانی که می خواهند همه چیز ما را ببرند، قدرت مادی ما،‏‎ ‎‏قدرت معنوی ما را از بین ببرند، اینهایند که نمی گذارند.(7)‏

‏‏*  *  *‏

‏‏‎‏‏فداکاری ائمه(ع)، سرمشق ورزشکاران‏

‏‏شما که در جوار امام ـ علیه السلام ـ هستید و به حرم آن حضرت‏‎ ‎‏مشرّف می شوید وظیفۀ شما شاید از دیگران که دورند بیشتر‏‎ ‎‏باشد. شما خدمتگزار نزدیک هستید؛ از نزدیکان هستید؛ و‏‎ ‎‏نزدیکان امام ـ علیه السلام ـ باید همان طوری که جسماً و مکاناً‏‎ ‎‏نزدیک هستید، روحاً و مکانتاً هم نزدیک باشید. باید ببینید که‏‎ ‎‏ائمۀ ما ـ علیهم السلام ـ در راه اسلام چه فداکاریها کردند و هرچه‏‎ ‎‏داشتند در راه اسلام تقدیم کردند. ما هم باید، اگر شیعۀ آنها‏‎ ‎‏هستیم، اگر تابع آنها هستیم، در راه اسلام هرچه داریم بدهیم.‏‎ ‎‏اسلام عزیزتر از هر چیزی است، و چون عزیزتر از هر چیزی‏‎ ‎‏است، نبی اکرم و ائمۀ ما هرچه داشتند در راه آن دادند.‏

‏‏     خداوند ان شاءالله همۀ ما را توفیق بدهد به اینکه این وحدت‏‎ ‎‏کلمه ای که موجب عزت اسلام شد از دست ندهیم. این وحدت‏‎ ‎‏کلمه، این قدرت ایمان، توجه به اسلام، شما را به پیروزی تا اینجا‏‎ ‎‏رساند. از این به بعد هم با همین قدرت پیش بروید؛ با همین قوۀ‏‎ ‎‏اسلامی، با همین وحدت کلمه. توجه به گرفتاریهای دنیوی‏‎ ‎‏خودتان کمتر بکنید؛ توجه به اسلام داشته باشید. توجه به‏‎ ‎‏گرفتاریهایی که اسلام الآن هم دارد از دست این قشرهایی که‏‎ ‎‏نمی خواهند بگذارند جمهوری اسلامی تحقق پیدا بکند، کوشش‏‎ ‎‏می کنند که جمهوری اسلامی نباشد، شما باید کوشش بکنید در‏‎ ‎‏مقابل همۀ کوششهای آنها، و همان طوری که با کوشش شما همۀ‏‎ ‎‏قدرتها درهم پیچیده شد و نتوانستند این قدرت شیطانی را نگاه‏‎ ‎‏دارند، با قدرت و قوّه و قدرت اسلامی شما، قوۀ ایمانی شما،‏‎ ‎‏ان شاءالله از این به بعد هم این راه را ما برویم... .‏

‏‏     من از خدای تبارک و تعالی قدرت جسمی و روحی شما را‏‎ ‎‏خواستارم، و همین طور قدرت روحی و جسمی همۀ ملت را، و‏‎ ‎‏‏قدرت روحی و جسمی رفقایی که در آستان قدس دارید و‏‎ ‎‏ورزشکارهایی که در آنجا هستند.(8)‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏‏‏هوشیاری نسبت به توطئه ها و عدم غفلت از مسائل اساسی ‏

‏‏در همۀ قشرهایی که یک احتمالی می دادند که شاید یک مقاومتی‏‎ ‎‏در اینها باشد به یک وضعی وارد می شدند، و یا آنها را منحرف‏‎ ‎‏می کردند، و یا سرکوب می کردند. قشر شما پهلوانها هم مستثنا‏‎ ‎‏نبود، قشر ورزشکارها هم مستثنا نبودند از این، برای اینکه اینها‏‎ ‎‏هم یک جمعیت متدین بودند؛ علاقه مند به اسلام بودند و‏‎ ‎‏قدرتمند. اینها را هم به یک جوری سرگرم می کردند،‏‎ ‎‏نمی توانستند از اسلام منحرفشان کنند؛ گوش نمی دادند به‏‎ ‎‏حرفشان در آن باب؛ اما منحرف می کردند از مسائل اصلی، یک‏‎ ‎‏بساطی درست می کردند که سرگرم بشوند به آن بساط، و از‏‎ ‎‏مسائل اساسی مملکت غفلت بکنند.(9)‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏‏‏مأیوس نشدن از مسائل دلسردکننده‏‏ ‏

‏‏شما قوی باشید، چنانچه هستید. شما ورزشکارید و ورزشکارها‏‎ ‎‏قوی اند و مؤمن. ایمانتان را حفظ کنید و از این حرفهایی که اینها‏‎ ‎‏می زنند و گفتگوهایی که می کنند ابداً خوف به خودتان راه ندهید. و‏‎ ‎‏توجه به این داشته باشید که مملکت مال خود شماست و مال خودتان‏‎ ‎‏را خودتان باید حفظ بکنید. و کسانی که در هر جا هستند باید مملکت‏‎ ‎‏را به عنوان اینکه مال خودشان است، خودشان حفظ بکنند.(10)‏

‏‏*  *  *‏

‏‏‎‏‏حضور در صحنه های انقلاب ‏

‏‏همان طوری که در ورزشکاری دارید قدم برمی دارید، برای ملتتان‏‎ ‎‏هم قدم بردارید و این هم برای ملت است، لکن امروز احتیاجات‏‎ ‎‏زیادی ملت دارد، پشت جبهه، در خود جبهه و شما بازوان‏‎ ‎‏قدرتمند این جامعه هستید...‏ و در اینجا هم، و ایران هم که هستید به خدمت این جامعه‏‎ ‎‏باشید.‏

‏‏      جامعۀ ما احتیاج به جوانها دارد و خدمت جوانها. اسلام امروز‏‎ ‎‏احتیاج دارد به اینکه این جوانها که در اینجا هستند و زورمند‏‎ ‎‏هستند، قدرتمند هستند و قدرت روحی هم دارند، اینها همه‏‎ ‎‏کوشش کنند تا این کشور از شرّ مفسدین نجات پیدا کند. خداوند‏‎ ‎‏همۀ شما را موفق و مؤید و منصور کند و برای ما نگه دارد شما‏‎ ‎‏را.(11)‏

‏‏*  *  *‏

‏‏ ‏‏‏تأثیرناپذیری از تبلیغات سوء‏

‏‏امیدوارم از حیث اخلاقی هم قهرمان باشید که بحمدالله اخلاق‏‎ ‎‏خوب در ورزشکاران بسیار پیدا می شود. شما توجه داشته باشید‏‎ ‎‏که تمام تبلیغاتی که بر ضد ملت ایران می شود برای این است که‏‎ ‎‏کشور را برگردانند به صورت اول، سعی کنید که تحت تأثیر این‏‎ ‎‏تبلیغات قرار نگیرید. امروز کشور شما در دنیا مطرح است و این به‏‎ ‎‏خاطر قدرت شماست. کشور شما امروز یکی از قدرتمندترین‏‎ ‎‏کشورهای جهان است، باید سعی کنیم این قدرت را حفظ‏‎ ‎‏کنیم.(12)‏

‏‏*  *  *‏

منبع: کتاب اقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی، ص 316 - 320 و 326 - 331

مآخذ:

‏‏(1)- 1/ 4/ 58-- سخنرانی در جمع اعضای انجمن کاراته، ج 8، ص 250

‏‏(2)- 21/ 9/ 60-- سخنرانی در جمع اعضای تیم ملی کشتی آزاد، ج 15، ص 422 - 423

‏‏(3)- 16/ 12/ 60-- سخنرانی در جمع ورزشکاران و تیمهای فوتبال منتخب تهران، ج 16، ص 81

‏‏(4)- 16/ 12/ 60-- سخنرانی در جمع ورزشکاران و تیمهای فوتبال منتخب تهران، ج 16، ص 81

‏‏ (5)- 4/ 7/ 62-- بیانات در جمع ورزشکاران و وزنه برداران، ج 18، ص 151‏

‏‏(6)- 8/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع ورزشکاران ورزش باستانی، ج 7، ص 544

‏‏(7)- 9/ 3/ 58-- سخنرانی در جمع ورزشکاران، ج 8، ص 34

‏‏(8)- 12/ 4/ 58-- سخنرانی در جمع جامعه ورزشکاران باستانی مشهد، ج 8، ص 374 - 375

‏‏(9)- 23/ 4/ 58-- سخنرانی در جمع اعضای جامعه ورزشی اصفهان، ج 9، ص 78 - 79

‏‏(10)- 12/ 8/ 58-- سخنرانی در جمع ورزشکاران و اهالی قزوین، ج 10، ص 457‏

‏‏(11)- 16/ 12/ 60-- سخنرانی در جمع ورزشکاران و تیمهای فوتبال منتخب تهران، ج 16، ص 81 - 82

‏‏(12)- 4/ 7/ 62-- بیانات در جمع ورزشکاران و وزنه برداران، ج 18، ص 151‏

. انتهای پیام /*