نشست علمی «عدالت جنسیتی با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره)»در پژوهشکده امام خمینی(ره) برگزار شد.به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، گروه مطالعات زنان نشست علمی «عدالت جنسیتی با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (س)» را با همکاری معاونت پژوهشی برگزار نمود. دکتر رامین پورسعید در ابتدا عدالت را یک مفهوم تعریف ناپذیر توصیف نموده و با اشاره به نظریه مقاصدالشریعه، این مفهوم را ششمین مقصدی که فتوا نباید با آن معارض باشد دانست. آنگاه با اشاره به نظریهی «گادامر» در هرمنوتیک مبنی بر دخالت ذهنیت مفسر در تبیین متن، حضور زنان در موضع قانونگذاری را عنصر مهم تحقق عدالت جنسیتی برشمرد.

. انتهای پیام /*