گردشـگران آلمانـی در مرقـد مطهـر بنیان گـذار جمهـوری اسـلامی ایـران بـه ایشـان ادای احتـرام کردنـد. 

یکـی از گردشـگران آلمانـی در گفتگـو بـا پایـگاه اطـلاع رسـانی آسـتان مقـدس امـام خمینـی گفـت: امـام خمینـی(س)، مـرد بـزرگ و مقدسـی بـود کـه سـعی کـرد ایـران را متحـول کنـد و ایـن کار هـم کـرد. وی ادامـه داد: امـام خمینـی(س) در تـلاش بـود ایرانیـان را بـه عرصـه ی مـدرن جهـان وارد کنـد تـا بتواننـد از علـم و تکنولـوژی روز دنیـا بهـره ببرنـد.

وی افـزود: اینجـا، اولیـن مکانـی در ایـران اسـت کـه پـس از ورودمـان آمده ایـم و مـن معتقـدم بنـای آرامـگاه ایـن شـخصیت بـزرگ و محبـوب واقعـا زیبا و مسـتحکم اسـت. ایـن گردشـگر آلمانـی خاطرنشـان کـرد: مـردم ایران بسـیار مهربـان و خوش رو هسـتند و مـا از اینکـه ایـران را بـه عنـوان مقصـد گردشـگری انتخـاب کرده ایم، خوشـحالیم.

 

. انتهای پیام /*