اگر این معنا را ما توجه به آن بکنیم و بفهمیم که ما باید خودمان‏ برای خودمان وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمان برای خودمان‏ کار بکنیم، اگر دستمان را از شرق و غرب کوتاه کنیم و خودمان‏ مشغول فعالیت بشویم، یاد بگیریم لکن بعد از یاد گرفتن خودمان‏ کار بکنیم، نرویم سراغ اینکه بنشینیم تا حتی یکی گلیمی هم که‏ می‏ خواهیم، یک پتویی هم که می‏ خواهیم از آنجا بیاورند، یک تفنگی هم که می‏ خواهیم از آنجا بیاورند، اگر ما به این معنا توجه‏ کنیم و بیدار بشویم، دنبال بیداری، اراده پیش می ‏آید که ما بخواهیم که خودمان وسایل اجتماعی خودمان را فراهم کنیم با کوشش خودمان. باید کارهای خودمان را انجام بدهیم.

صحیفه امام، ج‏13، ص 534

. انتهای پیام /*