در اصل 142 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران چنین نوشته شده است: «دارایى رهبر یا اعضاى شوراى رهبرى، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالى کشور رسیدگى مى‏شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد» بر همین اساس حضرت امام در روز 24 دی ماه سال 1359 فهرستی از دارایی هایشان را برای دیوان عالی کشور ارسال می دارند. اعلام میزان داراییها، توسط امام خمینى(س) علاوه بر نشان دادن وضعیت زندگى ساده و بى پیرایه زندگی معظمٌ له، نشانه تقید ایشان به اجراى مفاد قانون نیز مى‏باشد. فهرست دارایی های حضرت امام بر اساس نامه ایشان چنین است:

 

نام: روح اللَّه- نام خانوادگى: مصطفوى معروف به خمینى- شماره شناسنامه 2744- محل صدور: خمین- سِمَت: روحانى.

1- دارایى غیر منقول (با ذکر مشخصات):

1- یک باب منزل مشتمل بر بیرونى و اندرونى در قم، محله باغ قلعه که معروف است.

2- قطعه زمینى است ارث پدرى است و به حسب اطلاع حضرت آقاى پسندیده مشاع است بین این جانب و معظمٌ له و ورثه مرحوم اخوى (آقاى هندى) که اجاره سهمیه این جانب از قرار اطلاع آقاى اخوى، سالى چهار هزار ریال است که داده نمى‏ شود. «1»

2- دارایى منقول اعم از نقدى، موجودى یا سپرده بانکى، سهام و اموال غیر منقول دیگر با ذکر قیمت تقریبى:

1- وجه مختصرى است در تهران که نذورات و هدایاى شخصى است.

2- اثاث منزل ندارم، مختصر اثاثى است در قم و تهران، مِلک همسرم مى‏ باشد.

دو قطعه قالى در منزل است، داده‏ اند که اگر خواستم بابت خمس حساب کنم، و مال این جانب و ورثه نیست باید به سادات فقیر بدهند.

چند جلد کتاب، بقیه کتبى است که در زمان شاه مخلوع به غارت رفت و نمى‏ دانم چقدر است و چند جلد کتاب که در مدتى که در تهران هستم از طرف مؤلفین هدیه شده است که قیمت تقریبى آن را نمى ‏دانم، ولى قدر قابلى نیست، اثاثى که در منزل مسکونى فعلى در تهران است مِلک صاحبان منزل است، احمد اطلاع دارد.

3- کلیه وجوهى که در بانکها یا در منزل یا نزد اشخاص است که آقاى پسندیده مطلع هستند، به استثناى وجه مختصرى که اشاره شد، وجوه شرعیه مى‏ باشد و مِلک این جانب نیست، و ورثه این جانب در آنها حقى ندارند و تکلیف آنها را به حسب وصیت تعیین نموده ‏ام.

تاریخ 24 دى ماه 1359

- 7 ربیع الاول 1401

روح اللَّه الموسوی‏

( 1)- به موجب حکم مورخ 26/ 12/ 1362، امام خمینى سهم موروثى خویش در خمین را به فقراى این شهر بخشیده و واگذار نمود.

( صحیفه امام، ج‏13، ص: 523 و 524)


* توضیح عکس: نمایی از بیت تاریخی حضرت امام در قم

. انتهای پیام /*