مطلب حاضر چکیده مقاله  رهایی از اقتصاد وابسته (خودکفایی) راهبرد امام خمینی (س) در عرصه اقتصاد است که در همایش "بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س)"، ارائه شده است. این همایش توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) برگزار شده است. 

دولت ها در عرصه اقتصاد، در کنار تعقیب اهدافی چون رشد اقتصادی، ثبات قیمت ها، توزیع عادلانه درآمد و خودکفایی، استقلال اقتصادی را به عنوان یک هدف مهم در برنامه های کلان خود مدنظر قرار می دهند. تأکید بر استقلال اقتصادی و نیل به خودکفایی به مفهوم انزوای تجاری نیست، بلکه حضور فعال در عرصه های تولید و تجارت بر مبنای بهره گیری از فرصتهای اقتصادی و استفاده اصولی از قابلیتها و توانمندیهای داخلی را خاطرنشان می سازد. این اندیشه و آرمان چندین دهه است که به مسأله عمدۀ کشورهای در حال توسعه تبدیل شده تا آنجا که بعد از جنگ جهانی دوم و پیدایش تعداد کثیری از کشورهای تازه استقلال یافته، مهمترین هدفی که رهبران ملی گرای اکثر این کشورها دنبال می کردند استقلال اقتصادی و از نظر صنعتی، رسیدن به سطح کشورهای پیشرفته و محو شکاف بین ملل غنی و فقیر بوده است. لذا سیاستهایی چون اتکا به نیروهای داخلی در رشد، تقویت حس خودباوری و اعتماد به نفس و عملاً اتخاذ سیاست جانشینی واردات و در بلندمدت، حرکت به سمت سیاست توسعه صادرات به عنوان اهرمهای رشد اقتصادی تؤام با خودکفایی و استقلال اقتصادی مدنظر قرار گرفته است. امام خمینی(س) به عنوان معمار اصلی انقلاب اسلامی، علاوه بر طرح اندیشه های اسلامی در عرصه اجتماع، فرهنگ و سیاست، در عرصه اقتصاد نیز دیدگاههای متنوع و مشخصی دارد که از زوایای مختلف درخور تأمل و بررسی اند. در بین دیدگاههای اقتصادی حضرت امام (س) تأکید بیش از حد ایشان بر قطع وابستگی و استقلال اقتصادی و تلاش به منظور رسیدن به خودکفایی جالب توجه است. این مقاله تلاش دارد با بهره گیری از اطلاعات موجود ـ مشتمل بر، نوارها، سخنرانیها و مصاحبه های حضرت امام با استفاده از روش تحلیل محتوا در بُعد استقلال اقتصادی به بررسی و تجزیه و تحلیل دیدگاهها و اندیشه های در دسترس در این مقوله بپردازد. به منظور تحقق این هدف دو فرضیه اصلی مدنظر قرار گرفته است. فرضیه اول این است که: حضرت امام به استقلال اقتصادی و خودکفایی مبتنی بر نیروهای داخلی معتقد است و لذا وجود عناصری چون باور به استقلال و اعتماد به نفس را شرط اساسی تحقق این امر می داند. فرضیه دوم این است که : حضرت امام استقلال اقتصادی و خودکفایی را به منزله انزوای تجاری و قطع رابطه با سایر دول در عرصه اقتصادی قلمداد نمی کند، بلکه حضور فعال در عرصه بین الملل همراه با تنوع تولید در بخشهای مختلف اقتصادی را مدنظر دارد. برای بررسی و تحلیل این فروض مقاله در چهار بخش تدوین می گردد. در بخش نخست دیدگاههای تئوریک درباره استقلال، خودکفایی و تجارت مورد بحث قرار می گیرد. بخش دوم به بررسی دیدگاه اسلام و بزرگان دین در خصوص استقلال اقتصادی خودکفایی اختصاص دارد. در بخش سوم جنبه های مختلف دیدگاههای حضرت امام راجع به استقلال و قطع وابستگی مطرح می شود و بخش چهارم حاوی جمع بندی و نتیجه گیری از مطالب است.

. انتهای پیام /*