از آنجا که اصل این نظام، روحانی و با قیام روحانیون و مردم شکل گرفت و در قالب احکام اسلام ناب محمدی(ص) حرکت نمود، باید اسلام ناب را شناخت و مسلمانان را به آن‏سو حرکت داد، و تفکر آنان را در آن چهارچوب ساخت و اسلام امریکایی را هم شناخت و طرفداران آن را به مردم نشان داد. حضرت امام، اسلام ناب را، اسلامی ستیزه‏ گر با سرمایه‏ دار زالوصفت، اسلامی جنگجو با رذالت، اسلامی پرخاشگر در مقابل چاپلوسها، اسلامی متکی بر اصول فقه سنتی و جواهری، اسلامی آزادیخواه و استقلال طلب معرفی نمودند که در تمام زمینه ‏های فوق پیام داده و سخنرانی و سفارشها نموده ‏اند و اسلام امریکایی را اسلامی زبون، اسلامی چاپلوس پرور، اسلامی مدافع رذالت، اسلامی خاضع در مقابل سرمایه‏ دارهای زالوصفت و اسلامی تسلیم در مقابل استکبار معرفی کرده ‏اند.

مجموعه آثار یادگار امام، جلد 1 ، صفحه 335

. انتهای پیام /*